Zorggroep Raalte

Opbrengsten verbetertraject Zorggroep Raalte
Zorggroep Raalte heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Zorggroep Raalte.

Verbeterplan

Sinds september 2013 wonen en werken op nieuwbouwlocatie Schuilenburg verschillende doelgroepen: senioren met een (complexe) zorgvraag, mensen met een verstandelijke handicap en (jong)volwassenen met een stoornis in het autismespectrum. Schuilenburg is niet alleen een woon- en werkomgeving voor deze doelgroepen, maar ook een centrale ontmoetingsplek voor de buurt. Het vernieuwende woonzorgconcept is het resultaat van nauwe samenwerking tussen Zorggroep Raalte (ouderenzorg) en stichting De Parabool (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking). Daarnaast doen ook woningcorporatie Salland Wonen, het ouderinitiatief WI-RA en de gemeente Raalte mee. Samen creëren ze toekomstbestendige zorg- en dienstverlening over de schotten van doelgroepen en financieringsstromen heen.

Met de doorontwikkeling van Schuilenburg willen Zorggroep Raalte en De Parabool een verbeterd integraal aanbod voor Wlz-cliënten maken. In de praktijk loopt Schuilenburg echter aan tegen regelgeving, beperkte budgetten en eisen vanuit beide moederorganisaties. Graag gaan beide organisatie de grenzen opzoeken, maar wel verantwoord!

Beoogd resultaat

Zorggroep Raalte en De Parabool hebben twee hoofddoelen:

 1. Meer kwaliteit van leven van de betrokken cliënten, door:
  • meer bewonersparticipatie
  • meer betrokkenheid van familie en mantelzorg
  • verantwoorde zorg in aansluiting op de visie
  • een vernieuwende vorm van cliënt- en medewerkersmedezeggenschap
 2. Doelmatiger werkorganisatie, door:
  • regelarme invulling en werkwijzen
  • meer zelforganisatie in teams
  • meer verbinding met de wijk

Verbeteraanpak

Om de doelen te bereiken hebben Zorggroep Raalte en De Parabool de volgende oplossingen bedacht:

 • Schuilenburg gaat de participatie van bewoners, familie en vrijwilligers vergroten (deelname project familieparticipatie Zorggroep Raalte – Vilans).
 • Schuilenburg biedt verantwoorde zorg passend bij de visie. Deze zorg is regelarm en zoekt de grenzen in het belang van de bewoner.
 • Medewerkers van beide moederorganisaties benutten elkaars expertise over en weer.
 • Met de uitkomsten van het project ZOEV – Zelf Organiseren En Verbinden, dat De Parabool en Zorggroep Raalte ook samen uitvoerden – vergroot Schuilenburg de zelforganisatie van de teams.
 • Schuilenburg ontwikkelt zich verder als kern van het woonservicegebied, waardoor de buurtfunctie (noaberschap) groeit.
 • De inzet van de communicatietool OZOverbindzorg versterkt de betrokkenheid van familie en mantelzorg.
 • Schuilenburg stemt de systemen die de moederorganisaties gebruiken af en zet deze eenduidig in.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Zorggroep Raalte volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Zorggroep Raalte: