Verantwoorde personeelssamenstelling

Zorg die veilig is, verantwoord en werkelijk gericht op de cliënt, staat of valt met voldoende medewerkers met het juiste opleidingsniveau, die samenwerken in teams met de best passende competentiemix. Verantwoorde personeelssamenstelling is onderdeel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Verplichtingen Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader is de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en dus opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland. Elk verpleeghuis publiceert jaarlijks een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag, waarin is aangeven hoe de personeelssamenstelling is/wordt toegesneden op de behoeften van de cliënten en de lokale situatie. Daarnaast rapporteren verpleeghuizen over hun personeelsbeleid met een set van 12 indicatoren.

Basis voor zorginkoop en toezicht

Het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag zijn belangrijke input voor het gesprek tussen de zorgaanbieder en het zorgkantoor en voor de afspraken die zij maken over de zorginkoop. Het Zorginstituut Nederland maakt de aangeleverde kwaliteitsverslagen en indicatoren openbaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit controleert de ontwikkeling van de zorginkoop.

Ruimte voor lokaal maatwerk

Verpleeghuizen hebben de ruimte om lokaal en context-gebonden invulling te geven aan de landelijke normen personeelssamenstelling van het Kwaliteitskader. Immers, alleen met maatwerk kunnen organisatie en zorgverleners de zorg en ondersteuning écht laten aansluiten op wat individuele bewoners willen en nodig hebben.

Bekijk de praktijkvoorbeelden over de manieren waarop verschillende verpleeghuizen met hun personeelssamenstelling de zorg zo optimaal mogelijk afstemmen op de zorgvraag, wensen en behoeften van hun cliënten.

Toolkit verbetering personeelssamenstelling

Samen met 40 teams van professionals, managers en bestuurders uit 28 verschillende verpleeghuizen verspreid over heel Nederland zijn instrumenten ontwikkeld die verpleeghuizen helpen om de personeelssamenstelling (nog) beter af te stemmen op de cliënten. De tools helpen:

  • De zorgvraag, wensen en behoeften van cliënten en hun naasten te leren kennen en deze een centrale plaats in de zorg te geven.
  • Teamgesprekken te voeren over wat er nodig is om de best passende zorg te kunnen geven.
  • Inzicht te krijgen in de huidige en de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve personeelssamenstelling en competentiemix van de multidisciplinaire teams.
  • De achtergronden van de actuele personele situatie te doorgronden.
  • Te reflecteren op de eigen besturing, wijze van organiseren en beleidsafspraken in relatie tot de kwaliteit van zorg.
  • In combinatie met de (verwachte) cliëntsamenstelling, acties te formuleren voor een duurzame zorgorganisatie die nóg beter aansluit op cliënten én zorgverleners.
  • De verplichte jaarlijkse rapportage te vereenvoudigen.

Klik op een tool in onderstaande Toolkit verbetering personeelssamenstelling om direct naar de tool te gaan.

Instrumenten voor alle medewerkers

De toolbox ondersteunt alle medewerkers: teams, managers, HR-functionarissen en bestuurders. De instrumenten helpen om de verschillende invalshoeken, interpretaties en keuzes helder te maken, samen te leren, en de cliëntenzorg én de werkomgeving te verbeteren.

Continu verbeterproces

De tools sluiten nauw op elkaar aan. Het is echter niet nodig om ‘op elkaar te wachten’ met de toepassing ervan. Alle schakels in de organisatie kunnen van start met de tools. Daarbij is het van belang om de inzichten vast te leggen en elkaar te voeden, voor een continu verbeterproces.

Meer weten