De Merwelanden

Opbrengsten verbetertraject De Merwelanden
De Merwelanden heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van De Merwelanden.

Verbeterplan

De Merwelanden wil de positie van de cliënt binnen de langdurige zorg versterken, waarbij de cliënt en zijn naasten sturend zijn bij de invulling van het leven. De onafhankelijke wijkverpleegkundige ondersteunt de cliënt in deze regierol. Tevens wil De Merwelanden de positie van ‘het verpleeghuis’ in de wijk vernieuwen.

Om dit te bereiken wil de organisatie de gedachte van ‘genormaliseerd wonen’ verder uitbouwen. De inzet van de onafhankelijke wijkverpleegkundige is de sleutel in dit verbetervoorstel. Binnen een kleinschalige woonomgeving, een woning dus, krijgt de wijkverpleegkundige een bepalende rol. Zij wordt  gepositioneerd als coördinator van de zorg. De drempels  tussen intra- en extramurale zorg worden verder verlaagd. Voor thuiszorgcliënten die verhuizen naar een Wlz-woonvorm van De Merwelanden, verloopt deze verhuizing soepel. In de nieuwe woonomgeving wordt ‘dezelfde taal gesproken’ en dossiers gaan met de cliënt mee.

Beoogd resultaat

Met het plan wil De Merwelanden de volgende doelen bereiken:

 • De wijkverpleegkundige wordt binnen de langdurige zorg ingezet als onafhankelijke belangenbehartiger van de cliënt en als coördinator van de teams;
 • De visie op genormaliseerd wonen (uit het Meerjarenbeleidsplan Dichterbij van 2013) wordt verder uitgebouwd;
 • Medewerkers werken in toenemende mate autonoom;
 • Medewerkers zijn toegewijd en bieden liefdevolle zorg;
 • De zorg is gericht op actieve bijdrage door cliënten, bewegen is onderdeel van het zorgleefplan.

Verbeteraanpak

Om dit te bereiken gaat De Merwelanden op diverse manieren aan de slag:

 • Medewerkers worden uitgedaagd om hun empathische competenties  te ontwikkelen en toe te passen. De focus van (bij)scholing verschuift van technische vaardigheden naar agogische vaardigheden, de essentie van de professionaliteit  verschuift van verzorgen naar begeleiden.
 • De competenties van de teams worden verder ontwikkeld. Zelfreflectie, gedeelde en persoonlijke verantwoordelijkheid en elkaar aanspreken zijn de hoofdbestanddelen.
 • De wijkverpleegkundige stelt het zorgleefplan op, vertegenwoordigt  de cliënt tijdens het MDO en is belangenbehartiger van de cliënt en zijn/haar relaties.
 • In 2011 is samen met Vilans een project gestart gericht op onderling aanspreken en verantwoordelijk gedrag. De resultaten van dit project zijn na afloop geborgd. Zo is een externe coach aangesteld, het concept van dienend leiderschap geïntroduceerd, interne ambassadeurs vervullen een coachende rol en er is een uitgebreide -op persoonlijke verantwoordelijkheid gebaseerde wijze van omgaan met incidenten en klachten.
 • Medewerkers worden geselecteerd op basis van competenties die passen binnen de kernwaarden en de visie van de organisatie. Het beoordelingssysteem is op deze competenties afgestemd.
 • De ondersteuning van cliënten is bewegings- en zelfstandigheidsgericht. Bewegen wordt onderdeel van het zorgleefplan. Om dit te begeleiden is een vitaliteitscoach aangesteld.

Meer informatie over de verbeteraanpak van De Merwelanden volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over De Merwelanden: