Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

King Arthur Groep

Opbrengsten verbetertraject King Arthur Groep
King Arthur Groep heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van de King Arthur Groep.

Verbeterplan

De King Arthur Groep biedt zorg en begeleiding aan mensen met dementie. Locatie Ridderspoor, centraal gelegen in Hilversum, is ingericht als een groot huis voor mensen die niet langer zelfstandig kunnen wonen. Vanuit de visie van de King Arthur Groep is de zorg en begeleiding gericht op de mogelijkheden en kracht van de mensen zelf; gastvrijheid, persoonlijke aandacht en oprechte interesse staan centraal.

De King Arthur Groep wil een bijdrage leveren aan een positieve beeldvorming en kwaliteitsimpuls voor de ouderenzorg. Het projectvoorstel ‘De mens zien’ moet van locatie Ridderspoor nog meer dan nu een woonomgeving maken waar:

 • Bewoners zich gezien en gewaardeerd voelen;
 • Familie en naasten zich welkom en thuis voelen;
 • Zorgverleners zich gezien en gewaardeerd voelen en hun kwaliteiten kunnen inzetten;
 • Vrijwilligers zich welkom en gewaardeerd voelen in hun specifieke rol.

Tegelijkertijd wil de King Arthur Groep een lerende organisatie opzetten zodat de zorg en dienstverlening continu verbeterd worden. De ervaringen van het project wil de King Arthur Groep als praktijkvoorbeeld delen.

Beoogd resultaat

Over 2 jaar heeft locatie Ridderspoor de volgende resultaten geboekt:

 • Bij elke bewoner is in het zorgplan het onderdeel ‘de mens zien’ ingevuld en besproken met de naasten;
 • De inrichting is zodanig aangepast dat familie en bewoners hun weg weten te vinden;
 • Familieleden zijn tevreden over de communicatie over hun naaste;
 • Zorgverleners zijn op de hoogte van de wensen en behoeften van de bewoners;
 • Er is een werkwijze ingevoerd waarmee zorgen, signalen en verbeteringen gedeeld en opgevolgd worden;
 • Risicosignalering en –preventie zijn een vast onderdeel van het zorgproces.

Verbeteraanpak

De aanpak bestaat uit:

 1. Teambijeenkomst ter bespreking van het voorstel, brainstormen over oplossingen en voorzieningen voor de uitwerking en groepjes vormen voor de onderdelen:
  a.    De mens zien;
  b.    Inrichting;
  c.    Communicatie familie;
  d.    Communicatie over bewoners;
  e.    Verbetercyclus;
  f.     Risicosignalering en -preventie;
 2.  Huisbijeenkomst ter bespreking voorstel en toetsen voorgestelde oplossingen met familie:
  a.    Vragen om inbreng;
  b.    Vragen wie bij welk onderdeel betrokken wil zijn;
  3.    Uitwerking op onderdelen in werkgroepen;
  4.    Communicatie en terugkoppeling voortgang:
  a.    Nieuwsbrief;
  b.    Team- en huisbijeenkomsten.

Meer informatie over de verbeteraanpak volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over King Arthur Groep: