Dialoognota Ouder worden 2020-2040 na veldraadpleging aangeboden aan Tweede Kamer

Met de groei van het aantal ouderen neemt tegelijkertijd het aantal ouderen met zorgvragen de komende decennia behoorlijk toe. Dit stelt ons voor de vraag hoe we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen borgen. In de afgelopen periode is de aftrap gedaan voor een brede dialoog over ‘Ouder worden 2020 – 2040’. In een brief aan de Tweede Kamer van 29 april 2021 presenteert het ministerie van VWS de ‘Dialoognota Ouder worden 2020-2040’ en de resultaten van de veldraadpleging.

Maatschappelijke dialoog ouder worden 2020 – 2040

De conceptversie van de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 werd begin 2021 gepubliceerd als input voor een brede veldraadpleging. De dialoognota bevatte beleidsopties rondom drie kernvragen:

  • Wat kan ik zelf doen om mij voor te bereiden op het ouder worden?
  • Wie zorgt er voor mij en hoe als ik hulp, ondersteuning of zorg nodig heb?
  • Waar woon en leef ik en passen wonen en zorg bij elkaar?

De dialoog naar aanleiding van deze nota heeft op 3 manieren plaatsgevonden:

  • In de week van de dialoog is met ruim 120 deelnemers van 67 verschillende organisaties via videovergaderen gesproken op zowel bestuurlijk als beleidsniveau.
  • 96 partijen hebben deelgenomen aan de digitale raadpleging via een online vragenlijst over de dialoognota.
  • 26 partijen hebben een notitie toegezonden.

Naar aanleiding van deze brede dialoog is een aangepaste versie van de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 gepubliceerd.

Ontschotting en gezamenlijke kracht benutten

Uit de veldraadpleging komt naar voren dat samenwerking en solidariteit als belangrijk worden ervaren om de ouderenzorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Er is veel betrokkenheid en een gedeeld gevoel van urgentie over dit vraagstuk, welke nodig zijn. Door middel van samenwerking en dialoog kunnen de verschillende perspectieven op beleid aan bod blijven komen en in samenhang bezien worden.

Om echt stappen te kunnen maken is veel behoefte aan ontschotting van de verschillende perspectieven in stelsel, wet- en regelgeving. Het ontbreken van een gedeelde visie op de maatschappij en de ontwikkelingen daarin de komende jaren is een belemmering die vaak genoemd wordt. Een vereenvoudigd en ontschot stelsel biedt informele en formele zorgverleners de ruimte om op basis van kennis en expertise ondersteuning te bieden die aansluit bij de wens en het vermogen van ouderen om van betekenis te zijn voor hun omgeving.

Tenslotte wordt de bemensbaarheid van zorg als een grote en steeds terugkerende blokkade ervaren die een bedreiging vormt voor continuïteit in kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

28 portretten van ouderen

Om in kaart te brengen wie de ouderen zijn om wie het gaat zijn 28 portretten opgesteld aan de hand van 6 profielen. De portretten geven inzicht in: wie zijn deze mensen, wat is hun ondersteuningsbehoefte, welke vormen van zorg en ondersteuning gebruiken zij en hoe worden deze gefinancierd? Daarbij worden ook de succes-, faal en risicofactoren in de betreffende situatie benoemd.

Transformatieagenda

Het voeren van de maatschappelijke dialoog over Ouder worden 2020-2040 zal doorgezet worden tot eind 2021. Vanaf 2022 zal de uitkomst van deze dialoog resulteren in een gezamenlijke transformatieagenda.

Meer weten