Bartholomeus Gasthuis

Opbrengsten verbetertraject Bartholomeus Gasthuis
Bartholomeus Gasthuis heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Bartholomeus Gasthuis.

Gevestigd in een monumentaal pand, staat het Bartholomeus Gasthuis letterlijk én figuurlijk midden in Utrecht. Zij willen voor de bewoners van de stad een vertrouwde, veilige plek zijn om zo goed mogelijk ouder te worden. Dat kan als bewoner van het huis, maar ook als binnenstadbewoner; veel van de faciliteiten, zoals de brasserie, zaalverhuur, winkel, fitness, kapper, pedicure, schoonheidssalon én het activiteitenprogramma zijn toegankelijk voor iedereen.

Het Bartholomeus Gasthuis staat voor persoonlijke en kleinschalige zorg op maat, in een warme huiselijke sfeer. Aandacht, respect en professionele verzorging zijn de leidende principes. In een open sfeer, met respect voor ieders levensovertuiging, bepaalt de cliënt zelf hoe hij invulling geeft aan zijn leven.

Verbeterplan

Het BreinOmgevingsMethodiek (BOM) traject heeft ten diepste tot doel dat iemand zijn of haar leven in een kleinschalige groepswoning voor mensen met dementie zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij of zij dat thuis gewend was en zo min mogelijk belemmering ondervindt van de organisatie, medebewoners en/of medewerkers. Dit wordt mogelijk als o.a. omgeving, processen, bejegening, kennis en vaardigheden van medewerkers allemaal naadloos op elkaar ingrijpen en de ‘basis op orde is’. Het vermindert stress en angst bij  bewoners, geeft een zo waardig mogelijk leven, probeert de negatieve cirkel van frialty waar ouderen in terecht kunnen komen, te voorkomen en te reduceren.

Daarnaast is het doel dat medewerkers met deskundigheid en begrip hun werk verrichten. Het is niet een kunstje, maar een diep begrepen visie waarop al het handelen is gestoeld. Deze kennis is niet moeilijk te begrijpen, maar moet wel de ruimte krijgen om in te dalen door de processen, dagstructuur en opleiding zo in te richten dat alles meewerkt. Ook heeft dit een positief effect op vrijwilligers en mantelzorgers omdat de basiscondities voor steun en hulp in orde zijn.

Beoogd resultaat

Gelet op de doelstelling is het projectplan veelzijdig en veelomvattend. Om die reden is het plan opgedeeld in logische onderdelen met ieder hun eigen, beoogde resultaat:

Programma-onderdeel 1: Afmaken verbeterde woonomgeving groepswoningen
De groepswoningen zijn heringericht, passend bij het gedachtegoed van de BOM. De inrichting is vastgelegd op ‘Kaarten’ (volgens LEAN methode). Iedereen die in een groepswoning werkt/ komt te werken weet hoe de woning er uit moet zien en zorgt er in de praktijk voor dat de woning er ook zo uit ziet of kan aangeven waarom aanpassingen nodig zijn.

Programma-onderdeel 2: Lean maken van totale zorgproces
Het zorgproces is opgedeeld in logische fasen welke per fase welke zijn uitgewerkt in procestappen. Deze zijn uitgewerkt in Kaarten, meetbaar op uitkomsten. Het herontworpen zorgproces wordt gedragen en begrepen door medewerkers, ingevoerd en geborgd in het kwaliteitssysteem van het Gasthuis.

Programma-onderdeel 3: Van ‘een kunstje’ naar ‘diep begrepen’
Iedere groepswoning heeft een eigen, opgeleide, coach en opgeleide medewerkers. De herhaalcyclus is geborgd in het personeelssysteem. Het geleerde wordt toegepast in de praktijk door diep gedragen kennis en vaardigheid bij medewerkers.

Programma-onderdeel 4: Verdere integratie welzijn in de Wonen-Welzijn-Zorg (WWZ)keten, bijstellen vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid
Bijgesteld mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid. Welzijnsactiviteiten toegesneden op de doelgroep: een zinvolle dag.

Programma-onderdeel 5: De basis op orde, zorg op maat; Zorgeloos(er) Verzorgd leven in het Bartholomeus Gasthuis
Coaches bezoeken toekomstige bewoner thuis voordat hij/zij in Bartholomeus Gasthuis komt wonen en brengt Levensverhaal in kaart. Bewoner kan zijn/haar leven in het Gasthuis zoveel mogelijk voortzetten zoals gewend.

Programma-onderdeel 6: Een dashboard voor het zorgteam en voor buiten
Dashboard team zorg met meetbare resultaten aangaande de diverse aspecten van de zorgverlening in het Bartholomeus Gasthuis en meer specifiek in de groepswoningen.

Meer weten

Artikelen over Bartholomeus Gasthuis: