Stichting Sint Jacob

Opbrengsten verbetertraject Stichting Sint Jacob
Stichting Sint Jacob heeft haar verbetertraject binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van dit traject in de Factsheet van Stichting Sint Jacob.

Verbeterplan

Samen met cliënten, relaties van cliënten en medewerkers heeft Stichting Sint Jacob zich dit jaar bezind op de ambities voor de komende jaren. Uit de strategieherijking is een belangrijk thema naar voren gekomen dat centraal staat in de plannen van de komende jaren, namelijk: ‘U komt thuis bij Sint Jacob’

Thuiskomen gaat over een gevoel van verbondenheid en vertrouwen, over echt luisteren naar de cliënt, het goede gesprek, aandacht voor de zorgrelatie en het creëren van een huiselijke omgeving en over nabuurschap. Het gaat over het betrekken van familie, zorgen dat zij weer thuiskomen bij hun vader of moeder, en over het geven van ruimte aan professionals om hier vorm aan te geven. Door af te stemmen op de persoonlijke situatie van de cliënt en ‘zo gewoon als mogelijk’ als uitgangspunt te nemen, wil Stichting Sint Jacob zorgen voor een gevoel van thuiskomen.

Deze verdieping vergt een investering en een samenhangend programma. Om deze verdiepingsslag te maken, start de organisatie met een tweejarig programma rond het thema ‘Thuiskomen bij Sint Jacob.’

Dit programma sluit aan bij de missie, visie en strategie van Stichting Sint Jacob dat in de eerste fase van het project is herijkt.

Beoogd resultaat

De wens is dat alle betrokkenen, zowel cliënten, relaties van cliënten, vrijwilligers én medewerkers zich daadwerkelijk thuis voelen bij Sint Jacob en in gezamenlijkheid vorm geven aan de kunst van het ouder worden. Het uitgangspunt daarbij is dat de cliënt de regie over zijn/haar eigen leven heeft en zoveel mogelijk kan leven en wonen zoals hij/zij dat wil.

In het programma zal veel aandacht zijn voor ‘het goede gesprek’. Dat betekent een gesprek waarin de dialoog centraal staat en een basishouding is van de professional. Deze actieve basishouding is niet alleen relevant in de communicatie met de cliënt en de relaties van de cliënt, maar ook tussen directe collega’s onderling.

Het beoogde resultaat van het project is als volgt geformuleerd: het aantoonbaar verhogen van de cliënt- en medewerkerstevredenheid.

Verbeteraanpak

Het plan van aanpak bestaat uit twee fases, namelijk de herijking van de strategie en het programma ‘Thuiskomen bij Sint Jacob’:

1. Herijking strategie

 • April-september 2015
 • Op basis van dialoog met medewerkers, cliënten, relaties van cliënten en vrijwilligers:
  • Ronde tafelgesprekken per locatie.
  • Organisatiebrede strategietafels.
 • Het resultaat is:
  • Een nieuwe meerjarenstrategie.
  • Concrete verbeterplannen op organisatie- en locatieniveau.

2. Programma ‘Thuiskomen bij Sint Jacob’

 • Oktober 2015-2017
 • Aanpak nader in te vullen op basis van de uitkomsten van het strategietraject. In ieder geval:
  • Veel aandacht voor dialoog en actieve basishouding van de professional
  • Krijgen lopende initiatieven een plek in het programma.
 • Onderdelen van het programma:
  • Visie op thuiskomen formuleren.
  • Uitgangspunten bepalen voor het handelen voor alle onderdelen van de organisatie
  • Vanuit dialoog met medewerkers bepalen welke ondersteuning nodig is.
  • Inzetten van gevraagde ondersteuning, bijvoorbeeld coaching, intervisie, moreel beraad.
  • Monitoring van de voortgang.
  • Uitwisseling van ervaring, zowel intern als met andere organisaties.
  • Vertaling naar stappen op een tijdslijn.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Sint Jacob volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Stichting Sint Jacob: