WVO Zorg

Opbrengsten verbetertraject WVO Zorg
WVO Zorg heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van WVO Zorg.

Verbeterplan

Het verpleeghuis is in veel gevallen de laatste verblijfplaats van een cliënt, wanneer de mantelzorg de grenzen van het mogelijke heeft bereikt. Vervolgens neemt het verpleeghuis de verantwoordelijkheid voor de gezondheid, de veiligheid en het welbevinden van de cliënten over. Misschien zelfs wel meer dan realistisch is.

Wanneer iemand in een verpleeghuis komt wonen, wordt verwacht dat professionals voor alles zorgdragen. Terwijl de zorg en ondersteuning van mantelzorgers in het verpleeghuis in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het welbevinden van de cliënt. Dat vraagt om een uitnodiging aan de mantelzorgers om ook bij de verpleegzorg zo goed mogelijk betrokken te blijven. Het is de professional die in de leefwereld van de cliënt moet stappen en niet de cliënt die in de systeemwereld van het verpleeghuis zijn weg moet vinden.

Deze verandering van visie start bij de eerste kennismaking. De cliënt wordt niet bij ons opgenomen. Nee, de cliënt verhuist naar een appartement waar wij zorg verlenen. In de thuissituatie was het al zo dat mantelzorgers, familieleden en andere bekenden uit het sociale netwerk van de cliënt en ook vrijwilligers een onmisbare bijdrage leverden aan de kwaliteit van leven en het welbevinden van de cliënten. Deze betrokkenheid moet worden doorgezet als de cliënt is verhuisd.

Naast de nodige aandacht voor ziekte of probleem moet de zorg kunnen werken aan het creëren van randvoorwaarden voor het totale welbevinden van de cliënt. En dat is ook waar deze tijd om vraagt: een complete-holistische-benadering van de mens met meer aandacht voor diepere behoeften.

Dit alles vraagt ook iets van onze medewerkers. Het betekent ook je afvragen:

 • Wie heb ik voor me?
 • Wat voor mens en wat voor behoefte of verlangen zie ik hier?
 • Wat is voor deze cliënt op dít moment nodig, belangrijk, behulpzaam, leuk, bemoedigend, troostend?
 • En wat kan ik, kunnen wij daaraan bijdragen?

Alleen door echt betrokken te zijn bij het wel en wee van onze cliënten en hun naasten, kunnen we helder voor ogen krijgen waar voor hen de balans ligt tussen belasting en draagkracht. En dus wat belangrijk is als je hun leven echt wil versterken en het verschil wil maken. In de optiek van ‘Iedere dag de moeite waard’ zijn de cliënten en hun familieleden onze voornaamste leermeesters. Het gaat immers om hun leven en hun mogelijkheden om dat SAMEN vorm te geven.
Om tot verpleeghuiszorg te komen die zich richt op het welbevinden van de cliënt met behulp van de inzet van familieparticipatie, willen we binnen WVO Zorg een tiental interventies gaan inzetten en monitoren. Deze interventies worden in projectgroepen met zowel medewerkers als familieleden vormgegeven.

 1. Het welkomstgesprek. Hoe geven we één van de belangrijkste momenten goed vorm?
 2. Uitgaan van het levensverhaal van de cliënt. Dat is het uitgangspunt van de afspraken die worden gemaakt en de zorg die vervolgens wordt ingezet. Familie tekent het levensverhaal op in het cliëntportaal van het zorgdossier.
 3. Van vraaggericht naar vraag gestuurd. De cliënt en zijn familie bepalen hoe de gewenste situatie eruit ziet en hoe zij die willen bereiken. De mantelzorger/familie wordt ingeschakeld om hierin te ondersteunen.
 4. Helende leefomgeving. Hoe creëren we een veilige omgeving, terwijl we cliënten zo min mogelijk in hun vrijheid beperken?
 5. Verminderen van administratieve lastendruk binnen het HACCP. We gaan overleggen met familie hoe we de druk kunnen beperken door verantwoordelijkheden te delen.
 6. Cliënt in regie bij dagbesteding. We maken een arrangement op maat voor elke cliënt.
 7. Omgaan met onbegrepen gedrag. Video-interventie leert zowel familie als zorgmedewerkers om hun vaardigheden in de communicatie optimaal te benutten.
 8. Dementia Care Mapping. Door nauwkeurige observaties ontdekken we hoe de dementerende cliënt zich voelt en welk effect het handelen van de zorgmedewerker op de cliënt heeft.
 9. Kennis over de cliënt en zijn/haar omgeving. We scholen medewerkers zodat ze voldoende toegerust zijn om tot steun te kunnen zijn en weten hoe ze familie kunnen betrekken bij de zorg voor hun naaste.
 10. Bevorderen van welbevinden. Aan de hand van een geslaagd project in de thuiszorg  willen we instrumenten ontwikkelen waarmee zorgmedewerkers het welbevinden van cliënten en hun familie kunnen verbeteren.

Beoogd resultaat

Doelen van het gehele project zijn:

 • het bevorderen van het welbevinden van cliënten;
 • familieleden betrekken bij het welbevinden en de zorg voor hun naasten;
 • het terugdringen van administratieve lasten van medewerkers;

Verbeteraanpak

Het project bestaat uit 2 fasen:

 1. Ontwikkelings- en pilotfase (2015-2016): Ontwikkeling en pilot van de diverse interventie op afzonderlijke locatie
 2. Implementatiefase (2016-2017): implementatie van de successen organisatiebreed

WVO Zorg meet de interventie met behulp van Mijn Verbetermeter van ActiZ. Ook vraagt WVO Zorg aan de cliënt (indien mogelijk), mantelzorger/familie en zorgmedewerker of de interventie het welbevinden van de cliënt verhoogde. Aan het begin van de pilot wordt een nulmeting uitgevoerd en na de pilot een eindmeting.

Meer informatie over de verbeteraanpak van WVO Zorg volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over WVO Zorg: