Regionale samenwerking zorgkantoren en verpleeghuizen in volle gang

De transitiemiddelen om de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te versnellen worden goed gebruikt. Regionale zorgaanbieders en zorgkantoren werken in verschillende projecten samen, het programma Waardigheid en trots in de regio ondersteunt hen daarbij. Eind mei zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd aan het ministerie van VWS in de voortgangsrapportage.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt van betrokken partijen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en daarbij van elkaar te leren. Daarvoor stelde het ministerie van VWS extra financiële middelen beschikbaar. Waardigheid en trots biedt ondersteuning om regionale samenwerking te versterken.

‘Onder de vlag Waardigheid en trots in de regio zijn we met vijf mensen aan de slag gegaan met het versterken van de regionale samenwerking’, vertelt Jan Verschuren, coördinator van Waardigheid en trots in de regio. ‘We zagen dat in veel gevallen een op een afspraken werden gemaakt tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder. Ook was er wel regionaal overleg tussen zorgaanbieders, maar daarbij zat het zorgkantoor vrijwel nooit aan tafel. Terwijl zij een essentiële schakel zijn in het ontwikkelen van een regiovisie. Als financier van de langdurige zorg kunnen zij als geen ander sturen op toekomstige ontwikkelingen.’

Voortgangsrapportage

Eind mei zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd in de voortgangsrapportage die Zorgverzekeraars Nederland en Waardigheid en trots in de regio hebben opgesteld en aangeboden aan het ministerie van VWS. Bekijk de tussenrapportage

Toekomst regionale samenwerking

Door Waardigheid en trots in de regio zijn de partijen letterlijk met elkaar aan tafel gezet en is gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijke regionale visie op de toekomst van de zorg: wat is er hier in deze regio nodig, nu en op de langere termijn? ‘Daarbij kwamen al heel snel instelling-overstijgende vragen op tafel’, zegt Jan Verschuren. ‘Zoals de groeiende zorgvraag die niet alleen vraagt om meer medewerkers, maar ook om technologische innovatie en andere zorgarrangementen. Onze rol daarbij is die van procesbegeleider en onafhankelijke klankbord. Je kunt de partijen een spiegel voor houden en ervaringen vanuit andere regio’s inbrengen. Soms is het voor een onafhankelijke partij makkelijker om knelpunten of verschillen in inzichten te identificeren en consequenties te benoemen. Wij zijn de oliemannetjes in het proces.’

Maatwerk

Iedere regio is anders, zowel qua demografische opbouw als qua zorgaanbod als qua maatschappelijke inbedding. ‘Het is geen kwestie van knippen en plakken’, beaamt Jan Verschuren. ‘Elke regio heeft zijn eigen krachtenveld en bevolkingsopbouw. Je werkt steeds met wisselende coalities die samen de zorg van de toekomst moeten vormgeven. Om een voorbeeld te geven: In regio A is de betrokkenheid van vrijwilligers veel sterker dan in regio B. Bij regio C is het juist weer nodig om de huisartsen nadrukkelijker te betrekken bij de zorg voor ouderen, omdat daar veel minder (grote) zorginstellingen actief zijn. Zo heeft elke regio zijn eigen unieke kenmerken.’

268 projecten

De tot nu toe lopende projecten (268) hebben een hoop opgeleverd. ‘We zien dat de zorgkantoren heel tevreden zijn met de versterking van de samenwerking in de regio die in het kader van Waardigheid en trots in de regio is gerealiseerd, aldus Marjon Schoneveld namens ZN. ‘Er is veel in gang gezet. Nu komt het erop aan dat te consolideren, ook in corona-tijd. ‘

In de voortgangsrapportage komen de ontwikkelingen en resultaten uitgebreid aan de orde. De meest in het oog springende bevindingen:

Verschuiving thema’s

Was in 2019 de focus gericht op de instroom van nieuwe medewerkers, nu is die deels verlegd naar de inzet van technologie, anders werken en het behoud van medewerkers. Ook zaken als capaciteitsvraagstukken en vastgoedontwikkelingen staan op de regionale agenda’s.

Verbeterde samenwerking en visieontwikkeling

In vrijwel alle regio’s zijn overlegtafels opgericht waar verpleeghuizen en zorgkantoren zaken afstemmen en werken aan een regionale visie op de zorg van de toekomst.

Doorontwikkeling transitieplannen

De aard, omvang en impact van de transitieplannen zijn zeer divers; er wordt immers op “maat van de regio gewerkt”. Zorgkantoren en zorgaanbieders werken hierbij goed samen.

Meer kennisuitwisseling en belangrijk rol zorgkantoren in de regio

Zorgkantoren en WIR werken in 2020 actief aan het ophalen van resultaten en het delen van kennis en ervaringen uit de regio.

Samenwerkingsstructuur

Hoe houd je de tot nu toe opgedane kennis en inzichten vast? ‘Enerzijds door de vinger aan de pols te houden in de regionale samenwerking’, stelt Jan Verschuren. ‘Die draait nu in alle regio’s goed, maar de zorg is nooit ‘af’. Er zullen weer nieuwe ontwikkelingen komen waar de sector op moet anticiperen. Het mooiste is als je dat in gezamenlijkheid kunt doen. Er is nu een samenwerkingsstructuur en – sfeer gecreëerd die zijn vruchten afwerpt.

Een mooi voorbeeld? In de regio West-Brabant hebben de veertien gecontracteerde zorgaanbieders allemaal afgesproken om gezamenlijk vier technologische innovaties te implementeren. Door samen dat traject te doorlopen leer je van elkaar en kun je kostenefficiënt inkopen. In navolging daarvan zijn ze in de regio Friesland op dezelfde manier te werk gegaan. Iemand vanuit West-Brabant is hen gaan helpen met de opzet en ontwikkeling. De komende periode gaan we dan ook investeren in het verder ontsluiten van de opbrengsten van alle projecten. Al heeft de corona-uitbraak wel even voor éen andere focus gezorgd bij zorgaanbieders.’

Ook de zorgkantoren verwachten dat de corona-pandemie van invloed zullen zijn op de recent ontwikkelde inzichten in capaciteit en op de regiovisies. ‘De prioriteiten liggen logischerwijs nu op andere zaken’, aldus Marjon Schoneveld. ‘Tegelijkertijd zien we in de verschillende regio’s dat de implementatie van technologische innovatie in een stroomversnelling is gekomen. We hebben ook gezien dat wanneer er al een goede regionale overlegstructuur lag, dit helpend is in deze crisistijd.’

Samen slimmer en sterker

De afgelopen periode heeft bewezen dat het samenspel van zorgkantoren, zorgaanbieders en team Waardigheid en trots in de regio toegevoegde waarde heeft voor de ontwikkeling van regionale implementatiekracht. Voor de komende tijd is het zinvol om o.a. bestaande regionale tafels te verbreden voor het aanpakken van sector- en domein-overstijgende knelpunten, o.a. met GZ en GGZ, opnieuw te kijken naar de ontwikkelde regiovisies en waar mogelijk huidige projecten zo veel mogelijk voor te zetten. De huidige financiering loopt t/m eind 2021. Of en op welke wijze er dan ondersteuning mogelijk is, zal in de toekomst moeten blijken.

Door: Paul van Bodengraven

Meer weten

Geplaatst op: 7 juli 2020
Laatst gewijzigd op: 19 oktober 2020