Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

ZorgSpectrum

Opbrengsten verbetertraject ZorgSpectrum
ZorgSpectrum heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van ZorgSpectrum.

ZorgSpectrum is een organisatie die zorg, behandeling en ondersteuning biedt aan mensen die te maken krijgen met de blijvende gevolgen van chronische, levensveranderende aandoeningen. Dit doen zij zowel in de thuissituatie als in intramurale setting. De grootste groep cliënten die langdurig bij ZorgSpectrum woont, is gediagnosticeerd met dementie. Voor deze doelgroep is het verbeterplan geschreven.

Verbeterplan

Cliënten met dementie kunnen door hun aandoening steeds moeilijker voor zichzelf opkomen. Daarom leggen zij hun wensen en belangen noodgedwongen steeds vaker in handen van anderen (mantelzorgers en zorgverleners). De kennis en expertise op het gebied van dementie ontwikkelt zich steeds verder. Er zijn wetenschappelijk gevalideerde instrumenten beschikbaar die kunnen helpen om de cliënt met dementie weer ‘een stem’ te geven.

ZorgSpectrum vindt dat in de sector nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt van deze instrumenten, en dat het toepassen van evidence based kennis überhaupt extra aandacht verdient. ZorgSpectrum wil de wetenschappelijke mogelijkheden die er zijn gebruiken om mensen die lijden aan zeer ernstige beperkingen een hoorbare stem te geven. Zo willen zij pijn en ongemakken in kaart brengen en zo veel mogelijk bestrijden en verlichten. Op die manier streeft zij ernaar de diepere persoonlijke wensen van cliënten te leren kennen en te volgen.

Beoogd resultaat

ZorgSpectrum wil persoonsgerichte zorg leveren door dit multidisciplinair te benaderen. Zo ontstaat er een zorgplan waarin zowel taken weggelegd zijn voor professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. Zij hebben hierdoor gelijke verwachtingen over de zorgverlening. De informatie in het plan volgt bij verandering van zorg, waardoor steeds oplossingen kunnen worden geboden die aansluiten op de wensen en behoeften van de cliënt en zijn/haar mantelzorger. Het systematisch meten draagt hieraan bij. De nadruk op het team rond de cliënt, het systeem van intervisie, het accent op vakkundigheid en een open klimaat geeft medewerkers bovendien vertrouwen in hun vakvolwassenheid.

Verbeteraanpak

 1. Stem geven aan de cliënt
  • Voor de start van zorg met de cliënt komen tot een gezondheidsplan, vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.
  • Ondersteuning voor de samenwerking tussen zorgmedewerker en mantelzorger.
  • Structureel meten en volgen van het beloop van de kwaliteit van leven van cliënten.
 2. Stem geven aan de cliënt door gebruik van op wetenschap gestoelde (evidence based) instrumenten
  • Verdere implementatie van de Spiegelgesprekken
  • Verdere implementatie van Video Interactie Ondersteuning
  • Verdere implementatie van Advanced Care Planning
  • Scholing van medewerkers om meetinstrumenten Qualidem en vragenlijst Uitkomstindicatoren Dementie m.b.t. kwaliteit van leven te gebruiken.
  • Verder implementeren van Sta-op methode en protocol ‘Onbegrepen gedrag’ met daarin het pijnherkenningsinstrument PACSLAC.
 3. Meer ruimte voor de professional
  • Intervisiebijeenkomsten faciliteren rondom onbegrepen gedrag
  • Expliciet aandacht aan het vergroten van het eigenaarschap van de medewerkers
 4. Het terugdringen van de registratielast
  • Actie ondernemen om het aanvraagtraject van passende indicaties slim en slank te laten verlopen
  • In overleg met Zorginstituut Nederland om tot een passende cliënttevredenheidsmeting te komen
  • In overleg met de IGZ om de registratielast rond de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen te beperken.

Meer informatie over de verbeteraanpak van ZorgSpectrum volgt gedurende het project.

Meer weten

tags: Utrecht (13) , ZorgSpectrum (11)

Artikelen over ZorgSpectrum: