Contouren zorginkoop 2017: streven naar meer maatwerk

De contouren voor de zorginkoop in 2017 zijn afgelopen week bekend gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. Er komt binnen het Inkoopkader Wlz 2017 meer nadruk op het leveren van zorg op maat.

In de contouren wordt het tijdschema voor de zorginkoop toegelicht en wordt aangegeven hoe cliënten(raden) worden betrokken bij de zorginkoop. De zorgkantoren gaan uit van verschillende niveaus, bijvoorbeeld persoonsgerichte zorg en ervaren kwaliteit van leven door de cliënt, en die per sector verschillen. De zorgkantoren hebben daarnaast vijf uitgangspunten vastgesteld voor zorginkoop voor 2017:

  1. De cliënt wordt centraal gesteld.
  2. Men stimuleert verbetering van de persoonsgerichte zorg en zet stappen richting persoonsvolgendheid van bekostiging.
  3. De zichtbaarheid van het zorgkantoor wordt vergroot door cliëntenraden een rol te geven bij de zorginkoop en door cliënten te ondersteunen.
  4. De zorgkantoren gaan het gesprek aan over maatwerk en over het voorkomen van onnodige administratieve lasten.
  5. Ten aanzien van de doelmatigheid: zorgkantoren willen binnen de contracteerruimte blijven en tegelijkertijd invulling geven aan de zorgplicht.

Tijdiger informatie

Over de zorginkoop in 2016 ontstond veel verwarring, bleek uit een evaluatie eind vorig jaar. Vooral het dialoogmodel zorgde voor veel vertraging in de contractering, alhoewel er positief op werd gereageerd. Met de contouren wil men tijdiger informatie geven ter voorbereiding op het inkoopkader dat op 1 juni wordt verwacht. Ook zal er dan een publieksversie verschijnen.

De zorgkantoren sluiten met de zorginkoop 2017 aan op de aandacht die staatssecretaris Van Rijn in het kader van ‘Waardigheid en trots’ vraagt voor aandacht voor meer keuze in aanbod en aanbieders voor cliënten. Om dat mogelijk te maken, gaan de zorgkantoren in gesprek met zorgaanbieders die dit jaar nog geen contract hebben voor de Wlz.

Meer weten


Geplaatst op: 15 april 2016
Laatst gewijzigd op: 13 mei 2016