Innoforte

Opbrengsten verbetertraject Innoforte
Innoforte heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Innoforte.

Verbeterplan

Bij Innoforte staat de cliënt centraal en krijgt de regie over wat hij of zij nog zelfstandig kan en waar hij of zij in moet worden ondersteund om een (w)aardige oude dag te beleven. Wanneer de cliënt hier zelf niet meer toe in staat is neemt de mantelzorger deze regierol van de cliënt over.

Om deze regie echt vorm te geven zijn er veranderingen nodig in de driehoek cliënt, medewerker/vrijwilliger en mantelzorger:

 • Professionele medewerkers bieden de mantelzorgers meer ruimte.
 • Medewerkers realiseren zich dat zij werken in het private woondomein van de cliënt.
 • De mantelzorger ervaart de nieuwe woonplek als het nieuwe thuis en voelt zich vrij om zorg aan zijn geliefde te blijven geven als voorheen.
 • (Thuiszorg-) medewerkers zijn meer gefocust op overbelasting van de mantelzorgers en geven hierin passende ondersteuning.
 • Medewerkers/vrijwilligers en mantelzorgers hebben geen last van protocollen en beperkende regelgeving (het beleid is hierop aangepast).

Beoogd resultaat

Met het verbeterplan wil Innoforte de volgende zaken bereiken:

 • De cliënt ervaart een betere kwaliteit van leven. Er is voldoende tijd en aandacht voor het welzijn van de cliënt.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich ondersteund en gewaardeerd in hun rol.
 • Er is meer begrip bij mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers voor elkaar.
 • Medewerkers betrekken mantelzorgers en vrijwilligers op een gelijkwaardige manier bij de zorg aan de cliënt.
 • Mantelzorgers voelen zich welkom en vrij om te doen wat ze thuis ook deden.

Verbeteraanpak

Innoforte zet de volgende stappen om de veranderingen te realiseren:

 • Inventarisatie van de aandachtspunten uit gesprekken met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers, en vragenlijstonderzoek.
 • Nulmeting bij medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Formuleren van SMART-doelstellingen.
 • Vaststellen van plan van aanpak, met onder andere:
  • Bijeenkomsten voor medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers zoals Dementietheater,
  • kleinschalige expertisebijeenkomsten en huiskamergesprekken
  • Scholing voor medewerkers
 • Implementatie in de organisatie en doorvoering in het beleid voor mantelzorgers en vrijwilligers
 • Meten en evalueren.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Innoforte volgt gedurende het project.

Meer weten