Vilente

Opbrengsten verbetertraject Vilente
Vilente heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Vilente.

Verbeterplan

Vilente vindt dat de hervormingen in de langdurige zorg aangegrepen kunnen en moeten worden om een andere cliëntenbenadering door te voeren. Een cliëntenbenadering die niet het (medische) probleem van de cliënt centraal stelt, maar die ingaat op comfortabel oud worden en de dingen die de cliënt belangrijk vindt. Natuurlijk komen ook de zorgproblemen en de daarbij gevraagde hulp aan bod. Maar de insteek van het welbevinden leidt regelmatig tot andere oplossingen dan alleen formele zorg.

Vilente vindt het belangrijk zo min mogelijk administratieve regels te hanteren. Want die verstoren het ‘echte’ gesprek tussen cliënt en medewerker, kosten onnodig veel tijd en leiden niet tot een betere kwaliteit. De cliënten en medewerkers van Vilente hebben de afgelopen jaren ervaren hoeveel snelheid en regie kan ontstaan wanneer regels worden losgelaten. Zo is door goede afspraken met het CIZ en VWS het indicatieproces versneld en teruggebracht van 6 weken naar 1 dag.

Vilente legt de focus op welbevinden om de vernieuwingen in de zorg vorm en inhoud te geven. Daarom gaat Vilente de zorgprocessen (her)inrichten, met gebruik van de Groningen Wellbeing Indicator (instrument om welbevinden in kaart te brengen), het in beeld brengen van het netwerk van de cliënt (Ecogram) en Planetree, een mensgerichte zorgvisie. Hiermee verschuift de focus naar welbevinden.

De huidige ondersteunende systemen en meetinstrumenten sluiten niet aan op deze nieuwe werkwijze. De ondersteunende systemen zijn nu nog vooral ingericht op vragen van externe belanghebbenden (Zorgkantoor, IGZ, verzekeraar, NZA, CIZ ) en niet op het welbevinden van de cliënt. Daarnaast wil Vilente de kwaliteit ook op een andere manier verantwoorden.

Beoogd resultaat

Met de focus op welbevinden streeft Vilente naar kwalitatief betere zorg, die nauw aansluit bij de verlangens van de cliënt, tegen minder kosten. Concreet betekent dit:

 • Toename cliëntentevredenheid: in 2016 scoort Vilente een half punt hoger op ZorgkaartNederland, is de NPS-uitkomst van de Planetree-focusgroepen minstens 60%, en is het welbevinden van iedere cliënt 2 keer met de GWI in kaart gebracht.
 • Toename medewerkerstevredenheid: Vilente scoort hoger dan het gemiddelde van de sector.
 • Meer betrokkenheid en tevredenheid van mantelzorgers en vrijwilligers: in 2016 stijgen de tevredenheidsonderzoeken van 7,1 (2015) naar 7,5.
 • Afname administratieve lasten: de administratieve handelingen bij de zorg nemen af met 10%.
 • Betere zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid: In 2016 scoort geen enkele locatie/bedrijfsonderdeel een ‘hoog’ risico, maximaal 2 keer ‘een gering risico’ per locatie is het uitgangspunt.

Verbeteraanpak

Om de doelen te behalen neemt Vilente de volgende stappen:

 • Vilente participeert in een ontwikkeltraject om een nieuw instrument te ontwikkelen om welbevinden te meten. Daarnaast gebruikt Vilente Planetree-focusgroepen en ZorgkaartNederland om inzicht in de cliëntentevredenheid te krijgen.
 • Vilente maakt in het zorgleefplan van iedere cliënt aantoonbaar hoe de mantelzorger betrokken is.
 • Vilente voert nieuwe instrumenten in en stopt met een aantal bestaande instrumenten, zoals de CQ en de LPZ. Dit moet leiden tot een betere aansluiting op het zorgproces en minder administratieve handelingen bij de zorg. Deze tijd komt beschikbaar voor de directe zorgverlening.
 • Elk team vult 2 keer per jaar de risicosignalering in het zorgleefplan in en de quick scan zorginhoudelijke veiligheid. Ze bespreken de resultaten met de teamleider en stellen zo nodig een verbeterplan op. Interne auditteams bezoeken elke locatie/bedrijfsonderdeel onaangekondigd en beoordelen onder andere de zorginhoudelijke kwaliteit. Elke locatie krijgt een gedetailleerd verslag van de audits.

Daarnaast heeft Vilente regelruimte en experimenteerruimte nodig van betrokkenen als zorgkantoor Menzis, zorgverzekeraars en gemeenten. Het gaat concreet om de volgende onderwerpen:

 • Indicatieproces: Vilente wil haar bevoegdheden om zelf te indiceren in de Wlz en Zvw ook in 2016 behouden. Ook wil Vilente deze afspraak uitbreiden naar de indicatiestelling in de Wmo.
 • Planning is realisatie: werken volgens het principe ‘planning is realisatie’ draagt bij aan een verlaging van de administratieve lasten van de medewerkers in de zorg.
 • IGZ: Vilente wil een bijdrage leveren aan de wijzigingen die de IGZ gaat doorvoeren om het welbevinden van de cliënt centraal te stellen.
 • CQ-index (Consumer Quality Index): Vilente wil de cliëntentevredenheid niet langer meten met de CQ.
 • Zorginhoudelijke (ZI-)meting: Vilente wil niet langer meedoen aan de verplichte landelijke meting met de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ).
 • Verantwoording over geboden kwaliteit: Vilente wil geen gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem onderhouden zoals HKZ. Dit draagt namelijk niet bij aan het welbevinden van cliënten. Vilente onderzoekt in 2016 hoe ze inzicht kan bieden in het functioneren van het primaire proces.

Er is voor het verbeterplan Kwaliteit meten en verantwoorden geen factsheet voor handen, omdat de organisatie met dit thema is gestopt of het verbeterplan niet heeft afgerond.

Meer weten

Artikelen over Vilente: