Familieparticipatie bij Azora

Opbrengsten verbetertraject Azora
Azora heeft haar verbetertrajecten binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen inmiddels afgerond.
Lees meer over de opbrengsten van deze trajecten in de Factsheet van Azora.

Verbeterplan

Azora wil bereiken dat familieparticipatie een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse zorg is. De mantelzorger is daarbij van het begin tot het eind van de opname in het verpleeghuis op een nadrukkelijke en actieve wijze betrokken bij de dagelijkse zorg van hun familielid, waarbij zij partner in de zorg zijn of worden. Familieparticipatie is dan een samenspel tussen verzorging, de cliënt en familieleden en leidt tot een betere kwaliteit van leven voor de cliënt.

Het is de bedoeling dat zorgmedewerkers zelfstandig vormgeven aan familieparticipatie. Dit betekent onder meer dat zij in hun communicatie vaardig zijn om  familie te benaderen en te betrekken bij de dagelijkse zorg, de ruimte krijgen om op een creatieve en passende wijze hieraan invulling te geven en samen te werken met de cliënt en diens relaties. Daarbij worden ze geïnspireerd en gecoacht door de leidinggevende.

Beoogd resultaat

Als resultaat wordt beoogd dat familieparticipatie een vanzelfsprekend onderdeel is van de dagelijkse zorg en is ingebed in de organisatie,  zonder dat dit extra werklast met zich meebrengt.

Volgens Azora is dit gerealiseerd bij het behalen van de volgende resultaten:

 • De visie van Azora op familieparticipatie is uitgangspunt en sluit aan bij de huidige ontwikkelingen
 • Bij iedere cliënt (indien mogelijk) is de familie en/of het sociale netwerk actief betrokken bij de dagelijkse zorg en welbevinden. Zoveel als mogelijk wordt het leven van de cliënt voortgezet zoals voor inhuizing van de cliënt.
 • De cliëntenraden onderschrijven de visie familieparticipatie en ondersteunen de uitvoering hiervan.
 • Medewerkers bezitten voldoende competenties om familieparticipatie tot stand te brengen/houden: SOFA: Samenwerken, Ondersteunen, Faciliteren en Afstemmen.
 • Voor en tijdens inhuizing van de cliënt wordt familieparticipatie onder de aandacht gebracht bij de cliënt en zijn familie/sociaal netwerk en worden zij actief benaderd om deel te nemen aan bijv. welzijnsactiviteiten of activiteiten in de directe leefomgeving van de cliënt.
 • Familieparticipatie is tot stand gekomen zonder beschrijven van procedures.

Verbeteraanpak

 • Bij een aantal locaties van Azora is familieparticipatie al succesvol geïmplementeerd, maar blijft het voorlopig nog een aandachtspunt. In de andere locaties is gestart met de implementatie en vindt een cultuuromslag plaats bij de medewerkers, cliënten en hun familie/relaties.
 • De mate waarin familie betrokken is hangt grotendeels af van de geschiedenis en intensiteit van de relatie familie–bewoner. Over het algemeen wil men liever niet structureel wekelijks ingepland worden voor een activiteit. Op uitnodiging voor ondersteuning bij een activiteit wordt over het algemeen door de mantelzorgers positief gereageerd.
 • De ervaring tot nu toe leert dat de familie meer betrokken is en zich ook meer betrokken voelt bij de zorg aan de bij ons opgenomen cliënt. De cliënt ervaart dit als prettig. Onze medewerkers ervaren dit eveneens als prettig en als een welkome aanvulling op hun zorg en aandacht voor de cliënt.
 • In de brochures en de website van Azora zal familieparticipatie nog uitdrukkelijker worden benoemd.
 • Bij kennismakingen, lezingen en rondleidingen komt dit onderwerp nader aan de orde.

Meer informatie over de verbeteraanpak van Azora volgt gedurende het project.

Meer weten

Artikelen over Azora: