Congres 4 juli 2022 – Presentaties ronde 2

Op 4 juli 2022 vond het ‘Waardigheid en trots-congres’ plaats in Nieuwegein en online. Bekijk de sessies van de tweede ronde en download de presentaties.

Sessies ronde 2

2.1 Domeinoverstijgend samenwerken: veelbelovend voor ouderenzorg

Zorgen dat kwetsbare ouderen langer kunnen leven zoals zij willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van domeinoverstijgend samenwerken. Voor de kwaliteit van leven van oudere, zeer kwetsbare mensen moeten professionals makkelijker over de grenzen van de domeinen heen kunnen werken. Dat vraagt wat van ouderen, naasten, professionals en de aangestelde uitvoerders van de domeinen. Samen moeten zij op regionaal of lokaal niveau een nieuwe vorm van samenwerking vinden. Twee regio’s deelden op 4 juli hun ervaringen. In beide regio’s draaien pilots met positieve uitkomsten. Dat leverde praktische tips op voor het opzetten van een regionale samenwerking waar jouw organisatie straks mogelijk ook aan deelneemt.

2.2 25.000 verpleegzorgplaatsen erbij: hoe dan?

Tot 2026 moeten er ten minste 25.000 verpleegzorgplaatsen bij om aan de toenemende vraag tegemoet te komen. Minister Conny Helder geeft aan dat dit geen verpleeghuisplekken kunnen worden, omdat daar onvoldoende medewerkers voor beschikbaar zijn. De vraag naar intensieve zorg thuis zal dan ook toenemen, maar dat stelt wel eisen aan de woning. We weten dat woningen waar ouderen nu wonen, daarvoor niet altijd geschikt zijn. Hoe gaan we dit vraagstuk aanpakken? Een goede samenwerking tussen gemeenten, zorgkantoren, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties is in elk geval van groot belang. Hans Adriani, voorzitter landelijke Taskforce Wonen en Zorg, Vivian Broex, voorzitter raad van bestuur Zorgspectrum en Jan Megens, directeur zorgkantoor Menzis, spraken op 4 juli over deze opgave. Waar liggen de kansen? Wat is er nodig? En wat betekent dit specifiek voor zorgorganisaties?

2.3 Welk arbeidsmarkttekort?

Aan alle kanten voelen we dat er iets moet veranderen in de manier waarop we langdurige zorg organiseren en verlenen. Toch blijkt veranderen erg lastig. We zijn gewend om meer van hetzelfde te doen, in plaats van iets anders. Anders kijken naar bestaande vraagstukken kan verwarring en inspiratie opleveren.

2.4 VPT in de wijk, een andere kijk op zorg voor ouderen! 

Hoe geef je het langer thuis wonen van ouderen handen en voeten? Hoe zet je Volledig Pakket Thuis (VPT) en volwaardige Wlz-zorg in de thuissituatie in? Je hebt dit in ieder geval niet in 1 dag geregeld. VPT vereist namelijk een persoonsgerichte blik, met veel aandacht voor het welzijn van de cliënt, een andere kijk op de inzet van personeel en samenwerking met lokale en regionale partners. VPT is een andere manier van zorg verlenen en verschilt van thuis- of verpleeghuiszorg.

2.5 Aandacht voor de toekomst van de verpleeghuiszorg

Hoe maken we de verpleeghuiszorg toekomstbestendig? Welke plannen heeft de overheid? Wat zijn de actuele beleidsontwikkelingen in de ouderenzorg, en dan met name in de verpleeghuiszorg? Welke uitdagingen brengt de toekomst en welke rol spelen verpleeghuizen hierin? Welke resultaten heeft de verpleeghuissector de afgelopen jaren geboekt? Wat houdt het ‘doorontwikkelen’ van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in en welke gevolgen heeft dat voor verpleeghuizen? Allemaal vragen die op 4 juli aan bod kwamen in deze sessie.

2.6 Bestuurders over het verpleeghuis als lerende organisatie

Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie continu blijft leren en ontwikkelen om in te spelen op de vraagstukken van morgen? Het zijn van een lerende organisatie is een van de thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Zorgaanbieders delen openhartig wat ze afgelopen jaren hebben geleerd. Hoe gaan ze deze geleerde lessen inzetten om snel en adequaat in te spelen op de toekomstige vraagstukken waar de ouderenzorg voor staat? Veel ervaringen en tips in deze sessie, en handvatten en inspiratie voor je eigen organisatie. Het gesprek werd begeleid door Anneke Augustinus, directeur programmamanagement, impact en communicatie bij Vilans.

2.7 Hoe geef jij vorm aan je rol als kwaliteitsverpleegkundige? Ga in gesprek!

Hoe geven kwaliteitsverpleegkundigen hun rol vorm? De rolinvulling en positionering van kwaliteitsverpleegkundigen is nog niet in alle organisaties helder. Hoe doe jij dit en wat is voor jou belangrijk? Weet je wat collega’s en managers van jou verwachten? In deze sessie kregen deelnemers praktische tips voor betere resultaten. Aan bod kwam ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij een netwerk van kwaliteitsverpleegkundigen. Daarin delen kwaliteitsverpleegkundigen regelmatig ervaringen en kennis met een vertrouwde groep.

2.8 Help, wat te doen bij onbegrepen gedrag bij mensen met dementie?

80-90% van de mensen met dementie vertoont onbegrepen gedrag. De uitdaging voor jou als professional is om hier goed mee om te gaan. Maar hoe ontdek je wat er achter dit onbegrepen gedrag zit? En welke invloed heb je mogelijk zelf op het onbegrepen gedrag van deze persoon? In deze sessie kwamen verschillende methodieken rondom probleemgedrag aan bod, met een vertaalslag naar de praktijk. Hoe zet je je eigen gedrag goed in, welke vaardigheden komen hierbij kijken?

2.9 Rad van Kwaliteit-café: spelend leren met spel Rad van kwaliteit

Samen met je team ben je iedere dag bezig met goede zorg voor bewoners en het verbeteren van kwaliteit. Maar hoe weet je of je voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Het dobbelspel Rad van Kwaliteit helpt je samen met je collega’s te ontdekken hoe je aandacht krijgt voor kwaliteit in je werk. Zorgorganisatie Saffier speelt het maandelijks. Wat heeft dit hen gebracht? Waarom werkt deze spelende manier van leren? Of lopen ze nog tegen knelpunten aan? Hoe organiseer je zelf een Rad van Kwaliteit-café in jouw organisatie?

2.10 Door de ogen van de inspecteur

Hoe ziet de dag van een inspecteur eruit? Beleef het mee vanaf het moment dat hij zijn jas aantrekt en vertrekt naar een verpleeghuis, zorgvilla of misschien een woonboerderij ergens in Nederland. Op zoek naar veilige en persoonsgerichte zorg. Tijdens deze sessie namen twee inspecteurs deelnemers mee op inspectiebezoek. Waar kijken ze naar? Hoe beoordelen ze wat zij zien? En hoe krijgen de inspecteurs zicht op dingen als leren en verbeteren of een transparante cultuur?

2.11 Samenwerken om zorgtechnologie beter te gebruiken, nut of noodzaak?

Allemaal zelf het wiel uitvinden. Dat gebeurt dus niet bij Anders Werken in de Zorg, een samenwerkingsverband van innovatieve organisaties in de ouderenzorg. Zij pakken kansrijke nieuwe technologieën en testen ze in het klein bij een van de deelnemende zorgorganisaties. Vervolgens zetten ze ze op grote schaal in. Daarbij maken ze slim gebruik van elkaars ervaringen. Zo zorgen ze ervoor dat ze de voordelen optimaal benutten die technologie oplevert voor cliënten en zorgprofessionals. Het doel: met minder tijd en inspanning, betere zorg en een fijne werkomgeving leveren.

2.12 Innovatief leren over persoonsgerichte zorg met REIN

Hoe geef je als organisatie persoonsgerichte zorg handen en voeten? REIN is een succesvol concept om hierover te leren op een innovatieve en effectieve manier. Je komt erachter hoe je online en offline leermiddelen het beste inzet. REIN is voor en door 18 zorgorganisaties ontwikkeld. Met REIN staan persoonsgerichte zorg, persoonlijke en teamontwikkeling centraal. Zorgmedewerkers leren met en van elkaar en brengen zo persoonsgerichte zorg op een hoger niveau.

2.13 Zo kom je van zorgtechnologiepilot naar innovatiestrategie

St. Elisabeth schafte meerdere zorgtechnologieën aan en voerde pilots uit. Het gevolg? Overal ontstonden individuele initiatieven, waarbij de samenhang ontbrak en de aansluiting met de werkvloer en bewoners vaak miste. Dit wilden ze anders. In 2021 zijn ze daarom gestart met een vakgroep zorgtechnologie. In deze sessie liet de zorgorganisatie zien hoe ze een strategie vormden en samenhang, draagvlak en een mindset-verandering bij onze medewerkers creëerden.

2.14 Ga aan de slag met regeldruk en creëer meer tijd voor je cliënt

Zorgverleners zijn veel tijd kwijt aan administratieve taken. Kostbare tijd, die zij liever aan de cliënt besteden. Om regeldruk te verminderen is alleen het schrappen van regels niet genoeg. De OntregelBlik is een uitgebreide verzameling werkvormen, handvatten en inspiratie om zelf met je team aan de slag te gaan met het verminderen van regeldruk.

2.15 Praat mee over toekomstbestendige, passende zorg in het verpleeghuis

We staan voor een grote maatschappelijke opgave om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. De vraag is hoe we kunnen zorgdragen voor menswaardige zorg die houdbaar en duurzaam is. Passende zorg heeft hier een belangrijke rol in. Maar hoe breng je hiervoor een beweging op gang? Wat betekent dit voor verpleeghuizen? Wat kun jij als professional doen en wat heb jij nodig van het bestuur van jouw organisatie? En wat heeft jullie bestuur weer nodig van andere partners? Jan Kremer stelt in 2022 een kader passende zorg op.

2.16 Verhoog je werkgeluk

Voor bewoners kunnen we vaak zo goed zorgen, maar zorg je ook voor jezelf? En voor elkaar? Ben jij die zorgmedewerker die zich met hart en ziel, volle overtuiging en daadkracht dagelijks het vuur uit de sloffen loopt? In organisaties waar medewerkers meer werkgeluk ervaren is er minder ziekteverzuim, meer betrokkenheid bij de cliënten en elkaar, een hogere productiviteit en minder verloop van medewerkers.

2.18 Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat in de zorg?

De aandacht voor diversiteit en inclusie in de zorg groeit. Dit brengt vragen met zich mee over hoe hiermee om te gaan. Wat betekent dit bijvoorbeeld als werkgever voor je personeelssamenstelling? En hoe pak je het aan als je diversiteit en inclusie wilt bevorderen? Hoe voer je het goede gesprek hierover met je team? En hoe benut je ieders unieke kennis, kunde en ervaring?

2.19 Shared Governance – zorgmedewerkers als experts van zorginhoudelijk beleid

Icare heeft een structuur ingericht voor professionele zeggenschap: de Shared Governance-structuur. Zij werden daarvoor geïnspireerd door de Magnet® Hospitals in de VS. Kwaliteit verbeteren en een aantrekkelijke werkgever zijn bleek hand in hand te gaan met zeggenschap van zorgprofessionals. Daarbij zijn vier principes leidend: eigenaarschap, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en partnerschap. Enkele jaren geleden startte Icare hiermee in de thuiszorg en nu ontwikkelen ze het door in de verpleeghuizen. Shared Governance gaat een stap verder in de gezamenlijke besluitvorming dan het werken met een VAR. De zorgprofessionals staan echt aan het roer van zorginhoudelijk beleid.

2.20 Samen werken aan infectiepreventie

De gezondheid van bewoners in verpleeghuizen is kwetsbaar. Daarom is het heel belangrijk dat infecties worden voorkomen. Of dat besmettingen zoveel mogelijk onder controle zijn. Schoon en veilig werken zijn hierbij onmisbaar. Zo voorkom je namelijk infecties en besmettingen. Maar hoe pak je dat aan op een manier dat iedereen goed meewerkt en dat ook blijft doen? Het project ‘Samen werken aan infectiepreventie’ helpt organisaties daarbij. In deze sessie presenteerden we ervaringen uit de praktijk. Met tips om aan de slag te gaan in je organisatie. Want schoon en veilig werken moet je samen doen. ‘Samen werken aan infectiepreventie’ is een samenwerking tussen: Verenso, ActiZ, V&VN, Waardigheid en trots op locatie, Vilans en het ministerie van VWS.

2.21 In gesprek over de toekomst van welzijn en informele zorg

Hoe ziet de toekomst van informele zorg eruit? Welke taken horen straks niet meer bij de zorg? Hoe betrekken we buurtbewoners bij het leven in het verpleeghuis? Mogen vrijwilligers over 5 jaar ook medicijnen uitdelen? En familie: draaien die dan diensten mee? Tijdens deze sessie deelden Angela Woestenburg en Yvonne Smolenaers ontwikkelingen die gaande zijn in Nederland. Ook vertelden ze hoe zij met vrijwilligers aan informele zorg en welzijn werken binnen hun eigen organisatie.