Ouder worden 2040

Met de groei van het aantal ouderen neemt tegelijkertijd het aantal ouderen met zorgvragen de komende decennia behoorlijk toe. Dit stelt ons voor de vraag hoe we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen borgen. De aftrap is gedaan voor een brede dialoog over ‘Ouder worden 2040’.

De toekomst van de verpleeghuiszorg stond ook centraal tijdens het vierde W&T congres in december 2021. Daar sprak Bianca Buurman, bestuursvoorzitter van V&VN: ‘Ik denk dat we het principe moeten hanteren: “thuis, tenzij”. Want het is veel beter als ouderen zorg in de thuissituatie krijgen.’ In het tafelgesprek kwamen vanuit verschillende perspectieven, waaronder dat van de ouderen zelf, de voorwaarden voor vitaal ouder worden aan bod. Tot slot gaf Henk Nies, directeur bij kenniscentrum Vilans, in een gesproken column zijn visie op de toekomst van de verpleeghuiszorg en op zijn eigen toekomst. ‘Ik hoef niet allemaal vreemde mensen over de vloer voor ditjes en datjes. Met goede technologie en een “dier”-bare vriend kan ik ook mezelf zijn.’ Lees het verslag en kijk de video’s terug van dit congres met als thema de Toekomst van de verpleeghuiszorg.

Ouder Worden 2040 – Serie interviews over ouder worden

Simon Broersma, hoofdredacteur van Skipr en Zorgvisie, heeft een tiental betrokkenen geïnterviewd over thema’s rondom ouder worden. ‘Wij hebben de kans om het anders te doen; kijk naar de Blue Zones’, zegt Machteld Huber in de eerste video. Kijk naar de interviewserie Ouder worden 2040 op YouTube.

Maatschappelijke dialoog ouder worden 2020 – 2040

De conceptversie van de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 werd begin 2021 gepubliceerd. Het vormde de input voor een brede veldraadpleging. De dialoognota bevatte beleidsopties rondom drie kernvragen:

  • Wat kan ik zelf doen om mij voor te bereiden op het ouder worden?
  • Wie zorgt er voor mij en hoe als ik hulp, ondersteuning of zorg nodig heb?
  • Waar woon en leef ik en passen wonen en zorg bij elkaar?

De dialoog over deze nota heeft op 3 manieren plaatsgevonden:

  • In de week van de dialoog is met ruim 120 deelnemers van 67 verschillende organisaties via videovergaderen gesproken op zowel bestuurlijk als beleidsniveau.
  • 96 partijen hebben deelgenomen aan de digitale raadpleging via een online vragenlijst over de dialoognota.
  • 26 partijen hebben een notitie toegezonden.

Uit deze brede dialoog kwam een aanpassing van de Dialoognota Ouder worden 2020-2040.

Download

Ontschotting en gezamenlijke kracht benutten

Uit de veldraadpleging kwam naar voren dat samenwerking en solidariteit als belangrijk worden ervaren om de ouderenzorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Er is veel betrokkenheid en een gedeeld gevoel van urgentie over dit vraagstuk, welke nodig zijn. Door samenwerking en dialoog kunnen de verschillende perspectieven op beleid aan bod blijven komen en in samenhang bezien worden.

Om echt stappen te kunnen maken is veel behoefte aan ontschotting van de verschillende perspectieven in stelsel, wet- en regelgeving. Het ontbreken van een gedeelde visie op de maatschappij en de ontwikkelingen daarin in de komende jaren, is een belemmering die mensen vaak noemen. Een vereenvoudigd en ontschot stelsel biedt informele en formele zorgverleners de ruimte om vanuit kennis en expertise ondersteuning te bieden, die aansluit bij de wens en het vermogen van ouderen om van betekenis te zijn voor hun omgeving.

Tenslotte ervaren betrokkenen de bemensbaarheid van zorg als een grote en steeds terugkerende blokkade die een bedreiging vormt voor continuïteit in kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

28 portretten van ouderen

Hoe breng je in kaart wie de ouderen zijn om wie het gaat? Daarvoor zijn 28 portretten opgesteld met 6 profielen als uitgangspunt. De portretten geven inzicht in:

  • Wie zijn deze mensen?
  • Wat is hun ondersteuningsbehoefte?
  • Welke vormen van zorg en ondersteuning gebruiken zij?
  • Hoe worden deze gefinancierd?

Daarbij lees je ook de succes-, faal- en risicofactoren in de verschillende situaties.

Bekijk het overzicht met de 28 portretten van ouderen (pdf)

Transformatieagenda

Het voeren van de maatschappelijke dialoog over Ouder worden 2020-2040 heeft geduurd tot eind 2021. In 2022 zal de uitkomst van deze dialoog resulteren in een gezamenlijke transformatieagenda.

Meer weten