Treant Zorggroep

Opbrengsten verbetertraject Treant Zorgroep
Treant Zorggroep heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Treant Zorggroep.

Verbeterplan

Binnen Treant Zorggroep werken drie ziekenhuislocaties en twintig centra voor verpleeg- en ouderenzorg samen: Treant Cure en Treant Care. De zorg vanuit cure, care én eerste lijn vloeit naadloos in elkaar over en medewerkers maken gebruik van elkaars expertise. Dit vergemakkelijkt het langer thuis blijven wonen van cliënten.

Het is de ambitie van Treant Care om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van (zorgbehoevende) ouderen. Dit doet de organisatie met een vernieuwingsprogramma. Het plan rust op drie thema’s:

 • Meer regie bij de cliënt
 • Anders organiseren en verantwoorden
 • Veilige en deskundige zorg

Beoogd resultaat

 • Meer regie bij de cliënt: de cliënt leeft een goed leven in eigen ogen. Hij heeft de regie op de zorg en ontvangt de juiste vorm van zorg op het moment, de plaats en door de persoon die hij wil. Via het cliëntportaal heeft hij permanent inzicht in het eigen dossier.
 • Anders organiseren en verantwoorden: medewerkers hebben nog meer dan nu directe invloed op kwaliteit van leven als resultaat van zorg.
 • Anders organiseren en verantwoorden: verantwoording gebeurt niet langer procesmatig, de resultaten uit permanente kwaliteitsmetingen zijn leidend.
 • Anders organiseren en verantwoorden: de cliënt heeft meer en rechtstreekse invloed op de zorgvraag. Zijn indicatie is passend. Treant Care voorkomt onnodige administratieve druk.
 • Veilige en deskundige zorg: een geriatrisch team voorkomt onnodige doorverwijzingen naar de tweede lijn en zorgt voor beter behandeling van cliënten in hun eigen woongebied.
 • Veilige en deskundige zorg: de toepassing van domotica verhoogt het veiligheidsgevoel van cliënten. Hierdoor neemt de cliënttevredenheid significant toe. Uit de resultaten blijkt of de investeringen een financieel rendement gaan opleveren.
 • Veilige en deskundige zorg: Medewerkers zijn alert en werken continu aan verbetering van de vakinhoudelijke deskundigheid.

Verbeteraanpak

De drie thema’s van het vernieuwingsprogramma van Treant Care omvatten elk meerdere projecten.

Meer regie bij de cliënt

 • Op de locaties Bilderdijk, Tonckenshuys en Weidesteyn voert Treant Care de OER-methodiek in. OER staat voor Ondersteuning Eigen Regie.
 • Via de module cliëntportaal van het Caress dossier geeft Treant Care de cliënt permanent inzage in het eigen dossier.

Anders organiseren en verantwoorden

 • Treant Care geeft ruimte aan medewerkers door te werken in zelforganiserende teams.
 • Treant Care vereenvoudigt het administratieve proces. Niet het interne en externe verantwoordingsproces is leidend, maar permanente kwaliteitsmetingen.
 • Treant Care laat de zorgregistratie vervallen en verantwoordt achteraf aan het zorgkantoor via een controle op het zorgleefplan en de permanente kwaliteitsmetingen.
 • Treant care experimenteert met intramuraal indiceren door een professional (niveau 5 verpleegkundige of ouderenspecialist).

Veilige en deskundige zorg

 • Treant Care biedt anderhalvelijns zorg vanuit een geriatrisch team, om optimaal en deskundig tegemoet te komen aan de zorgvraag van de oudere cliënt.
 • Treant Care past nieuwe innovatieve technologieën toe. Zelfstandig thuis wonende cliënten zijn de belangrijkste doelgroep.
 • Treant Care zet een ‘undercover nurse’ in om de zorginhoudelijke kwaliteit te toetsen. Ook maakt de organisatie gebruik van ‘undercover cliënten’, zoals ‘mystery callers’ naar de centrale telefoondienst.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Treant Care volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Treant Zorggroep: