Tussenevaluatie indicatiestelling door het CIZ

De 17 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema indicatiestelling streven er samen naar om cliënten zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen. Pas als uiteindelijk opname in het verpleeghuis nodig is, kan een indicatiebesluit snel worden afgegeven. Om dat te bewerkstelligen is daarvoor de volgende aanpak vormgegeven:

  1. Zorgverleners brengen de zorgvraag van de cliënt in kaart en stellen een onderbouwd advies op.
  2. Het CIZ toetst dit advies
  3. Het CIZ stelt het indicatiebesluit vast

ERAI
Deze werkwijze bouwt voort op de ervaringen die zijn opgedaan in het experiment regelarme instellingen (ERAI). Het proces van indicatiestelling wordt hiermee versneld, waardoor een indicatiebesluit in twee dagen kan worden afgegeven. Ter illustratie; regulier is zes weken geen uitzondering. Daarnaast valt een last weg voor de cliënt, want hij en zijn naaste(n) voeren direct het gesprek over de zorg met de zorgverlener.

Tussenevaluatie indicatiestelling

Uit de door het CIZ vastgestelde tussenevaluatie komt naar voren dat de zorgverleners in veel gevallen tot een juiste beoordeling en onderbouwing komen (ruim 90%). Dat wil zeggen dat zij een correcte onderbouwing maken van de Wlz-toegang met het juiste zorgprofiel. Verder komt naar voren dat de zorgaanbieders er baat bij hebben wanneer zij hun kennis over indiceren goed borgen in hun organisatie, waardoor het advies sneller kan worden opgesteld.

Toekomst

In 2017 wordt de eindevaluatie bekend, waarin ook de meerwaarde voor de cliënt in beeld wordt gebracht, hetgeen nog geen onderdeel is van deze tussenevaluatie. Afhankelijk van de uitkomsten zal besloten worden of, en zo ja, onder welke voorwaarden, deze werkwijze breder verspreid gaat worden.

Meer weten

 

Geplaatst op: 20 april 2017
Laatst gewijzigd op: 27 mei 2021