OBG

Opbrengsten verbetertraject OBG
OBG heeft haar verbetertraject binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond. Lees meer over de opbrengsten van dit traject in de Factsheet van OBG.

Verbeterplan

Een gelukkig mens heeft minder (professionele) zorg nodig. Werken aan het geluksgevoel van mensen is, naast een mooie vervulling van het levenswerk van de medewerkers van OBG, dus ook een goede weg om zorgkosten te verminderen.

In haar promotieonderzoek (2013) benoemt Annette Custers 3 psychologische behoeften die van belang zijn voor bewoners van verpleeghuizen:

  1. Autonomie (keuzevrijheid hebben);
  2. Verbondenheid (zich verbonden voelen);
  3. Competentie (zich bekwaam voelen).

Hoe beter deze drie behoeften zijn vervuld, hoe minder ouderen last hebben van depressieve gevoelens en des te tevredener ze zijn over hun situatie. OBG kan zich nog verder ontwikkelen door zich beter bewust te zijn van deze 3 pijlers en ze beter te verankeren in het dagelijks werk. OBG wil dat bij alle diensten die de medewerkers uitvoeren, zij zich met volle aandacht richten op de wensen en behoeftes van de cliënt.

Beoogd resultaat

  • De 3 behoeftes zoals geformuleerd door Custers geven OGB de focus die nodig is om de medewerkers een leidraad te geven voor hun dagelijks handelen;
  • OBG kan effectiever zijn in haar dienstverlening door meer samenwerking tussen de verschillende disciplines (bijvoorbeeld huishouding, zorg en welzijn) en het betrekken van de cliënt daarin;
  • De cliënten krijgen nadrukkelijk een rol in het beantwoorden van de vraag hoe zij de zorg verleend willen hebben
  • Cliënten kunnen langer thuis blijven wonen

Verbeteraanpak

De werkwijze van OBG kenmerkt zich door samenwerking. Het kernteam van OBG zal eind 2015 met de cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht, ieder vanuit de eigen rol, de plannen concretiseren tot projectplannen. Waar nodig zoekt het kernteam daar externe deskundigheid bij.

  • In 2015 richt OBG de organisatie zodanig in, dat zij de transitie bedrijfsmatig gezien verder kan implementeren en tegelijkertijd het hoofd kan bieden aan de bezuinigingen.
  • In 2016 ligt de focus op de transitie naar kleine teams en zelforganisatie. Waar mogelijk wordt de visie van de drie behoefte meegenomen. het ontwikkelen van een gezamenlijk denkkader, opleidingsmateriaal en meetinstrumenten en het vergroten van kennis en vaardigheden van de medewerkers
  • In 2017 ligt de focus op het trainen van medewerkers en het verankeren van de nieuwe inrichting en werkwijze van 2016 en het borgen daarvan in de dagelijkse gang van zaken. Het meten van de behaalde resultaten

Meer informatie over de verbeteraanpak van OBG volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over OBG: