Technologie in de belangstelling dankzij Zeeuwse smart glasses

De pilot met smart glasses heeft Zeeland veel winst opgeleverd. Uitproberen van deze slimme brillen heeft gezorgd voor meer aandacht voor technologie. ‘Het gevolg? Nieuwe pilots met technologie die de kwaliteit van zorg ten goede komen’, zegt Anky de Bakker.

Pilots in de regio’s – Vliegwiel voor samenwerking

Het actieonderzoek Duurzame medische zorg ging in november 2018 vanuit ESHPM van start. Vanaf dag één werd samengewerkt met de regio’s, het ministerie van VWS, de zorgkantoren en Waardigheid en trots in de regio. Met als uitgangspunt: hoe kun je door samenwerking in de regio de zorg anders organiseren en meer capaciteit creëren?

In 2020 verscheen een interactieve publicatie over duurzame medische zorg in een aantal pilot regio’s. De publicatie schetste de problemen in een aantal regio’s en laat zien hoe zij experimenteren met innovatieve vormen van ouderenzorg.

Nu, een jaar later, vertellen een zevental regio’s hoe zij verder zijn gegaan met deze initiatieven. In deze serie nemen we je de komende tijd mee het land door. Dit is deel 1: Zeeland.

Anky is beleidsadviseur bij Viazorg. Deze stichting houdt zich als werkgeversorganisatie voor Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties bezig met de arbeidsmarkt: instroom, doorstroom en behoud van personeel in de zorg- en welzijnssector. De regio zet zich daar op allerlei manieren voor in.

Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis

De pilot met de slimme brillen valt onder het programma Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis. Tien ouderenzorgorganisaties ontwikkelden dit programma vanuit het idee dat je alleen samen iets kunt doen aan het tekort aan medewerkers in de zorg en met name aan specialisten ouderengeneeskunde (SO). Het programma richtte zich op thema’s als:

  • het aantrekken van artsen
  • technologische innovatie
  • rolontwikkeling
  • regionaal opleiden

De organisaties zetten deze ontwikkelingen in gang en gaan ermee door, ook al eindigt het programma binnenkort.

Pilot met smart glasses

De pilot met de smart glasses viel onder het thema technologische innovatie en had een relatie met het thema rolontwikkeling. Vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam is onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van de smart glasses op de werkwijze van SO’s, verpleegkundig specialisten en zorgmedewerkers. Daarbij is speciaal gekeken naar de invloed op de rolontwikkeling van de verschillende professionals.

Hoe werkt een slimme bril?

De slimme bril, ook wel smart glass genoemd, heeft een kleine camera. Daarmee kan bijvoorbeeld een arts via een tablet op afstand meekijken naar wat een zorgmedewerker ziet en advies geven. Zeker in een regio als Zeeland met lange reistijden zou de bril uitkomst kunnen bieden, was de gedachte.

Praktijkopleider op afstand

In de pilot testten tien organisaties de slimme bril uit. Steeds in één of twee situaties, zoals bij wondzorg, bij verward gedrag en bij de begeleiding van leerlingen. ‘Vooral in die laatste situatie sloeg het gebruik van de slimme bril echt aan. Voor praktijkbegeleiders is het een goede manier gebleken om mee te kijken’, vertelt Anky de Bakker. ‘Leerlingen en stagiairs kunnen zo zelfstandig zorg verlenen, zonder extra belasting voor de bewoner, terwijl de praktijkopleider op afstand de zorg kan toetsen.’

Hobbels

In de praktijk was ook sprake van ‘hobbels’. Het gebruik van de smart glasses werd als minder makkelijk ervaren dan van tevoren gedacht. Je hebt niet snel alles bij de hand en startklaar. Een SO zit niet de hele dag met een tablet in de aanslag te wachten op een mogelijke oproep via een smart glass. Bovendien werkte de techniek niet altijd mee, door geen of een haperende verbinding. In het contact tussen arts en werkvloer werd de slimme bril daarom minder vaak ingezet dan beoogd.

Meer aandacht voor zorgtechnologie

Maar de andere kant van het verhaal is dus die toegenomen aandacht voor zorgtechnologie. Zeeland heeft zich aangesloten bij het landelijke programma Anders Werken in de Zorg voor slimme zorgtechnologie. Zo doet de regio al mee aan enkele pilots, waaronder het gebruik van de Momo bedsense en Wolk: een soort airbag die mensen dragen om bij een val een heupbreuk te voorkomen.

Het gebruik van deze zorgtechnologie kan de zelfstandigheid van zorgmedewerkers vergroten.

Triage is nu uniform

Een ander samenwerkingsproject is de waarneming in avond- nacht- en weekenddiensten (ANW). In de aanloop naar de gezamenlijke ANW, hebben de zorgorganisaties gekozen voor een uniform proces van triage waar de SBAR-methode onderdeel van is. Zo weet de arts waarmee contact wordt opgenomen onder andere dat bepaalde observaties al gedaan zijn. ‘Ook volgen we de ontwikkeling van de triage-app, want die willen we graag gaan inzetten. En misschien dat de slimme brillen hier ook een rol in kunnen spelen.’ Het gebruik van deze vormen van zorgtechnologie kan de zelfstandigheid van zorgmedewerkers mogelijk vergroten, is de verwachting. ‘Als je bij herhaling de app gebruikt om situaties te beoordelen, kan dat een manier zijn om klinisch redeneren te verbeteren en dingen vaker zelf op te lossen.’

Samen verder

Gelet op de grote druk op de regio en het tekort aan behandelaren, wordt op allerlei manieren samengewerkt om de problemen het hoofd te kunnen bieden. Niet alleen werken de organisaties binnen de VVT-sector samen, maar wordt er ook samengewerkt met andere zorgorganisaties zoals de GGZ, de gehandicaptensector en de ziekenhuizen. De regio Zeeland is op allerlei manieren actief om de zorg te verduurzamen. ‘De nieuwe opleiding Zorgprofessional die dit najaar in de regio gestart is, is daar een heel mooi voorbeeld van’, besluit Anky.

Geleerde lessen in Zeeland

  • Werk samen over de muren van organisaties heen.
  • Betrek altijd de mensen waar het om gaat.

Door Karin Burhenne

Meer weten

Geplaatst op: 18 november 2021
Laatst gewijzigd op: 10 februari 2023