WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)

Opbrengsten verbetertraject WZH
WZH heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van WZH.

Verbeterplan

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) beoogt de participatie, eigen regie en zelfstandigheid van cliënten zoveel mogelijk te stimuleren. Een manier om hier aan bij te dragen is het in gebruik nemen van een ‘cliëntportaal’.

Met het cliëntportaal kunnen cliënten en mantelzorgers  op ieder gewenst moment via een computer, laptop of tablet inzage hebben in het eigen digitale zorgdossier.  Ook kunnen zij hierin, indien gewenst, een agenda beheren. Cliënt en mantelzorger(s) kunnen onderling communiceren via het portaal.

In 2015 werd gedurende een pilot van 3 maanden samen met cliënten en mantelzorgers onderzocht (en uitgeprobeerd!) hoe een dergelijk cliëntportaal voor WZH vormgegeven zou moeten worden. Na deze succesvolle pilot wordt begin 2016, per WZH-locatie, een start gemaakt met de implementatie van het portaal.

Beoogd resultaat

Het project is geslaagd als:

  • De samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener versterkt wordt;
  • Het cliëntportaal actief bijdraagt aan de communicatie tussen cliënt en mantelzorger(s);
  • De cliënt en mantelzorger het portaal actief gebruiken voor inzage in het dossier en de toegevoegde waarde (h)erkennen;
  • De privacyaspecten geborgd zijn.

Verbeteraanpak

De pilot werd uitgevoerd met intramurale- en extramurale cliënten. De pilotgroep bestond uit een vertegenwoordiging van alle cliëntgroepen binnen WZH: somatiek, psychogeriatrie (PG), geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en niet aangeboren hersenletsel (NAH). Cliënten, mantelzorgers en zorgverleners hebben samen ervaring opgedaan met het cliëntportaal, door te doen in plaats van erover te praten.

Tegelijkertijd werd er veel aandacht besteed aan het creëren van draagvlak onder cliënten én medewerkers. Voor medewerkers geldt bijvoorbeeld dat zij extra oog moeten hebben voor de wijze van formuleren in rapportages. Ook bij de implementatie van het cliëntportaal in 2016 zal hier aandacht aan worden besteed.

Om de kwaliteit van het cliëntportaal te waarborgen en waar nodig te verbeteren voert WZH gesprekken, worden vragenlijsten uitgestuurd, is een centraal e-mailadres opengesteld en een helpdesk opgezet.

Meer informatie over de verbeteraanpak van WoonZorgcentra Haaglanden volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over WoonZorgcentra Haaglanden (WZH):