Zorggroep Meander

Opbrengsten verbetertraject Zorggroep Meander
Zorggroep Meander heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Zorggroep Meander.

Verbeterplan

Zorggroep Meander wil een volgende stap zetten naar meer leefplezier voor bewoners en familie. Want leefplezier is voor ouderen net zo belangrijk als voor ieder ander. De hoge leeftijd en kwetsbaarheid kunnen het wel lastiger maken daar zelf voor te zorgen. Anderen, vaak familie en vrienden, kunnen en willen dan met alle liefde helpen.

Dat verandert niet als ouderen verhuizen naar een verpleeghuis. Ook hier is volop ruimte voor liefdevol contact met naasten. Die ruimte kunnen bewoner, familie en medewerkers nog beter benutten. Zodat bewoners en hun naaste familie en vrienden ervaren dat ze thuis komen in plaats van op bezoek. Daarvoor start het project ‘Samen thuis’.

Beoogd resultaat

‘Samen thuis’ is geslaagd als op verschillende gebieden doelen zijn bereikt:

Welbevinden

 • Medewerkers stellen het leefplezier van bewoners nog meer voorop dan nu al gebeurt.

Participatie

 • Op de drukke momenten van de dag gaat de uitvoering van taken niet ten koste van de sfeer en warmte. Op deze momenten werken familie en medewerkers nauw samen. Familie voelt zich vrij om kleine taken uit te voeren en houdt bewoners in de huiskamer gezelschap.
 • Familie ervaart meer inzicht in de kwetsbaarheid en het ziekteproces van hun naaste. Keuzes in behandeling en ondersteuning maakt Zorggroep Meander altijd met familie.

Eten en drinken

 • Bewoners, familie en medewerkers maken samen het eten en drinken op de huiskamer gezelliger, lekkerder en voedzamer. Uitgangspunt is de ervaren kwaliteit.

Veilig en vrij

 • Bewoners en familie ervaren meer vrijheid doordat zij met medewerkers bespreken hoe zij samen het beste met veiligheid kunnen omgaan.

Verbeteraanpak

Er starten ontwikkelteams. Zo’n ontwikkelteam bestaat uit ten minste een EVV’er, een zorgkundige, een behandelaar en een familielid of lid van de cliëntenraad. De leidinggevende coacht het team als procesbegeleider. Succesvolle verbeteringen rolt Zorggroep Meander uit over andere kleinschalige woonvormen. Concrete acties op verschillende gebieden zijn:

Welbevinden

 • Medewerkers bezoeken toekomstige bewoners voordat ze bij Zorggroep Meander komen wonen, om een beeld te krijgen van hun leefsituatie.
 • Medewerkers zoeken samen met bewoner en familie naar zijn bronnen van welbevinden. De Groninger Welbevinden Indicator (GWI) is een goed hulpmiddel. Medewerkers volgen training om de vraag achter de vraag helder te krijgen.
 • Bewoner en familie zijn eigenaar van het zorgleefplan. Medewerkers stellen het zorgplan daarom ook echt met hen op en gebruiken daarvoor de One Page Profile (OPP) methodiek.

Participatie

 • Medewerkers bespreken met familie de weekagenda en het dagritme. De weekagenda is onderdeel van het leven op de huiskamer.
 • Familieleden nemen en ervaren ruimte om te participeren in de woongroep. Medewerkers waarderen dat en maken dat ook leuk en gemakkelijk.
 • In elke woning staat een mapje met van alle zes bewoners op één pagina de belangrijkste informatie. Bewoners en familie weten dat andere families die informatie ook kunnen inzien.
 • De familie en het hele sociale netwerk zijn in beeld voor het dagelijks leven. Daarvoor gebruikt Zorggroep Meander het Ecogram.
 • Voor het multidisciplinair overleg (MDO) worden niet alleen de eerste contactpersoon maar ook andere familieleden uitgenodigd.
 • Het MDO kan ook buiten kantooruren plaatsvinden.
 • De belangrijkste conclusies uit het MDO staan in het ECD, zodat familie het kan nalezen.

Eten en drinken

 • Bewoners, familie en medewerkers leren elkaar beter koken en – met een beetje externe ondersteuning – hoe ze makkelijker met wettelijke kwaliteitseisen om kunnen gaan.
 • Zorggroep Meander ontwikkelt samen met VWS en de Taskforce een strategie om eenvoudiger met die kwaliteitseisen om te gaan.
 • Bewoners krijgen extra voeding in plaats van dieetpreparaten.

Veilig en vrij

 • Medewerkers trainen zichzelf en hun collega’s in het niet te snel ‘voor anderen, voor familie denken’.
 • In gesprekken met familie staan medewerkers uitgebreider stil bij alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Zij maken gebruik van de alternatievenbundel van Vilans.
 • In overleg met bewoner en familie brengt Zorggroep Meander de inzet van vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen terug naar nul. Er komt een Moreel Beraad, waarin familie, medewerkers en cliëntenraad de vraagstukken delen en met elkaar tot oplossingen komen.

Zorggroep Meander maakt de resultaten van ‘Samen thuis’ zichtbaar via de app van de Meander Expeditie. Hierin kunnen collega’s video’s met elkaar delen.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Zorggroep Meander volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Zorggroep Meander: