Inzenden meetinstrumenten cliëntervaringen

Zorgaanbieders zijn vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verplicht om jaarlijks de ervaren bijdrage van de organisatie aan de kwaliteit van leven van de cliënt te meten. Waardigheid en trots op locatie verzamelt meetinstrumenten voor cliëntervaringen van zorgaanbieders, om deze binnen de sector te delen. Met welk instrument werkt jouw organisatie om cliëntervaringen op te halen? Deel het met de sector!

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt in hoofdstuk 8 ‘Gebruik van informatie’ beschreven welke criteria gelden voor het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve cliëntervaringen. Hoewel in het kwaliteitskader staat dat zorgorganisaties gebruik moeten maken van een erkend instrument, is later door de stuurgroep kwaliteitskader besloten dat er geen waaier van erkende instrumenten komt, maar dat er een set van eisen vastgesteld wordt voor instrumenten.

Instrumenten en ervaringen uitwisselen

Ook is binnen de sector afgesproken dat er een centrale plek komt, waar zorgorganisaties hun instrumenten kunnen indienen, zodat zij elkaar kunnen raadplegen om ervaringen uit te wisselen. Waardigheid en trots op locatie verzamelt meetinstrumenten voor cliëntervaringen van zorgaanbieders en zal deze plaatsen binnen de kennisbank kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hier is ook een eerdere publicatie van Waardigheid en trots te vinden, genaamd ‘Inzicht in ervaren kwaliteit’ met daarin beschreven de stappen die een organisatie moet doorlopen om te komen tot een passend instrument en een overzicht van veertien meetinstrumenten voor cliëntervaringen van zorgaanbieders.

Eisen meetinstrumenten cliëntervaringen

Organisaties zijn dus vrij om zelf een instrument te kiezen of te maken om de ervaringen van cliënten te meten, mits het instrument voldoet aan de volgende eisen:

  • Het instrument betrekt cliënten/naasten door middel van het stellen of invullen van vragen, gesprek of observatie.
  • De onderwerpen uit het instrument sluiten aan bij wat cliënten en naasten belangrijk vinden.
  • Het instrument geeft zicht op ervaringen en wensen van de individuele cliënt.
  • Het instrument biedt alle cliënten, en als cliënten het zelf niet kunnen naasten, de mogelijkheid hun ervaringen in te brengen
  • Ervaringen/resultaten zijn actueel (gaan over de huidige situatie en in ieder geval niet ouder dan 1 jaar) en anoniem en publiekelijk toegankelijk op locatieniveau.
  • Het instrument helpt bij het gesprek over wensen, behoeften en ervaringen van cliënten en is bruikbaar voor leren en verbeteren. 

Voor de keuze en gebruik van het instrument gelden de volgende eisen in het proces:

  • De organisatie maakt in het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag transparant hoe tot de keuze van het instrument is gekomen.
  • De cliëntenraad (ter instemming) en de ondernemingsraad of andere vertegenwoordiging van de werkvloer (ter advisering) zijn betrokken bij de keuze van het instrument. De zorgorganisatie legt hier verantwoording over af in het kwaliteitsverslag.
  • De organisatie maakt in het kwaliteitsverslag de uitkomsten van de metingen openbaar en beschrijft hoe deze gebruikt worden voor leren en verbeteren. 

NPS en totaalscore ZorgkaartNederland

Let op: het meten van cliëntervaringen met een eigen instrument staat los van de verplichting om jaarlijks op locatieniveau informatie over cliëntervaringen aan te leveren aan het Openbaar Data Bestand (ODB) van het Zorginsitituut Nederland. Deze gegevens mogen in 2020 nog zowel verzameld worden via de  Net Promotor Score of aanbevelingsvraag, vanaf 2021 worden cliëntervaringen verpleeghuiszorg alleen nog gemeten met de totaalscore van ZorgkaartNederland. Lees: Totaalscore ZorgkaartNL voor meten cliëntervaringen

Inzenden meetinstrument cliëntervaringen

Via dit formulier kunnen verpleeghuizen hun instrument voor het meten van cliëntervaringen inzenden om te delen met andere verpleeghuizen.