Kennisdossier Toekomst verpleegzorg

De komende twintig jaar kent Nederland een grote maatschappelijke opgave om aan de vraag naar verpleegzorg te kunnen voldoen. Er is een fundamentele transitie nodig, waarbij we aan de slag moeten met het inrichten van andere vormen van zorgen, wonen en werken. Maar hoe maak je die transitie als zorgorganisatie? Hoe kom je tot een visie op houdbare zorg? In het kennisdossier Toekomst verpleegzorg vind je voorbeelden, tips, tools en inspiratie die je helpen stappen te zetten in de transitie naar toekomstbestendige verpleegzorg.

Als we in 20240 dezelfde kwaliteit van zorg willen waarborgen met de huidige manier van werken, hebben we een verdubbeling van het aantal zorgmedewerkers nodig. Dit zou betekenen dat 1 op de 4 mensen in Nederland in de zorg moet werken, terwijl 50% van de gehele bevolking niet werkend is vanwege hun pensioenleeftijd. Tevens neemt de complexiteit van de zorgvraag toe en is de verwachting dat het aantal Wlz-indicaties zal verdubbelen. Dit zijn enkel prognoses, maar ook in de dagelijkse praktijk zijn de effecten van de onhoudbaarheid al voelbaar: de wachtlijsten voor verpleeghuisopname nemen toe, de huisartsen worden overvraagd, de woningbouw kan de extra capaciteitsvraag niet aan en mantelzorgers zijn steeds vaker overbelast. Tegelijkertijd krijgen we te maken met nieuwe doelgroepen met andere waarden en behoeften. Niet alleen wat betreft de ouderen, ook gelet op de jonge aanwas van zorgmedewerkers.

Hoe speel je in op al deze ontwikkelingen? Wat zijn de strategische speerpunten voor jouw zorgorganisatie? En welke stappen ga je morgen zetten?

Waarom is een transitie nodig? trends, feiten en cijfers

Cijfers in beeld: De Zorgkloof

Saartje Sondeijker, kennismanager bij Waardigheid en trots voor de toekomst, analyseerde verschillende trends en rapporten en bracht de cijfers en grote thema’s in ‘De Zorgkloof’ in beeld, die gezamenlijk de vraagstukken van het toekomstbestendig maken van de verpleegzorg en de urgentie duidelijk maken.

De Zorgkloof
Door: Saartje Sondeijker

Capaciteitsraming verpleegzorg

TNO heeft een aantal trendontwikkelingen voor de toekomst van de verpleeg(huis)zorg in kaart gebracht en zoomt in op de toekomstige vraag- en aanbodontwikkelingen van verpleeghuiszorg per regio. ZN heeft hierop vijf randvoorwaarden beschreven die nodig zijn in de realisatie van deze extra capaciteit. Lees meer over de Randvoorwaarden en afspraken capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg

Transformatieagenda Ouder worden 2040

In de transformatieagenda ‘Ouder Worden 2040’ staan 20 concrete doelstellingen om de ouderenzorg in Nederland te transformeren. De transformatieagenda is het vervolg op een maatschappelijke dialoog over Ouder worden 2040. Lees meer over Ouder worden 2040

Een houdbare samenleving 2040

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) beschrijft in de whitepaper ‘Een houdbare samenleving in 2040’ het belang van zorgzame gemeenschappen in de samenleving van de toekomst. Binnen het stelsel, binnen zorginstellingen maar óók bij zorgmedewerkers, zal meer (experimenteer-)ruimte moeten komen voor ‘hulp van buiten. Onder andere van zorgzame gemeenschappen.’ Lees meer over de houdbare samenleving in 2040.

Een leven lang leven

Leven Lang Leven is een positieve beweging rondom fijn oud worden. We bouwen een netwerk van vernieuwers die gezamenlijk de beweging vormen richting een nieuwe visie en aanpak op oud worden. Van 2020 tot maart 2022 ondersteunde het programma ‘Een leven lang leven’ 26 pioniers in het tot wasdom brengen van hun ideeën.

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) adviseert het kabinet rondom het structureel anders organiseren van het zorgstelsel. In het adviesrapport Met de stroom mee doet de RVS concrete voorstellen voor aanpassingen rondom 3 transities: 1) regionaal organiseren van zorg en ondersteuning, 2) maatregelen voor doelmatig zorggebruik en 3) adaptief en toekomstbestendig.

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

Met het programma WOZO wil minister Helder samen met partners bereiken dat ondersteuning en zorg zich aanpassen aan de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk regie op het eigen leven te houden en dat zware, complexe zorgvragen zo lang mogelijk worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen.  Minister Helder: ‘Als we niet nu in beweging komen, dan loopt de zorg alleen nog maar meer vast. Omdat het aantal mensen dat we nodig hebben voor de mensen die zorg nodig hebben, volstrekt onvoldoende is. Willen we voorkomen dat we in een scenario terechtkomen dat we alleen maar moeten verschralen, dan moeten we nu een omslag maken. En ik realiseer me dat we deze omslag moeten maken terwijl het al heel druk is in de zorg. Maar het goede nieuws is dat ik nu al hele goede voorbeelden zie van deze omslag.’

Campagne Zorg moet anders worden georganiseerd maar: ‘Hoe dan?’

Met de landelijke campagne Hoe Dan? worden zorgmedewerkers gemotiveerd en uitgenodigd om hun ervaringen en ideeën over de zorg van morgen te delen en deze binnen hun eigen zorgorganisatie bespreekbaar te maken. Lees meer over de campagne ‘Hoe dan?’

Podcastserie ‘Zorgen’ van RTV Utrecht

Is de ouderenzorg van nu nog wel houdbaar? Wordt iedereen mantelzorger? Op deze vragen probeert Iris Tasseron antwoord te vinden in de podcastserie ‘Zorgen’. Het personeelstekort in de zorg is groot en de vergrijzing neemt toe. Dat betekent dat de ouderenzorg anders georganiseerd moet worden en dat iedereen nu of later voor familieleden of vrienden moet zorgen. Zorg aan huis wordt de toekomst.

Een toekomstbestendige visie in de praktijk

Verschillende zorgaanbieders hebben vanuit toekomstbewustzijn een nieuwe koers en activiteiten ontwikkeld. Ze vertellen over hun aanpak en hoe zij de uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden.

Silverein sluit aan op zorghart met toekomstvisie ouderenzorg

Silverein besefte dat de nieuwe toekomstvisie ouderenzorg en strategie vooral moesten zorgen voor werkgeluk, werkkracht en positiviteit. En dat die breed gedragen moesten zijn. De zorgorganisatie organiseerde dialoogsessies met medewerkers, cliënten, naasten en vrijwilligers. De strategie werd aansprekend vormgegeven in een zorghart. Lees het artikel: Silverein sluit aan op zorghart met toekomstvisie ouderenzorg

Thebe is sneller voorbereid op 2030 met design thinking

Hoe organiseren we zorg in 2030 en welke toekomstvisie ouderenzorg hoort daarbij?  Thebe legt deze puzzel door middel van design thinking. Thebe werkt hierin met kleine groepen zorgmedewerkers, die een brede vertegenwoordiging hebben vanuit de relevante zorgfuncties. Daarnaast wordt er input gehaald bij verzekeraars, collega-instellingen en andere betrokkenen. De oplossingen worden daarmee gedragen door de VVT-sector in de regio. Lees het artikel: Thebe is sneller voorbereid op 2030 met design thinking

Toolbox: Aan de slag om toekomstbestendig te worden

Hier wordt op dit moment nog aan gewerkt.

Ondersteuning Waardigheid en trots voor de toekomst

Samen voorbereid zijn op de toekomst. Daar helpt ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ bij. Samen brengen we in kaart wat nodig is en zetten we stappen om de ondersteuning en zorg toekomstbestendig te maken bij locaties, organisaties en de keten. We richten ons daarbij op het sneller en makkelijker benutten van kennis en op het versterken van het leer- en verandervermogen van de sector, zodat er ook in de toekomst flexibel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen. Lees meer over de ondersteuningsmogelijkheden van Waardigheid en trots voor de toekomst.

Meer weten

Geplaatst op: 25 mei 2023
Laatst gewijzigd op: 13 juli 2023