Het Parkhuis

Opbrengsten verbetertraject Het Parkhuis
Het Parkhuis heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Het Parkhuis.

Verbeterplan

Het Parkhuis wil van een centrum voor verpleging en behandeling (procesgericht) toe naar meer belevingsgerichte en vraaggestuurde zorg (cliëntgericht). Doel is om cliënten optimaal te ondersteunen. Daarnaast wil Het Parkhuis toekomstbestendig zijn en blijven in relatie tot de ontwikkelingen in de langdurige zorg (Zvw, Wmo, Wlz). Om meer kans te maken op contractering, helpt het als een zorgorganisatie snel een nieuw zorgproduct kan neerzetten, met het accent op zelfregie van de cliënt en ondersteuning van het netwerk van de cliënt.

Naar belevingsgerichte en vraaggestuurde zorg

Belevingsgerichte en vraaggestuurde zorg leveren vraagt om een andere werkwijze van Het Parkhuis:

 • De cliëntvraag is leidend bij de uitwerking van de werkprocessen en het organisatiemodel. Het Zorgleefplan dient hierbij als basis.
 • Twee apart aangestuurde clusters Behandeling & begeleiding en Zorg & wonen worden samengevoegd tot één cluster voor het totale zorg- en behandelproces
 • Gelijkwaardige en kwalitatieve samenwerking tussen alle medewerkers (betaald en onbetaald)
 • Vergroting van regelruimte en beslissingsbevoegdheid op het niveau van (multidisciplinaire) teams rondom de cliënt.
 • Managers zitten niet langer op beheersing, maar gaan verandering begeleiden en worden daarmee dienend aan (de kwaliteit van) het primair proces.
 • Zorg leveren vanuit de kernwaarden: hartverwarmend, bekwaam, respect, betrouwbaar, gastvrij

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor het project zijn voor Het Parkhuis:

 • Geen uitbreiding van formatie mogelijk
 • Budgettair neutraal
 • Is operationeel uiterlijk 01-01-2016

 Beoogd resultaat

De beoogde projectresultaten van Het Parkhuis zijn:

 • Een uitgewerkt cliëntproces (van verhuizing naar het Parkhuis tot ontslag/overlijden voor de groep PG-cliënten en een afgeleide daarvan voor de doelgroepen Korsakov en Gerontopsychiatrie)
 • Er zijn nieuwe deelprocessen en voorwaarden voor verbetering van zorg, leven en wonen:
  • Vanuit cliëntperspectief beschreven
  • Lean: zaken eenvoudig organiseren en verantwoordelijkheid lager in de organisatie beleggen
 • Er zijn productbeschrijvingen van disciplines van de behandeldienst
 • Er zijn keuzes gemaakt m.b.t. een besturings- en inrichtingsfilosofie voor het samengevoegde cluster
 • Er is een passende informatie- en communicatiestructuur
 • Er is een aanzet gemaakt tot de implementatie van nieuwe werkprocessen binnen het nieuwe cluster
 • Er is een nieuwe clustermanager voor het nieuwe cluster per 1 januari 2016

Verbeteraanpak

Voor het realiseren van de verandering, zal het Parkhuis onder andere aan de slag gaan met:

 • Het instellen van ‘de Club van 10’ (met 1 vertegenwoordiger uit de cliëntenraad, 1 afdelingsmanager, 1 teamleider, 3 EVV’ers, 1 AB’er, 1 arts, 1 fysiotherapeut/ergotherapeut, 1 psycholoog/diëtist/logopedist
 • Storytelling-traject
 • Spiegelbijeenkomsten

Meer weten

Artikelen over Het Parkhuis: