FAQ Waardigheid en trots op locatie

Meer dan 500 verpleeghuislocaties nemen deel aan het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie sinds de start in 2019. Het is  niet meer mogelijk om je aan te melden. Het programma loopt nog wel door tot eind 2022. Deelnemers nemen nog deel aan scans en ondersteuningstrajecten. Zij krijgen binnen drie maanden inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat.

De bijeenkomsten, inzet van netwerken, tools en instrumenten uit onze kennisbank van het programma blijven voor iedereen toegankelijk.

Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat is Waardigheid en trots op locatie?
Waardigheid en trots op locatie is onderdeel van het programma Thuis in het Verpleeghuis. Dit programma geeft aan hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar verbeterd moet worden. Waardigheid en trots op locatie is daar een deelprogramma van en biedt praktische ondersteuning bij de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De deelnemende locaties krijgen inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de 8 thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten kunnen zij ondersteuning op maat ontvangen.
Maar Waardigheid en trots bestond toch al?

Dat klopt. Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen was in 2015 de start van de beweging waarin het verbeteren van kwaliteit van verpleeghuiszorg centraal staat. De best practices van deelnemende verpleeghuisorganisaties zijn een belangrijke kennisbron voor dit vervolgprogramma. Lees meer over de opbrengsten van Waardigheid en trots.

Wie kan er meedoen aan Waardigheid en trots op locatie?

Het programma Waardigheid en trots op locatie is bedoeld voor alle locaties van zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg. Het is dus mogelijk dat een organisatie met meerdere locaties meedoet.
Ook PGB- en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren, kunnen deelnemen aan Waardigheid en trots op locatie.

Welke ondersteuning ontvang ik als verpleeghuislocatie, PGB- of VPT-aanbieder?

Als uw locatie meedoet aan Waardigheid en trots op locatie, start u met de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hiermee krijgt u inzicht in hoeverre uw locatie voldoet aan de kwaliteit zoals aangegeven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Komen er ontwikkelpunten uit de scan? Dan kunt u ondersteuning op maat krijgen bij het werken aan deze ontwikkelpunten. Dit kan ondersteuning zijn in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.

Wat houdt de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg precies in?

De Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bestaat uit meerdere stappen verdeeld over een periode van ongeveer drie maanden.

Stap 1: Selectie locaties en sleutelfiguren

a) U geeft aan met welke locatie(s) u wilt deelnemen
b) Binnen de deelnemende locatie wijst u ongeveer 10 sleutelfiguren aan.

Deze sleutelfiguren kunnen samen een goed beeld geven van de locatie en hebben binnen de locatie verschillende rollen: cliënten/naasten, verpleegkundigen, verzorgenden, behandelaren, teamleiders, management/staf, vrijwilligers, financiën, communicatie, et cetera.

Stap 2: Informatie-uitvraag

a) Sleutelfiguren en zoveel mogelijk andere medewerkers vullen de online Vragenlijst Zelfanalyse in over de locatie. Het invullen van een vragenlijst kost ongeveer 40 minuten.
b) Voor de documentenanalyse ontvangt u de Vragenlijst Locatiegegevens. Het gaat om ‘harde’ informatie als: het financiële overzicht, cliëntpopulatie en cliënttevredenheid, personeelsplanning, overzicht veiligheidsindicatoren, kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag, teamplannen en auditrapporten.

Stap 3: Gesprek

Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten en de informatie die de organisatie heeft aangeleverd, vindt er een kwaliteitsgesprek plaats (duur: ongeveer 3 uur) tussen de sleutelfiguren en het team van Waardigheid en trots op locatie. De uitkomst van dit gesprek is een gezamenlijk beeld van in hoeverre de locatie voldoet aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Ook wordt er besproken of en hoe er ondersteuning vanuit het programma nodig is.

Stap 4: Advies en plan van aanpak

Het team van Waardigheid en trots op locaties adviseert de locatiemanager/verantwoordelijke bij het formuleren van de ondersteuningsvraag en het opstellen van een plan van aanpak. Er vindt een terugkoppelgesprek plaats met de bestuurder, locatiemanager en eventueel de kwaliteitsmedewerker (duur: ongeveer 1 uur). Hierin wordt besproken welke maatregelen nodig zijn om te gaan voldoen aan het kwaliteitskader. De organisatie kan op basis van de analyse en het advies een (bijgesteld) kwaliteitsplan en verbeterparagraaf opstellen.

Stap 5: Uitvoering plan van aanpak

Tenslotte gaat u binnen uw locatie aan de slag met de ontwikkelpunten. Dit kan met ondersteuning vanuit het programma in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren. Tenminste eens per jaar monitort u de voortgang van ontwikkelpunten (tot einde programma). Via een geanonimiseerde benchmark kunt zien waar u staat ten opzichte van andere deelnemers.

Hoelang duurt het om de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg uit te voeren?

Het volledige traject, vanaf het informeren van de sleutelfiguren tot en met het formuleren van de ondersteuningsvraag, duurt ongeveer drie maanden. Het traject kent de volgende mijlpalen.

  • Na de kick-off bijeenkomst (week 1) start u met de Scan Kwaliteitskader.
  • Vanaf week 1 tot week 6 levert u de gewenste organisatie-informatie aan en kunnen uw medewerkers en overige betrokkenen de online vragenlijst invullen.
  • Van week 7 tot week 9 vindt het kwaliteitsgesprek plaats.
  • Van week 9 tot week 11 bepaalt u de ondersteuningsvraag.
Waaraan committeer ik mij als locatie/organisatie?

Deelname is gratis maar niet vrijblijvend. Gedurende het programma herhaalt u jaarlijks de scan en monitort u halfjaarlijks de vooruitgang middels een light scan. Als aanbieder van goede verpleeghuiszorg bent u eigenaar van het traject. Daarom is het tonen van commitment en betrokkenheid van bestuur en management van belang. Uw organisatie draagt bij aan de communicatie over de ervaringen en resultaten van het programma. Zo halen we graag goede voorbeelden op om te delen en van elkaar te leren.

Hoe zit het met de privacy?

Aan het begin van het scantraject vullen medewerkers en andere betrokkenen de Vragenlijst zelfanalyse in. In deze vragenlijst worden geen persoonsgegevens verwerkt. Wanneer een kleine groep de vragenlijst invult zou het theoretisch mogelijk zijn de antwoorden tot persoonsniveau te herleiden. Het is echter belangrijk om te weten dat alleen het onderzoeksteam van het programma Waardigheid en trots de data kan inzien. Zij verwerken deze data tot een anonieme rapportage.

Ook de uitkomsten van de scan zijn vertrouwelijk en blijven van de organisatie zelf. Ze worden alleen geanonimiseerd gedeeld in een benchmark die voor deelnemers aan Waardigheid en trots op locatie beschikbaar is. Zo creëren we een veilige omgeving om te werken aan kwaliteit.

Wanneer kan mijn organisatie starten met deelname aan Waardigheid en trots op locatie?

Vanaf 1 juli 2021 is het niet meer mogelijk om je aan te melden. Het programma loopt nog wel door voor deelnemers die zich eerder hebben aangemeld.

Wat is de rolverdeling tussen de IGJ, de zorgkantoren en Waardigheid en trots op locatie?

Het programma, de IGJ en het zorgkantoor hebben ieder vanuit hun eigen rol met het kwaliteitskader te maken. De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg en checkt of een zorgorganisatie voldoet aan de normen van het kwaliteitskader. Het zorgkantoor koopt zorg in op kwaliteit, dat doet ze onder meer op basis van het kwaliteitsplan.

Het programma Waardigheid en trots op locatie helpt locaties om sterke punten en ontwikkelpunten in kaart te brengen zodat helder is waar de locatie staat ten opzichte van het kwaliteitskader. De locatie kan desgewenst ondersteuning krijgen bij het leren en verbeteren. De uitkomst van de scan kan input zijn voor het kwaliteitsplan. Daarmee laat de organisatie aan het zorgkantoor zien dat zij werkt aan kwaliteit.

Zijn er kosten aan verbonden?

Zowel de scan als een eventueel vervolgtraject zijn kosteloos. Voorwaarde is wel dat u de scanstappen geheel doorloopt en dat u een eventueel vervolgtraject afmaakt. Indien dit niet gebeurt, worden de kosten aan u doorberekend.