Slim en regelarm zorgarrangement Activite voor de laatste fase

Veel mensen willen thuis sterven maar naar mate het einde van het leven nadert, is in sommige gevallen de reguliere palliatief terminale zorg-indicatie onvoldoende om de benodigde zorg te verlenen. ActiVite wil op een regelarme manier toch invulling geven aan deze wens van hun cliënten.

Schommelingen in zorgbehoefte

De palliatief terminale zorg (PTZ)-indicatie is bedoeld om mensen in de laatste levensfase die zorg te kunnen bieden die de cliënt en zijn directe omgeving zoveel mogelijk ontlasten. Deze indicatie geeft ‘aanspraak’ op maximaal 81 uur persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding individueel per week, onvoldoende voor 24 uur per dag professionele zorg. Ook wordt er geen rekening gehouden met de schommelingen in zorgbehoefte in de laatste fase van iemands leven. Familie wil zo veel mogelijk zelf de laatste zorg bieden. Soms duurt het palliatieve proces lang en kunnen naasten het niet volhouden.

Zorgpakket voor 24-uurs palliatieve zorg

ActiVite experimenteerde met een op maat palliatief zorgpakket met flexibele inzet van zorg door professionals met verschillende expertises, samen met hiertoe opgeleide vrijwilligers. Een slimme en regelarme aanpak die het mogelijk maakt 24-uurs zorg te bieden vanuit een weekbudget dat gebaseerd is op slechts 68 uur professionele zorg per week en dat in de plaats komt van de reguliere PTZ-indicatie.

Experiment zorgarrangement palliatieve zorg

Voor het experiment zijn de volgende afspraken zijn gemaakt met het zorgkantoor:

  1. Het arrangement is beschikbaar binnen een deel van het werkgebied.
  2. Vanwege de onvoorspelbaarheid van de laatste levensfase wordt een dagtarief gebaseerd op achtenzestig uur zorg per week gedeclareerd.
  3. Er mag nazorg worden verleend ná het overlijden van de cliënt.
  4. De evaluatievragenlijst voor het meten van cliënttevredenheid is ingekort om nabestaanden te ontlasten.

Samenwerken

Activite werkte bij het experiment nauw samen met het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord en de regionale Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord participeert in de stuurgroep van dit experiment.

Resultaten

Een analyse van de registratie over het eerste experimentjaar in 2014 zien dat het zorgvolume gedaald is. Het aantal professionele zorguren dat per cliënt geleverd wordt, is gedaald met 19%. Na overleg met de NZa en het  zorgkantoor is een nieuw tarief berekend dat overeenkomt met een gemiddelde zorginzet van 55 uur in plaats van 68 uur per week.

Het primaire proces is regelarmer, makkelijker en flexibeler geworden. De regellast is echter groter geworden voor de backoffice. Activite moet werken met (dubbele) registraties, declaraties en andere gegevens. Ontvangt een cliënt meer dan 81 uur zorg dan moet het systeem hierop niet automatisch doorrekenen want dat heeft consequenties voor de eigen bijdrage. De zorglevering op maat is onafhankelijk van de verdeling van uren naar persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding individueel. De registratie van de geleverde uren vindt dan ook niet meer plaats onderverdeeld naar deze functies. Echter moet in het (reguliere) declaratiesysteem dat onderscheid wel gemaakt worden.

Helder is dat met een lager zorgvolume – tegen minder kosten – beter beleefde kwaliteit in de laatste levensfase gegeven wordt. Bij de zorgaanpak zijn vanaf het begin ook naasten en vrijwilligers nauw betrokken. Dit resulteert in een adequate samenhangende combinatie van informele en formele zorg.

Geplaatst op: 19 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 9 december 2019