Rivas Zorggroep

Opbrengsten verbetertraject Rivas Zorggroep
Rivas Zorggroep heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Rivas Zorggroep.

Verbeterplan

Rivas wil een verdiepingsslag maken in de kleinschalige zorg voor de mensen met dementie met betrekking tot hun gewoonten en rituelen.

De leefwereld zoals een bewoner en naasten die ervaren en de systeemwereld van regels, procedures, functies en taken, zijn niet altijd in evenwicht. De systeemwereld is gebaseerd op wat de organisatie en professionals gewoon vinden. Als de gewoontes van de bewoner minder ‘normaal en gangbaar’ zijn, kan er spanning ontstaan op de normen en waarden van medewerkers en van naasten. Daarbij dient bovendien gemanouvreerd te worden tussen dat wat bij de bewoner past enerzijds en regels en wetgeving anderzijds.

Beoogd resultaat

Met het programma Gewoontegetrouw wordt beoogd het welzijn van bewoners met dementie nog verder te bevorderen, door bewust te focussen op de leefwereld van de bewoner èn diens naasten, waarbij gewoonten en rituelen van de bewoner ècht leidend zijn in het dagelijks leven van de bewoner.

Om dit te bereiken worden medewerkers getraind te focussen op belangrijke gewoontes en rituelen van de bewoner en hoe het voortzetten daarvan mogelijk gemaakt kan worden, ook als daarvoor belemmeringen op de loer (lijken te) liggen. Daarbij wordt zo nauw mogelijk samengewerkt met de naasten van de bewoner in een denkbeeldige driehoek die gevormd wordt door de cliënt, diens naaste(n) en de professional(s).

Het project zal resulteren in een beproefde werkwijze die uitgerold kan worden binnen de hele Rivas-organisatie.

Verbeteraanpak

Het project start op drie pilot-locaties: een kleinschalige locatie, een middelgrote locatie en afdeling voor kleinschalige zorg in een groot verpleeghuis. Dit zijn respectievelijk verpleeghuis Judith Leijsterhof in Hardinxveld-Giessendam, verpleeghuis De Alblashof in Alblasserdam en afdeling Dalempoort in verpleeghuis Het Gasthuis in Gorinchem.
De Centrale Cliëntenraad (partner van het plan) en lokale cliëntenraden worden betrokken bij de uitvoering van het programma, evenals de OR en VAR.

Planning:

  • Opstellen kernvisie Gewoontegetrouw
  • Informeren medezeggenschap en betrokkenen
  • Input verzamelen
  • Uitwerken concrete werkwijze
  • Implementatie
  • Datacollectie
  • Evaluatie
  • Voorbereiden uitrol Rivas-breed

Meer informatie over de verbeteraanpak van de Rivas Zorggroep volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Rivas Zorggroep: