Dagelijks Leven Zorg B.V.

Verbeterplan

De zorg dient zoveel mogelijk georganiseerd te worden als ware het zorg thuis. Het is dan ook noodzakelijk een zorginfrastructuur te realiseren die ook in dorpen, op het platteland en in krimpgebieden geschikt is. Kleinschaligheid als leidend principe voor de verpleeghuiszorg van de toekomst is hierop een antwoord.
De financiering door zorg in natura (ZiN) of door het persoonsgebonden budget (PGB) hebben alle twee forse nadelen. De financieringsvorm bepaalt in belangrijke mate de processen, procedures en zelfs ten dele de zorginhoud. Dit is vreemd en ongewenst.

Dagelijks Leven wil een experiment met persoonsvolgende bekostiging (PVB) starten om de zorgvragers echt keuzevrijheid (waar wil ik wonen en zorg ontvangen? Wil ik PGB of Zorg in Natura?) te bieden door volledig vraaggestuurd te gaan werken.

Daarnaast dient een oplossing te worden gevonden voor een aantal “weeffouten” in het huidige systeem:

 1. Op juiste en verantwoorde wijze de behandelfunctie en BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) toe te passen voor kleinschalige verpleeghuiszorg binnen passende kwaliteitskaders en daarmee zorginhoudelijke aspecten loskoppelen van financieringsvorm
 2. Het definiëren van vereisten waaraan een zorgaanbieder moet voldoen voor het verkrijgen van een ‘license to operate’
 3. Een evenwichtig speelveld te creëren tussen de verschillende financieringsvormen waarbij ook de eigen bijdrage in relatie tot het principe van scheiden van wonen en zorg wordt meegenomen
 4. Spanningsveld tussen inkoop, aanbesteding, productieafspraken en persoonsvolgende bekostiging
 5. Wet en regelgeving: het toestaan van het leveren van zorg via PGB en ZIN vanuit één locatie

Beoogd resultaat

 • De cliënt heeft meer keuzevrijheid ten aanzien van zorg en beleving op maat in een huiselijke setting.
 • De medewerker heeft meer tijd voor de zorg voor de cliënt.
 • De mantelzorger is meer betrokken, heeft meer invloed en wordt minder belast.
 • De maatschappij krijgt een hoogwaardige infrastructuur tegen lagere kosten per zorgplaats.

Verbeteraanpak

 • We maken afspraken met het zorgkantoor, zorgverzekeraar, VWS, IGZ en Nza over de gewenste kwaliteit, transparantie, verantwoording en administratieve processen.
 • Inrichten van uniforme, efficiënte en effectieve processen door het:
  • stroomlijnen van alle administratieve processen,
  • realiseren van een gezond evenwicht tussen jaarlijkse aanbesteding versus ‘license to operate’
  • realiseren van papierloze processen
  • werken op basis van vertrouwen.
 • Het ontwikkelen en toepassen van specifieke opleidingsprogramma’s voor medewerkers
 • Het ontwikkelen en toepassen van nieuwe instrumenten voor het meten van klanttevredenheid.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Dagelijks Leven Zorg volgt gedurende het project.

Meer weten