Lyvore

Opbrengsten verbetertraject Lyvore
Lyvore heeft haar verbetertraject binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van dit traject in de Factsheet van Lyvore.

Zorgpalet Baarn-Soest en Birkhoven Zorggoed hebben vanaf 1 januari 2016 de krachten gebundeld. Daarbij hoort ook een nieuwe naam: Lyvore. Lees er meer over op de website van Lyvore.

Verbeterplan

Lyvore wil dat de professionele  zorg, mantelzorgers en vrijwilligers en de cliënt samen  vorm geven aan de ondersteuning en zorg en zo samen bijdragen aan de kwaliteit van leven. Het gevoel van eigenaarschap en  verantwoordelijkheid verschuift. Zorgvoorzieningen voor kwetsbare ouderen moeten veranderen in zorgvoorzieningen van kwetsbare ouderen en hun naasten. Samen met professionals in zorg geven zij vorm aan de steun die bij hen past.

Beoogd resultaat

Door een goed samenspel tussen informele en formele zorgverleners ontvangt de cliënt zorg en ondersteuning die aansluit bij zijn/haar eigen keuzes en bijdraagt aan de kwaliteit van leven. De beoogde resultaten hebben betrekking op de positie van beide partijen:

 • Gedeelde visie bij alle betrokkenen op de nieuwe balans tussen formele en informele zorg.
 • De informele zorg speelt een centrale rol bij de vormgeving van zorg en ondersteuning.
 • Er is draagvlak bij de formele zorg voor de veranderende rol en positie en vaardigheid in de samenwerking met de informele zorg.

Concrete eindproducten zijn:

 • Vastgestelde en gedragen visie op een goed samenspel tussen informele en formele zorg
 • Samenwerkingsafspraken: 1e contact, eventuele in huizing, daarna met regelmaat waarbij het gezamenlijk zorgplan en MDO pijlers zijn
 • Scholingsaanbod voor medewerkers
 • Scholingsaanbod voor vrijwilligers

Maatschappelijke baten:

 • Cliënten kunnen langer thuis wonen met behoud van zelfstandigheid en kwaliteit van leven
 • Samenwerking tussen informele en formele zorg geeft beter inzicht in de draagkracht van de mantelzorg en de mogelijkheid tot snellere interventie bij het overschrijden van die draagkracht.

Verbeteraanpak

In 5 stappen wil Lyvore de kanteling van het samenspel tussen formele zorg en informele zorg vormgeven. Deze stappen moeten bijdragen aan een permanente cultuurverandering. Hierin spelen verschillende actoren een rol, per actor wordt benoemd hoe deze bijdraagt aan de cultuurverandering. Met name de scholing zal een grote bijdrage leveren aan de cultuurverandering. Scholing en training zal gericht zijn op het ondersteunen van de medewerker bij het vergroten van de mogelijkheden van de informele zorg.

 1. Aanpassen intakeproces en verwerken in zorgleefplan
  De intake is een belangrijk moment waarop je aandacht hebt voor de ruimte voor mantelzorgers, inclusief andere bekenden uit het sociale netwerk. Door bij de intake al na te gaan wat de informele zorg aan ondersteuning kan doen, wordt een goede start gemaakt.
 2. Tools verzamelen en inpassen
  Tools gaan over bewustwording, communicatie en concrete aanpak. Vooral de laatste tools moeten aansluiten bij instrumenten en werkwijze die binnen Lyvore gehanteerd worden. Indien nodig worden instrumenten en werkwijzen aangepast. Denk bijvoorbeeld aan de intake en het organiseren van welzijnsactiviteiten en familiebijeenkomsten.
 3. Scholing
  • Basisscholing in een dag(deel): intramuraal, extramuraal, dagcentra en behandeling. Deze training is voor medewerkers, vrijwilligers, activiteitenbegeleiders, zorg, welzijn, etc. Verhaal vertellen rondom visie en visualiseren. Diverse tools presenteren. Behandeldiensten ook: die laten dit nu vaak over aan de zorgmedewerkers.
  • Receptie, overhead, huishoudelijke en technische dienst: deze groepen ook meenemen. Het verhaal en de visie gelden voor iedereen. Of mee laten doen in scholing en/of op andere manier betrekken.
  • Restaurant ook als aparte groep meenemen in het traject/ in de communicatie: koffieschenkers worden door de vrijwilligerscoördinator aangestuurd. Niet een volledige scholing, maar wel meenemen in visie.
  • Specifieke scholing voor EVV-ers ten behoeve van intake in relatie tot mantelzorgers met bijpassende werkmethoden, gericht op houdingsverandering.
  • De scholing dient ertoe dat de medewerkers de tools beheersen om met informele zorg aan de slag te gaan. Het gemeenschappelijk maken en het werkproces blijvend beïnvloeden vindt plaats in het werkoverleg en door middel van intervisie. Daarnaast wordt gewerkt met uiteenlopende vormen: scholing inhoudelijk d.m.v. training zal worden gevolgd door aandacht voor de geleerde aspecten in het werkoverleg en op de werkvloer d.m.v. coaching en intervisie. Tevens wordt video-interactietraining ingezet ten bate van een omslag in houding en bejegening.
 4. Aan de slag in teams
  Teams laten kiezen uit een toolkit voor meer ruimte voor mantelzorgers in de zorg, waarin alle thema’s zijn opgenomen. Teams bepalen zelf waarmee zij aan de slag gaan. Daarbij worden wel voorwaarden gesteld.

Meer weten

Artikelen over Lyvore: