Samenwerkingsverband FZLP-PGU

Verbeterplan

Hoe zorg je dat de cliënt en zijn netwerk de regie krijgen over het zorgleefplan? En dat de cliënt zelf bepaalt waaraan de beschikbare middelen worden besteed? Dertien zorgorganisaties besloten het samen te ontdekken. Door samen te proberen, te delen en te leren. De samenwerking richt zich op twee thema’s, die elkaar versterken:

 • De cliënt meer eigenaar maken van het zorgleefplan: het familiezorgleefplan.
 • De beschikbare uren in de langdurige zorg meer op maat en cliëntgericht inzetten: het toepassen van persoonsgebonden uren.

De focus ligt in eerste instantie op de Wet langdurige zorg en de daar geldende financiering, maar in de aanpak houden de organisaties rekening met verbreding. Samen ontwikkelen de organisaties patronen en basisregels, de thema’s lenen zich immers niet voor de ontwikkeling van kant-en-klare producten.

De dertien samenwerkende organisaties zijn: De Zellingen, De Zorgboog, Groenhuysen, Hanzeheerd, Inovum, Laurens Rotterdam, QuaRijn, STMR, Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe, Vitalis Woonzorg groep, Warande, Wittenbergzorg en Zorggroep Manna. Enkele van deze organisaties werken ook aan hun eigen plan binnen Waardigheid en trots.

Beoogd resultaat

 • Over twee jaar heeft de cliënt aantoonbaar meer zeggenschap en eigenaarschap over zijn zorgleefplan. Zijn eigen normen, waarden, wensen en eisen zijn het uitgangspunt. De cliënt maakt een eigen risico-inschatting.
 • De professional is over twee jaar aantoonbaar sterker in het professioneel ondersteunen van de wens van de cliënt voor professionele begeleiding, zorg of behandeling.
 • Over twee jaar wordt aantoonbaar meer maatwerk geleverd aan de cliënt (familiezorgleefplan) op basis van beschikbare middelen (persoonsgebonden uren). Dit kunnen zowel eigen middelen als middelen uit indicatiestellingen of andere financieringsbronnen zijn.

Randvoorwaarden

 • De samenwerking moet leiden tot een aanpak die de kwaliteit verhoogt en tot vereenvoudiging en meer transparantie voor cliënt en professional.
 • VWS ondersteunt met afspraken over deregulering of bijstelling van regelgeving met instanties die daarover gaan.
 • De samenwerkende organisaties proberen aan te haken bij bestaande pilots. Zo nodig starten ze heel specifieke nieuwe pilots.
 • De samenwerking is zoveel mogelijk kostenneutraal.

Verbeteraanpak

De organisaties vormen samen een ‘klasje’ en hebben de volgende werkwijze afgesproken:

 • Elke organisatie gaat zelfstandig met een pilot aan de slag.
 • Op regelmatige basis vindt uitwisseling van ideeën en ervaringen plaats, zowel op bestuurlijk als op pilotteamniveau.
 • Kennisdeling kan op verschillende manieren:
  – fysieke meetings, zoals een ideeënmarkt, gezamenlijke brainstorm, werksessie, intervisie
  – online samenwerking, via een digitaal platform waar de organisaties ideeën, vragen en oplossingen delen
  – nieuwsbrief over de voortgang en de successen
 • Medewerkers kunnen tijdelijk een rol vervullen in een pilotteam van een andere organisatie.
 • Intercollegiale audits monitoren na invoering van PGU en FZLP de kwaliteit.
 • Waar mogelijk zetten de organisaties kennis en expertise van externe deskundigen of kennis- en onderzoeksinstituten in.

Verder wordt de samenwerking gekenmerkt door:

 • Het werken volgens een variant van de doorbraakmethode, met de nadruk op gezamenlijke doelen, ontmoeten, uitwisseling van kennis en best practices tot stand brengen.
 • Het formeren van een expertteam dat vanuit kennis en ervaring kan adviseren.

Meer informatie over de verbeteraanpak van de samenwerkende instellingen volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Samenwerkingsverband FZLP-PGU: