Zinzia Zorggroep

Opbrengsten verbetertraject Zinzia Zorggroep
Zinzia Zorggroep heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Zinzia Zorggroep.

Verbeterplan

Zinzia wil bijdragen aan een waardevol leven voor ouderen, in verbinding met anderen. ‘Een leven met kleur’, waarbij kleur staat voor de kernwaarden van de organisatie: Kennis, Liefdevol, Eerlijk, Uniek en Resultaat. Het doel van Zinzia is dat de cliënt – en niet het systeem – steeds meer het middelpunt van het handelen vormt. Daarvoor wil Zinzia professionals invloed geven, eigenaarschap en ruimte om te leren. Reflecteren over de best mogelijke zorg en risico’s afwegen tegen levenskwaliteit horen ook daarbij. Daarnaast wil Zinzia mantelzorgers en vrijwilligers gericht en actief bij de zorg en dienstverlening betrekken. De naasten van de cliënt moeten alle ruimte krijgen om te helpen en mee te praten als dat nodig is. De rest van de organisatie moet hieraan dienend zijn, ofwel faciliteren en ondersteunen wat zich in de ‘gouden driehoek’ tussen cliënt, mantelzorgers of vrijwilligers en professionals afspeelt.

Beoogd resultaat

De cliënt krijgt binnen de gouden driehoek goede, verantwoorde, liefdevolle, persoonsgerichte en relationele zorg.

Verbeteraanpak

Sinds begin 2013 investeert Zinzia met uiteenlopende programma’s, interventies en activiteiten in de gouden driehoek. De organisatie onderscheidt vijf speerpunten. Daarnaast zijn er de pijlers Presentie en LEAN-management van Zinzia’s visie op kwaliteit. Beide pijlers voegen waarde toe voor de cliënt. Presentie richt zich op afstemmen en aansluiten in de relatie. LEAN creëert waarde voor de cliënten door verspillingen in de werkprocessen tegen te gaan. Hieronder staat per speerpunt een overzicht van acties.

De gouden driehoek

 • ‘Presentie’ ondersteunt Zinzia met vijf instrumenten: video-interactiebegeleiding, exposure of onderdompeling, beraad, spiegelgesprek en omgangsoverleg. De medewerkers leren een andere, bredere afweging te maken tussen risico’s en levenskwaliteit. Zinzia heeft 12 Presentietrainers.
 • Voor LEAN-management hanteert Zinzia de vijf instrumenten dagstart, klantarena, prestatiebord, standaardwerk, verbeterbord. Ook zijn er 25 interne LEAN-coaches.
 • Alle EVV’ers en verpleegkundigen krijgen scholing en training in cliëntondersteuning (mijn leven, mijn zorgleefplan).
 • Voor een goede positionering van mantelzorgers en vrijwilligers loopt een tweejarig project.

Basis op orde

 • Expertiseteams van professionals en een brede regiegroep houden zich bezig met negen thema’s voor zorginhoudelijke veiligheid.
 • Er is een risicoregister en een daarop afgestemde werkwijze.

Ruimte voor en deskundigheid van professionals

 • Er is een eigen Zinzia Academie met een digitale leeromgeving.
 • Zinzia heeft een gesprekscyclus met 360 graden feedback.
 • Via het Zinzia intranet vindt uitwisseling van informatie en communicatie plaats.
 • Zinzia neemt deel aan het kwaliteitsregister van V&VN.
 • Een Professionele Advies Raad (PAR) adviseert over beroepsinhoud en beroepsontwikkeling.
 • Zinzia biedt een divers ontwikkelprogramma’s vanuit expertise, talent, drijfveer en voorbeeldgedrag.
 • Zinzia zet met verschillende interventies in op gedragsverandering van professionals en leidinggevenden.

Bestuur en leiderschap

 • Bestuur en leiderschap is gericht op faciliteren en ondersteunen van medewerkers, op leren en experimenteren, op het geven van ruimte, tijd en vertrouwen. Leiders zijn dienend aan de noodzakelijke cultuuromslag.
 • Sinds 2013 loopt een programma voor Management Development.
 • Met bijeenkomsten versterkt Zinzia de dialoog en de verbinding.

Openheid en transparantie

 • Zinzia investeert in het inzichtelijk maken van wat de organisatie onder goede zorg verstaat. Hiermee begeeft Zinzia zich op het pad van kwalitatief onderzoek (narratief en in beelden).
 • Zinzia doet mee aan het kwaliteit zelfportret, een experiment van ActiZ.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Zinzia Zorggroep volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Zinzia Zorggroep: