Privacy statement website, e-mails bijeenkomsten en nieuwsbrief

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van het programma Thuis in het verpleeghuis – Waardigheid en trots op elke locatie. In deze verklaring wordt beschreven hoe het programma omgaat met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De actuele versie wordt gepubliceerd op www.waardigheidentrots.nl.

Wie zijn wij

Thuis in het verpleeghuis – Waardigheid en trots op elke locatie is een ondersteuningsprogramma gericht op kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg. Het is een initiatief van het ministerie van VWS. Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg, is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Het programma verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Thuis in het verpleeghuis – Waardigheid en trots op elke locatie
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
(030) 789 2300
https://www.waardigheidentrots.nl

Het programma beschikt over een privacy officer die te bereiken is via privacy@vilans.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Thuis in het verpleeghuis – Waardigheid en trots op elke locatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die het programma verwerkt:

  •  Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres

Het kan in specifieke gevallen mogelijk zijn dat het programma meer of andere gegevens verwerkt.

Doelen en grondslagen

Thuis in het verpleeghuis – Waardigheid en trots op elke locatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere publicaties
  • U te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn door de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u of de behartiging van de algemene belangen van het programma, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn verder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Bewaartermijnen

Thuis in het verpleeghuis – Waardigheid en trots op elke locatie bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de algemene belangen van het programma te behartigen, conform afspraak voor het bewuste doel en zo lang als het programma daartoe wettelijk verplicht is. De gegevens die u achterlaat bij opvragen van advies of kennis worden alleen gebruikt voor de beoogde doeleinden en verwijderd na afhandeling van het verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de nieuwsbrieven en e-mails worden uw persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met de personen belast met het verzenden van de nieuwsbrief en e-mails. Thuis in het verpleeghuis – Waardigheid en trots op elke locatie deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij vooraf vermeld en met uw uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Waardigheid en trots gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden.
Bij uw eerste bezoek aan een website van Thuis in het verpleeghuis – Waardigheid en trots op elke locatie wordt u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door Thuis in het verpleeghuis – Waardigheid en trots op elke locatie in te trekken of bezwaar te maken. U heeft ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij het programma een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die het programma van u heeft in een bestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de privacy officer van het programma.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kan het programma u vragen om een identiteitsbewijs. Het programma reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.
Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de privacy officer.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Thuis in het verpleeghuis – Waardigheid en trots op elke locatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op met de privacy officer van het programma.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen neemt u dan contact op met de privacy officer: privacy@vilans.nl

Utrecht, januari 2019