Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Sint Annaklooster

Verbeterplan

Aanbieders van ouderenzorg zijn vanaf 2016 niet meer verplicht om de Consumer Quality index (CQi)- vragenlijst te gebruiken voor het meten van cliëntervaringen. Reden voor Sint Annaklooster om te kijken naar alternatieve methoden voor het registreren van cliëntervaringen, om zo de cliëntgerichtheid en kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Sint Annaklooster gaat uit van de eigen mogelijkheden van haar bewoners, om zodoende de eigen regie van de cliënt te versterken. De organisatie wil daarom onderzoeken of het mogelijk is om niet alleen de familie van psychogeriatrische cliënten te vragen naar hun ervaringen met de zorg en dienstverlening, maar dit ook te vragen aan de cliënten zelf.

De doelstelling van het project van Sint Annaklooster is dan ook het kortcyclisch meten van cliënttevredenheid van alle mensen waar zij zorg- en dienstverlening aan bieden, met speciale aandacht voor de bewoners met een psychogeriatrisch ziektebeeld. Hoe kan de organisatie ook de bewoners met een psycho-geriatrisch ziektebeeld bevragen en nagaan hoe zij de zorg ervaren?

Beoogd resultaat

  • Sint Annaklooster wil in februari 2017 beschikken over een hulpmiddel of methodiek om cliënttevredenheid te meten bij de PG-bewoners van verpleeghuis Eikenburg.
  • Een meerwaarde in dit project moet zijn dat de organisatie, door kortcyclisch clienttevredenheidsonderzoek te doen, afscheid kan nemen van allerlei vormen van onderzoek, zoals VIP-kaarten en nazorggesprekken.
  • Het project moet bijdragen aan de autonomie van het team, omdat medewerkers zelf met de uitkomsten aan de slag moeten en ook zelf de uitkomsten moeten kunnen monitoren.

Verbeteraanpak

Om het beoogde resultaat te behalen, worden de volgende stappen gezet:

  • Een inventarisatie van de wensen en behoeften van betrokken partijen op het gebied van cliënttevredenheid. Geïnterviewd worden: cliëntenraad, management, bewoners, familieleden, medewerkers, Raad van Bestuur, Commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van Toezicht en verpleegkundigen.
  • Onderzoeken of er vanuit het Lectoraat Autonomie en Participatie van de Hogeschool Zuyd interesse is om mee te denken met het betrekken van PG-cliënten bij cliënttevredenheidsonderzoek.
  • Opstellen van een programma van eisen waar het hulpmiddel of de methodiek om cliënttevredenheidsonderzoek in te zetten aan moet voldoen.
  • Selecteren van een product, dienst of methodiek die kan ondersteunen bij het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek.
  • Implementeren van het hulpmiddel/trainen van medewerkers.
  • Teams begeleiden in het in gesprek gaan met de uitkomsten uit het cliënttevredenheidsonderzoek. Het duiden van de resultaten samen met betrokkenen.
  • Continu verbeteren naar aanleiding van de uitkomsten.

Bij verpleeghuis Eikenburg is het al de gewoonte om de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek te bespreken met bewoners en familieleden tijdens de familieavonden, zodat de uitkomsten beter geduid kunnen worden. Bewoners en hun familie maken met de medewerkers samen een verbeterplan. Ook in de nieuwe systematiek wordt deze werkwijze gecontinueerd.

Omdat de output van het onderzoek belangrijke informatie oplevert voor het management, de cliëntenraad, OR< raad van bestuur en commissie kwaliteit en veiligheid van raad van toezicht, dienen in het onderzoek de wensen en behoeften van de betrokken partijen worden meegenomen.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Sint Annaklooster volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Sint Annaklooster: