Zorgfederatie Oldenzaal

Opbrengsten verbetertraject Zorgfederatie Oldenzaal
Zorgfederatie Oldenzaal heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Zorgfederatie Oldenzaal.

Verbeterplan

Zorgfederatie Oldenzaal is eind 2013 gestart met een transitie vormgegeven in het project LeefSaam. Dit project beoogt de regie van de cliënt te versterken door een fundamentele verschuiving van perspectief en door het vergroten van de invloed van cliënten en medewerkers. Door reflecteren, verbeteren en borgen met elkaar stuurt men op kwaliteit.

De organisatie is inmiddels zo ingericht dat cliënten, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers de ruimte krijgen om samen een leefgemeenschap te vormen. De leefgemeenschap zorgt voor aandacht, warmte, vertrouwen en kwaliteit. Er is meer tijd en aandacht voor de cliënt.

De organisatie moet nu verder met de cultuuromslag, waarbij een doorlopende dialoog met de cliënt en zijn netwerk en een andere manier van denken en werken nodig zijn. Het verbeterplan is gebaseerd op de visie dat samen leven en samen leren leidt tot samen verbeteren, vernieuwen en borgen.

De uitgangspunten zijn:

  • Cliënten en zijn netwerk ervaren een goede kwaliteit van leven en geven richting aan hun bestaan;
  • Medewerkers en vrijwilligers vertrouwen op hun eigen kracht.

De organisatie wil dit bereiken door een manier van werken en leren te ontwikkelen met de zelforganiserende teams en de leefgemeenschappen. Uit de dialoog met hen worden verbeterthema’s bepaald en vervolgens in de leefgemeenschappen doorgevoerd en geborgd. Zorgfederatie Oldenzaal gaat onderzoeken op welke wijze dit efficiënt en effectief georganiseerd kan worden.

Beoogd resultaat

De leefgemeenschappen zijn voldoende gefaciliteerd om op visie en basiszorg te reflecteren, te verbeteren/vernieuwen en te borgen.

Verbeteraanpak

Om de doelstellingen te realiseren gaat Zorgfederatie Oldenzaal de volgende stappen uitvoeren:

  • Vanuit de leefgemeenschappen worden leden van de projectgroep benoemd (kartrekkers)
  • Visie ontwikkelen op: Samen leven, samen leren en verbeteren en borgen.
  • Manier van werken, sleutels tot succes, uitwerken
  • De faciliteiten regelen
  • Instrumenten/toolkit ontwikkelen
  • Twee pilots uitvoeren volgens nieuwe visie en methodiek (te denken valt aan mondzorg en gedragsproblemen bij dementie)
  • Communicatieplan in- en extern
  • Resultaten inzichtelijk maken en in- en externe verantwoording vanuit de methodiek vormgeven (afstemming met IGZ, VWS, Menzis)

Meer informatie over de verbeteraanpak van Zorgfederatie Oldenzaal volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Zorgfederatie Oldenzaal: