Congres 4 juli 2022 – Presentaties ronde 1

Op 4 juli 2022 vond het ‘Waardigheid en trots-congres’ plaats in Nieuwegein en online. Bekijk de sessies van de eerste ronde en download de presentaties.

Sessies ronde 1

1.1 Ouder Worden 2040: over de verpleeghuiszorg in een ouder wordende samenleving

Het aantal ouderen met zorgvragen zal als gevolg van vergrijzing de komende twee decennia exponentieel toenemen. Hoe garanderen we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg, ook voor komende generaties? Philip Idenburg, toekomststrateeg en initiatiefnemer en auteur van de transformatie-agenda Ouder Worden 2040, stond op 4 juli in deze keynote-sessie samen met Mireille de Wee en Annemarie Boddeus-Van Breugel stil bij de kansen en uitdagingen van een ouder wordende samenleving. Ze schetsten daarbij een aantal scenario’s. Hoe wonen en werken we? Hoe blijven we gezond en krijgen we passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep ouderen? In deze sessie stonden we niet alleen stil bij de toekomst maar ook bij de vraag hoe de verpleeghuiszorg nu al hierop kan anticiperen. De do’s en don’ts en wat wel en wat niet werkt in de praktijk.

1.2 De kansen van reablement voor de Nederlandse verpleeghuiszorg

‘Cliënten helpen zichzelf te helpen’ is de essentie van reablement. Dit zorgconcept wordt al in het buitenland toegepast om de eigen regie van thuiswonende cliënten te stimuleren. Inmiddels is ook de waarde van reablement voor de verpleeghuiszorg ontdekt. In Nederland staat reablement nog in de kinderschoenen. In 2019 is een grootschalig interventieonderzoek in verpleeghuizen gestart om uitspraken te kunnen doen over de toegevoegde waarde van reablement ten opzichte van de reguliere verpleeghuiszorg. Een van de drie organisaties die meedoet is MeanderGroep Zuid-Limburg. In deze sessie vertelde William Valkenburg over de praktische toepassing van reablement. Wat zijn de eerste onderzoeksresultaten en hoe bedenk je een reablement-interventie voor je eigen organisatie?

1.3 Het verpleeghuis thuis – een appèl om het echt anders te doen

In deze sessie op 4 juli stond Zonnetij centraal, een vernieuwend woonzorgconcept van zorgorganisatie de Zorgboog in Aarle-Rixtel. Het is een samenwerking van woningcorporatie WOCOM, de gemeente Laarbeek en zorgorganisatie De Zorgboog. Zonnetij is een appartementencomplex waar mensen zelfstandig wonen, dit zijn mensen mét en mensen zonder een zorgvraag. Er zijn appartementen voor bewoners die zwaardere zorg nodig hebben. Dat wordt geleverd in de vorm van een Volledig Pakket thuis. Er is veel ontmoeting, focus op versterken van het netwerk en het vergroten van de zelfstandigheid. In deze sessie legden we uit wat het concept inhoudt, hoe de samenwerking tussen de drie partijen verloopt en welke voordelen dit concept heeft voor langer thuis wonen.

1.6 Samen werken aan infectiepreventie

De gezondheid van bewoners in verpleeghuizen is kwetsbaar. Daarom is het heel belangrijk dat infecties worden voorkomen. Of dat besmettingen zoveel mogelijk onder controle zijn. Schoon en veilig werken zijn hierbij onmisbaar. Zo voorkom je namelijk infecties en besmettingen. Maar hoe pak je dat aan op een manier dat iedereen goed meewerkt en dat ook blijft doen? Het project ‘Samen werken aan infectiepreventie’ helpt organisaties daarbij. In deze sessie presenteerden we ervaringen uit de praktijk. Met tips om aan de slag te gaan in je organisatie. Want schoon en veilig werken moet je samen doen. ‘Samen werken aan infectiepreventie’ is een samenwerking tussen: Verenso, ActiZ, V&VN, Waardigheid en trots op locatie, Vilans en het ministerie van VWS.

1.7 Multidisciplinair samenwerken: wat gaat goed, wat kan beter?

Bij de zorg voor een bewoner of cliënt zijn veel professionals betrokken, naast familieleden en mantelzorgers. Daarom is het noodzakelijk om multidisciplinair samen te werken. In deze werksessie zijn we aan de hand van een casus met elkaar in gesprek gegaan. Hoe organiseer je een goed multidisciplinair overleg? Hoe betrek je op een goede manier de familie? Wanneer is er sprake van een goede samenwerking tussen de zorgmedewerkers en de behandelaren? Hoe integreer je het behandel- en het zorgleefplan? Wat zijn de knelpunten en hoe los je deze op?

1.8 Maak kennis met geheel vernieuwd thema op Zorg voor Beter: Werken met het zorgdossier

Methodisch werken, makkelijker gezegd dan gedaan! Hoe doe je dat eigenlijk? De antwoorden op de vragen die je hierover hebt kun je terugvinden op de nieuwe themapagina Werken met het zorgdossier. Onderliggend aan dit thema zijn onder andere het kwaliteitskader en andere richtlijnen. Werken met het zorgdossier doe je altijd samen met de cliënt en het hele multidisciplinaire team. In deze interactieve sessie hebben we samen dit thema verkend.

1.9 Handvatten om te komen tot betere verpleeghuiszorg

De kwaliteit van verpleeghuiszorg is merkbaar verhoogd door het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Aandacht voor kwaliteit’, dat is uitgevoerd onder 36 organisaties die deelnamen aan het programma. In deze sessie zijn de onderzoekers samen met zorgaanbieder ‘Oldael’ dieper ingegaan op de behaalde verbeteringen. Daarbij is ook aandacht geweest voor de omstandigheden waarin de verbeteringen plaatsvonden. Denk hierbij aan verloop van personeel en cultuur- en gedragsfactoren zoals leiderschap en samenwerking in teams.

1.10 Wet zorg en dwang: open deuren, het kan!

Tien jaar geleden vonden we de Zweedse band nog heel normaal en nu gebruiken we die niet meer. Denken wij over tien jaar ook zo over gesloten deuren bij woningen waar mensen met dementie wonen? De praktijk laat zien dat het mogelijk is om te zorgen voor meer vooruitgang, maar dat is niet altijd gemakkelijk. In deze sessie was er volop inspiratie over hoe je meer vrijheid voor verpleeghuisbewoners creëert. Want vrijheid vinden we belangrijk, ook in de zorg.

1.11 Innoveren kun je leren!

Innoveren, daarbij denk je al snel aan technologie. Maar veel vaker gaat innoveren over allerlei grote en kleine veranderingen in dagelijkse processen. Hoe gaat dat in zijn werk? Samen met collega’s pluis je deze processen uit. Je checkt aannames, ontdekt knelpunten en bedenkt oplossingen die je vervolgens uitvoert. Het Conforte Innovatielab ondersteunt de (zorg)professionals van de Rotterdamse ouderenzorg om zelf een transitie naar slimmere zorg te maken. Het Innovatielab vertelde in deze sessie op 4 juli hoe zij te werk gaan: zonder grote woorden, maar vooral heel praktisch. Hoe organiseer je bijvoorbeeld een behoeftenonderzoek? Voor iedereen geldt: innoveren kun je leren!

1.12 Inzet van zorgtechnologie bij cliënten met een VPT

Steeds meer Wlz-zorgaanbieders bieden de mogelijkheid aan om de Wlz-indicatie te verzilveren via de leveringsvorm Volledig Pakket Thuis (VPT). In het regeerakkoord 2022 is deze leveringsvorm opgenomen als speerpunt van het landelijke beleid. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen een VPT en een ‘gewone’ ZZP, met leveringsvorm Verblijf? Wat betekent dit voor de inzet van zorgtechnologie? En wat is de invloed hiervan op jouw werk? Deze en andere vragen kwamen aan bod in deze sessie.

1.13 Innovaties in de ouderenzorg en de rol van het zorgkantoor

Door de dubbele vergrijzing en de toenemende complexiteit van de zorgvraag neemt de druk op de langdurige zorg toe. We zien dat meer mensen ervan afhankelijk worden en dat er minder mensen beschikbaar zijn om het werk te doen. Innovatie in de langdurige zorg draagt volgens zorgkantoor Zilveren Kruis bij om in de toekomst goede zorg voor alle cliënten te garanderen. Wat is de rol van het zorgkantoor bij zorginnovaties? In deze sessie op 4 juli lichtte het zorgkantoor zijn visie toe, samen met een zorgaanbieder. Andere onderwerpen in deze sessie:

  • Innovatieve voorbeelden van enkele zorgaanbieders
  • Tips en trucs om te innoveren
  • Uitwisseling van ideeën voor betere samenwerking met het zorgkantoor rondom innovatie

1.14 Technologie succesvol inzetten in jouw organisatie

Steeds meer zorgorganisaties experimenteren met technologie en digitale hulpmiddelen. Dit door het creëren van draagvlak en het ontwikkelen van kennis over implementatie en innovatie. Jouw organisatie wil natuurlijk niet achterblijven. De methodiek ‘Medewerker en Technologie’ geeft je handvatten om technologie en digitalisering te implementeren. De methodiek richt zich op alle benodigde functies in dit proces.

1.15 Voordeel van een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van kwaliteitskader

Samen met ‘Waardigheid en trots op locatie’ heeft Envida actief ingezet om het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg als basis te gebruiken voor de ontwikkeling van hun kwaliteitsmanagementsysteem. Ze hebben hiervoor actief informatie opgehaald bij bewoners, medewerkers, bestuurders, staf en ondersteunende diensten. Het voordeel? Een berg aan waardevolle informatie. Zo hoefden ze geen apart kwaliteitsplan meer te schrijven. Door de eenduidige wijze van ophalen, ontstond er direct een intern lerend netwerk waarbij locaties van elkaar kunnen en willen leren. Hierdoor ervaren medewerkers meer grip, comfort en rust.

1.16 Informele zorg: ‘samen zorgen dat’ heeft de toekomst

Hoe zorgen we ervoor dat bewoners een kwalitatief zo goed mogelijk en betekenisvol leven kunnen blijven leiden? Zorgorganisaties zoeken naar nieuwe mogelijkheden nu de tekorten aan zorgmedewerkers toenemen, terwijl de vraag naar (verpleeghuis)zorg alleen maar toeneemt. Informele zorgverleners, zoals naasten, vrijwilligers en mantelzorgers, spelen een belangrijke rol. Hen goed betrekken vraagt om een duurzame aanpak in structuur en cultuur. Van ‘zorgen voor’ naar ‘samen zorgen dat’. Hoe ontwikkel je hierop een heldere visie en hoe vertaal je dat naar beleid? In deze interactieve sessie deelden De Waalborg en Vilans hun kennis en ervaring. Ze zorgden voor handvatten voor de borging in werkprocessen.

1.17 Zet de zorg en jouw organisatie in de schijnwerpers met Instagram

Hoe zet je als zorginstantie en zorgmedewerker Instagram en video in om al het moois van de zorg te laten zien? Social media is, net als de zorg zelf, een sociaal verhaal: het draait om open en eerlijk communiceren en elkaar helpen om te groeien. Het beter inzetten van social media kan je helpen nieuwe medewerkers te werven en je organisatie op de kaart te zetten.

1.18 Gedragen besluitvorming met alle stemmen gelden

Heldere communicatie en een gelijkwaardige werksfeer creëren draagvlak. Dit levert betrokken en actieve medewerkers op die met plezier hun werk doen. Maar hoe laat je medewerkers meedenken en meebeslissen zonder te verzanden in eindeloos werkoverleg? In deze sessie op 4 juli waren er handvatten, een stappenplan en tips over hoe je succesvol afspraken maakt en besluiten neemt in jouw organisatie. Hiermee zorg je dat iedereen zich gezien en gehoord voelt en kan bijdragen aan betere beslissingen.

1.19 Waarde-vol onderwijs brengt school naar de werkplek

Zorg is een ambachtelijk vak dat je vooral op de werkvloer leert, dat is de insteek van de methodiek Waarde-vol onderwijs. In deze sessie op 4 juli kwamen de vijf pijlers van deze aanpak aan bod. Mieke Hollander is bedenker van de methodiek. In deze sessie liet ze zien wat er werkt en waarom het werkt, gezien vanuit de cliënt en zijn naasten, het onderwijs, de student, de professional en de zorgorganisatie. Ze vertelde over de verschillen met regulier opleiden en ze toonde de pijnpunten.

1.20 In gesprek over de toekomst van welzijn en informele zorg

Hoe ziet de toekomst van informele zorg eruit? Welke taken horen straks niet meer bij de zorg? Hoe betrekken we buurtbewoners bij het leven in het verpleeghuis? Mogen vrijwilligers over 5 jaar ook medicijnen uitdelen? En familie: draaien die dan diensten mee? Tijdens deze sessie deelden Angela Woestenburg en Yvonne Smolenaers ontwikkelingen die gaande zijn in Nederland. Ook vertelden ze hoe zij met vrijwilligers aan informele zorg en welzijn werken binnen hun eigen organisatie.

1.21 Help, wat te doen bij onbegrepen gedrag bij mensen met dementie?

80-90% van de mensen met dementie vertoont onbegrepen gedrag. De uitdaging voor jou als professional is om hier goed mee om te gaan. Maar hoe ontdek je wat er achter dit onbegrepen gedrag zit? En welke invloed heb je mogelijk zelf op het onbegrepen gedrag van deze persoon? In deze sessie kwamen verschillende methodieken rondom probleemgedrag aan bod, met een vertaalslag naar de praktijk. Hoe zet je je eigen gedrag goed in, welke vaardigheden komen hierbij kijken?

1.22 Zo kom je van zorgtechnologiepilot naar innovatiestrategie

St. Elisabeth schafte meerdere zorgtechnologieën aan en voerde pilots uit. Het gevolg? Overal ontstonden individuele initiatieven, waarbij de samenhang ontbrak en de aansluiting met de werkvloer en bewoners vaak miste. Dit wilden ze anders. In 2021 zijn ze daarom gestart met een vakgroep zorgtechnologie. In deze sessie liet de zorgorganisatie zien hoe ze een strategie vormden en samenhang, draagvlak en een mindset-verandering bij onze medewerkers creëerden.