QuaRijn

Opbrengsten verbetertraject QuaRijn
QuaRijn heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van QuaRijn.

Verbeterplan

QuaRijn neemt met locatie De Koekoek deel aan Waardigheid en trots met het plan ‘Het ideale team voor de beste dementiezorg’. QuaRijn heeft de ambitie om regionaal ‘de beste in dementie-zorg’ te worden. Met de opening in 2014 van locatie De Koekoek heeft QuaRijn stappen gezet om het gat tussen toenemende complexiteit en opleidingsniveau te dichten. De Koekoek is een leer-bedrijf waar verpleegkundigen in opleiding (niveau 4 en 5) samenwerken met reeds gediplomeerde verpleegkundigen van hetzelfde opleidingsniveau. Hiermee beoogt QuaRijn niet alleen het huidige deskundigheidsniveau te verhogen, maar de verhoging ook toekomstbestendig te maken.

Beoogd resultaat

  1. Toename van de kwaliteit van leven van cliënten door het vinden van de juiste balans in verpleegkundige zorg en welzijn, blijkend uit ervaringen van cliënten en familieleden.
  2. Verrijking van de kennis en ervaring van verpleegkundigen gericht op welzijn en samenwerking met mantelzorgers.
  3. Duurzame verbetering van de inzetbaarheid van verpleegkundigen binnen de ouderenzorg door vergroting van hun kennis en kunde op het gebied van welbevinden, o.a. blijkend uit doorstroming van leerlingen en stagiaires.
  4. Een ideaaltypische beschrijving van een team dat de zorg en begeleiding van dementerende ouderen in een kleinschalige setting organiseert, in termen van deskundigheden, kwalificatieniveaus en competenties en hun onderlinge verhoudingen, bruikbaar als leidraad voor andere locaties, zowel binnen als buiten QuaRijn.

Verbeteraanpak

  1. De verpleegkundige gaat de cliënt meer vanuit het welzijn benaderen. Bijvoorbeeld: activiteiten voor mensen in verschillende stadia van dementie bedenken, inschatten op welke manier bewoners in het dagelijkse leven (koken, de was doen, huishouden) mee kunnen doen en kunnen inspelen op psychosociale behoeften. Familieleden en mantelzorgers hierbij betrekken, is daarbij voor hen normaal.
  2. Omdat deze situatie zo nieuw is, willen we beginnen met inventariseren van behoeften bij verpleegkundigen en mantelzorgers wat betreft de welzijnscomponent van het wonen in De Koekoek. Wij denken daarbij een semigestructureerde vragenlijst te gaan gebruiken. Vervolgens zal in een focusgroep bepaald worden welke stappen nodig zijn om verbeteringen door te voeren. Doordat zowel de inventarisatie als het doorvoeren van de verbeteringen bottom-up worden georganiseerd is de verwachting dat er betere resultaten geboekt worden dan wanneer er vanuit de top van de organisatie nieuwe regels worden ‘opgelegd’.
  3. Deze werkwijze en resultaten zullen worden verspreid binnen en buiten QuaRijn en ook worden betrokken in de samenwerking met opleidingsinstellingen (zie hieronder). Door de doorstroom van afgestudeerde leerlingen en stagiaires vanuit De Koekoek naar andere locaties van QuaRijn, ontstaat een olievlekwerking.
  4. Voor het ontdekken van de ideale teamsamenstelling is variatie in de teamsamenstelling door de tijd of vergelijking met andere teams nodig. Een werkwijze hiervoor wordt nog bepaald. We maken hierbij graag gebruik van expertise vanuit kennisinstellingen.

Meer weten

Artikelen over QuaRijn: