Maasduinen

Opbrengsten verbetertraject Maasduinen
Maasduinen heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Maasduinen.

Verbeterplan

Maasduinen wil dat de zorg bijdraagt aan de eigen regie en het levensgeluk van de cliënt. Het is de verantwoordelijkheid van de teams en de individuele professionals dat cliënten de beste zorg krijgen. Oprechte aandacht voor en voortdurend de dialoog aangaan met de cliënt en zijn naasten liggen aan de basis van deze zorg. Dat vraagt om flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid en handelingsvrijheid van de professional.

Maasduinen wil dit bereiken door belevingsgerichte zorg, progressiegericht werken en de methode familiezorg te combineren. Daarnaast doet de organisatie met het project ‘Waardevol, persoonlijk en ruimterijk’ mee aan Waardigheid en trots.

Beoogd resultaat

De positie van de cliënt versterken en de ruimte die de professional krijgt vergroten.

Verbeteraanpak

Maasduinen werkt langs 3 vraagstellingen aan het beoogde resultaat.

Wat heeft de cliënt nodig om een gelukkig en prettig leven te leiden. En hoe kan de professional of het team dit samen met de familie, vrienden en kennissen ondersteunen?

  • De medewerker leert de cliënt echt kennen en zorgt dat de wederzijdse verwachtingen helder zijn. Het levensverhaal en de wensen en behoeften van de cliënt zijn het uitgangspunt voor de zorg. Daarvoor is de dialoog met de cliënt en zijn naasten essentieel. De medewerker maakt gebruik van de principes van belevingsgericht en progressiegericht werken en de methode familiezorg.

Hoe worden de gemaakte afspraken vastgelegd en geëvalueerd? En hoe leggen de medewerkers verantwoording af aan de cliënt of zijn familie? Wat wordt waar geregistreerd en gemeten?

  • Het primaire zorgproces is leidend en niet het administratieve proces erom heen. De verantwoording aan de cliënt is het uitgangspunt. De cliënt is immers de regievoerder. Voorwaarde is wel dat de basiszorg en -kwaliteit op orde zijn (denk aan medicatieveiligheid, veilig gebouw en hulpmiddelen, veilig uitvoeren van risicovolle handelingen).
  • Tijdens het project bekijken het team, cliënten en familie samen hoe ze de basisveiligheid kunnen garanderen. Ze beoordelen interne en externe regels, voorschriften en registraties. Want veel regels en procedures leveren geen bijdrage aan een gelukkig en prettig leven en veilige zorg. Ze werken eerder belemmerend dan stimulerend. Als het nodig is, laat Maasduinen regels en registraties los.
  • Om het onderzoek naar veilige zorg en verantwoording aan de cliënt te vergemakkelijken geeft Maasduinen op voorhand ruimte aan medewerkers, cliënten en familie. Met die ruimte wordt kritisch gekeken naar de inrichting van het zorgleefplan en de verplichte HACCP-audits en –registraties. Ook wil Maasduinen worden vrijgesteld van de eis van het zorgkantoor om te beschikken over een gecertificeerd kwaliteitssysteem, van verplichte deelname aan de landelijke CQ en van de kwaliteitsuitvraag door de Inspectie.
  • Gedurende het project inventariseren medewerkers, cliënten en familie de risico’s die gepaard gaan met het loslaten van systemen en eisen.

Hoe weet het team dat het goed gaat? Welke informatie, registraties en instrumenten heeft het team nodig?

  • Medewerkers worden eigenaar van het werk en krijgen meer vrijheid van handelen in het directe contact met de cliënt en familie. Medewerkers zijn in staat om werkelijk te luisteren. Ze zijn vakbekwaam en zorgen dat de basiszorg op orde is.
  • Teams geven zelf aan waar ze ondersteuning of advies nodig hebben. De teams bepalen grotendeels zelf wat ze nodig hebben om een bijdrage te kunnen leveren aan een gelukkig en prettig leven van de cliënt en om veilige en goede zorg te kunnen bieden.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Maasduinen volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Maasduinen: