BrabantZorg

Opbrengsten verbetertraject BrabantZorg
BrabantZorg heeft haar verbetertraject binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond. Lees meer over de opbrengsten van dit traject in de Factsheet van BrabantZorg.

Verbeterplan

Nieuwe Hoeven is een van de 32 locaties van BrabantZorg met 3 van de 5 afdelingen, waar de best case  wordt uitgevoerd. Centraal staan ‘Wonen, leven en zorgen in de natuur’. Iedereen die hier over de drempel stapt – bewoner, familie/verwanten, vrijwilligers en medewerkers – draagt bij aan het goede leven van de mensen die er wonen.

BrabantZorg heeft recent een nieuwe strategische visie ‘Samenspel in zorg’ gepresenteerd. Hierin wordt uitgegaan van een nieuwe definitie van gezondheid: ‘Gezondheid is het vermogen je aan te passen en zelf regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Met deze visie willen zij de omslag maken van een medisch model, waarbij de bewoner opgevat wordt als ziek met beperkingen, naar een woon/leef model, met de focus op mogelijkheden voor de cliënt. Dit houdt in: nieuwe actieve participerende rollen in de samenwerking ten gunste van de mogelijkheden van een bewoner in zijn/haar dagelijks leven.

In de praktijk op de Nieuwe Hoeven is de wens om als netwerk samen te werken gericht op het vergroten van de eigen regie van bewoners, al langer aanwezig. Een bewoner is sterk afhankelijk van zijn omgeving. Dit geldt met name voor verzorgenden, familie/verwanten en vrijwilligers. Hoe je dit vorm moet geven is niet eenvoudig. Om een verdiepingsslag te maken besloot de Familie Cliënten Raad van de Nieuwe Hoeven, in samenwerking met het management, een projectaanvraag in te dienen voor best cases verpleeghuiszorg en deze ook zelf grotendeels uit te voeren.

Een onderliggend element voor deze nieuwe strategische visie is de PG ambitie 2020, waarin onder meer uitgangspunten staan over eigen regie van een bewoner, partnerschap, familie en netwerk versterken van bewoners. Met het project ‘Samen sterk: bewoner én naasten’ binnen Waardigheid en trots wil BrabantZorg deze elementen verder ontwikkelen,  versterken en realiseren.

Beoogd resultaat

Het versterken van familiebanden om te komen tot ‘partner’ in samenwerking met medewerkers en vrijwilligers, ten gunste van groeimogelijkheden van een bewoner in zijn/haar dagelijks leven.

Verbeteraanpak

  • Kennis en inzichten vergaren bij familie/verwanten, vrijwilligers en medewerkers over de wensen en visie op best mogelijke zorg en dagelijkse ondersteuning van zowel huidige als nieuwe bewoners met gesprekken, vragenlijsten en interviews.
  • Voorlichting aan cliënten, familie/verwanten, vrijwilligers en medewerkers.
  • Draagvlak creëren door een pilot te starten bij huidige bewoners en hun naasten, waarbij de bestuurder, manager locatiegroep, teammanagers, de ‘Onderdeelcommissie’ (lokale medewerkersraad) en Familie Cliënten Raad worden betrokken.
  • Het aanstellen van een familiecoach om het eerste proces van nieuwe bewoners en op verzoek  huidige bewoners  te begeleiden en te ondersteunen.
  • Ervaringen opdoen met de verworven inzichten door middel van gesprekken met onder meer familie/verwanten, vrijwilligers en verzorgenden.
  • Implementatie kwaliteitscyclus met plannen, uitvoeren, toetsen en evalueren. Het gaat hierbij ook om verbeteracties te realiseren gericht op de lange termijn.
  • Resultaten verspreiden zowel in- als extern. Een voorbeeld is een kaartje ‘Hoe word ik als familie/verwante een ’partner’ in de zorg?’

Tijdspad

  • Eerste pilot op de Nieuwe Hoeven, van november 2015 t/m juni 2016.
  • Vervolgpilot op een nader te bepalen locatie met meerdere afdelingen van BrabantZorg, van juli t/m december 2016.
  • Afhankelijk van de resultaten in  2017 implementatie van het plan ‘Samen sterk: bewoner én naasten’ op meerdere locaties bij BrabantZorg.

Meer informatie over de verbeteraanpak van BrabantZorg volgt gedurende het project.

Meer weten