Cliëntenportaal

Verbeterplan

De missie van Zonnehuisgroep Amstelland is hart voor kwaliteit van leven. Om dit te realiseren is de centrale doelstelling van de organisatie de dialoog met de cliënt en diens familie. Door dialoog achterhalen zij wat cliënten belangrijk vinden, wat hun ervaringen zijn en hoe zij de zorg continu kunnen verbeteren en aanpassen op hun wensen.

De Eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV) neemt het initiatief tot de dialoog en zorgt ervoor dat de collega’s uit het team de afspraken die uit de dialoog zijn voortgekomen kennen, onder andere door het vast te leggen in het dossier.

Via het cliëntenportaal van het elektronisch cliëntendossier (ECD) kunnen cliënten en hun verwanten het dossier inzien, accorderen en daarna ook rapporteren.

Beoogd resultaat

Met het cliëntenportaal beoogt Zonnehuisgroep Amstelland verwanten meer betrokkenheid, regie en inspraak te geven over de zorg. Ook verwachten zij dat het hen een veiliger gevoel geeft te weten wat er in het dossier staat en de mogelijkheid te hebben aanvullingen te geven. Toegang tot het cliëntdossier draagt bij aan meer inspraak, omdat familie dan elk moment kan zien welke zorg wordt gegeven en wat gerapporteerd wordt. Zij hoeven niet te wachten tot de zorgplanbespreking of het bellen of spreken van de EVV over de situatie van hun familielid.

De verwachting is dat familie meer betrokken zal raken en meer dan nu zal aangeven welke prioriteiten zij wensen. Ook is de verwachting dat dit niet alleen zal gaan om doelen t.a.v. de lichamelijke gezondheid, maar ook over participatie en mentaal welbevinden. Bijkomend voordeel is dat de medewerkers het ECD oplettender in gaan vullen vanuit de positie van de cliënt, omdat ze weten dat de cliënt/familie meeleest.

Verbeteraanpak

  • 1 juni 2016 startte een pilot met 32 cliënten en verwanten. Zij krijgen inzage in een deel van het dossier en de mogelijkheid om het zorgplan te accorderen en aanvullingen te geven.
  • Zonnehuisgroep Amstelland maakt een nulmeting en een vervolgmeting via mijnverbetermeter.
  • In oktober 2016 is er een evaluatie via mijnverbetermeter en wordt nagegaan hoe ze de pilot kunnen voortzetten het verwantenportaal ook op andere locaties kunnen inzetten

Meer informatie over de verbeteraanpak van Zonnehuisgroep Amstelland volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Zonnehuisgroep Amstelland: