Beleid

De hervorming van de langdurige zorg is er op gericht de kwaliteit en de houdbaarheid van de langdurige zorg te versterken en te verbeteren. In februari 2015 presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ als startpunt om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Speerpunten hierbij zijn kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie. Bekijk hier het overzicht met de belangrijkste documenten over Waardigheid en trots en de verpleeghuiszorg.

Belangrijkste wijzigingen langdurige zorg 2019

27 juli 2018 - Zorgaanbieders en zorgkantoren zien met de digitale informatiekaart wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de beleidsregels en de tarieven voor de langdurige zorg voor 2019. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze opgesteld.

lees meer

Hugo de Jonge (minister VWS): ‘De verpleeghuiszorg is zelf de verandering die ze zoekt’

3 juli 2018 - Met het kwaliteitskader, Thuis in het verpleeghuis en de extra middelen voor personeel en scholing hebben de verpleeghuizen alle kansen om hun kwaliteit nú te verbeteren, vindt minister van VWS Hugo de Jonge. Maar ze hebben ook de verantwoordelijkheid om die kansen te pakken: door trots uit te stralen en goed werkgeverschap te bieden.

lees meer

Kamerbrief over besteding extra middelen verpleeghuiszorg

26 juni 2018 - Minister Hugo de Jonge informeert de Tweede Kamer over de aanvulling op het Wlz-zorginkoopkader 2019 inzake de besteding van de extra middelen verpleeghuiszorg.

lees meer

Plan ‘(Ont)Regel de zorg’ zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de cliënt

23 mei 2018 - Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komen vandaag met een actieplan om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie. Het plan ‘(Ont)Regel de zorg’ zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt.

lees meer

Hugo de Jonge in discussie met verpleeghuisbestuurders

26 april 2018 - Wat gaat het programmaplan Thuis in het verpleeghuis betekenen voor de verpleeghuizen? ActiZ organiseerde op 23 april een ledenraadbijeenkomst waarbij verpleeghuisbestuurders hierover vragen konden stellen aan minister Hugo de Jonge.

lees meer

Hugo de Jonge: ‘Bewoners gaan merken dat ze meer liefdevolle tijd en aandacht krijgen’

11 april 2018 - Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde 10 april 2018 het nieuwe programma “Thuis in het verpleeghuis. Waardigheid en trots op elke locatie”. Dit nieuwe programma wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd.

lees meer

Presentatie programmaplan over kwaliteit verpleeghuizen

6 april 2018 - Het nieuwe programmaplan over het verbeteren van de verpleeghuiszorg wordt op dinsdag 10 april 2018 door minister Hugo de Jonge gepresenteerd.

lees meer

Nieuwenhuizen (Verenso): 'Benut kennis specialist ouderengeneeskunde ook buiten verpleeghuis'

27 maart 2018 - Als de specialist ouderengeneeskunde betrokken is bij het beleid van het verpleeghuis, heeft dit een positieve invloed op het beleid, stelt Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso. Ook in de eerste lijn heeft de specialist ouderengeneeskunde meerwaarde. Maar die kan nog veel beter worden benut dan nu gebeurt.

lees meer

Eindrapportage Ruimte voor verpleeghuizen

26 maart 2018 - Lees meer over de eindrapportage en de resultaten van het programma Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen.

lees meer

Kabinet zet zich in om personeelstekort in de zorg terug te dringen

15 maart 2018 - Extra middelen voor leerwerkplekken en omscholen, 28 regionale actieplannen van onder andere werkgevers en onderwijsinstellingen en een landelijke campagne moeten er toe leiden dat de personeelstekorten in de zorg worden aangepakt. Dit staat in actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ van het kabinet.

lees meer

Margriet Hommes (ActiZ): ‘Benut de vrije ruimte die het Kwaliteitskader biedt’

14 maart 2018 - Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg biedt in die zin een verplichting dat verpleeghuizen verbeterplannen moeten opstellen en bespreken met de zorgkantoren. Maar het biedt ook vrijheden, stelt Margriet Hommes. En ze raadt aan om die goed te benutten om de zorg voor de cliënt echt beter te maken.

lees meer

35 partijen sluiten Pact voor de Ouderenzorg

8 maart 2018 - Samen met zo’n 35 andere partijen tekende minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

lees meer

Ronnie van Diemen (IGJ): ‘Verpleeghuizen ontwikkelen zich steeds meer tot lerende netwerken’

5 maart 2018 - Het toezichthoudende werk van de Inspectie in de verpleeghuizen ziet er nu beduidend anders uit dan in 2016, stelt inspecteur-generaal Ronnie van Diemen.

lees meer

Publicatie: Jezelf zijn in het verpleeghuis

15 februari 2018 - Op basis van eerder onderzoek schetst SCP een beeld over intimiteit, seksualiteit en diversiteit onder ouderen in verpleeghuizen.

lees meer

ZorgCijfers Monitor ZINL: Wlz leidt niet tot kortere verblijfsduur verpleeghuis

5 februari 2018 - De invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft niet geleid tot een aanmerkelijk kortere verblijfsduur in verpleeghuizen. Zorginstituut Nederland stelt dit vast op basis van declaratiegegevens van de AWBZ en Wlz vanaf 2013 tot en met 2016.

lees meer

Eindevaluatie experiment indicatiestelling Waardigheid en trots

4 december 2017 - De eindevaluatie biedt VWS aanknopingspunten om de komende maanden te verkennen of en hoe de werkwijze waarmee is geëxperimenteerd, verder kan worden uitgerold.

lees meer

Lagere eigen bijdrage langdurige zorg per 1 januari 2018

16 november 2017 - De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van De Jonge van VWS om de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen met ingang van 1 januari 2018.

lees meer

Zorginstituut Nederland wil eenvoudiger systeem voor goede Wlz zorg

27 oktober 2017 - Het Zorginstituut adviseert om voor de meest kwetsbare cliënten in de Wlz alle behandelingen en aanvullende zorgvormen vanuit de Wlz te vergoeden.

lees meer

Verpleeghuizen helder over kwaliteit en veiligheid

21 september 2017 - Alle organisaties in de verpleeghuiszorg hebben gegevens aangeleverd over de kwaliteit van zorg die zij leveren. Het gaat om kwaliteitsinformatie van bijna 1900 locaties.

lees meer

Meer tijd en aandacht voor bewoners verpleeghuizen

19 september 2017 - In 2018 is er 435 miljoen euro extra beschikbaar - in vergelijking met de begroting van Prinsjesdag 2016 – voor een grote verbetering van de kwaliteit verpleeghuiszorg.

lees meer

Bevoegdheden physician assistant en verpleegkundig specialist geregeld

18 september 2017 - Na een experiment van vijf jaar wordt de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist en physician assistant in de Wet BIG geregeld.

lees meer

Rapport: 'Taakherschikking in de ouderenzorg; kansen, belemmeringen en effecten'

5 september 2017 - Taakherschikking binnen de ouderenzorg in Nederland staat nog in de kinderschoenen, blijkt uit een rapport dat Minister Schippers aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

lees meer

Zorgkantoor kan verpleeghuis in 2017 voorschot geven op tariefophoging voor invoering Kwaliteitskader

5 september 2017 - Zorgkantoren kunnen verpleeghuizen in 2017 volgens de NZa een voorschot geven op de tariefophoging voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

lees meer

NZa start groot kostenonderzoek in langdurige zorg

22 augustus 2017 - De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt alle aanbieders in de langdurige zorg om mee te doen aan een kostenonderzoek.

lees meer

Publieksversie inkoopkader Wet langdurige zorg beschikbaar

1 augustus 2017 - In vervolg op het inkoopkader Wlz 2018-2020 dat gebruikt wordt door zorgkantoren en zorgaanbieders, is er nu ook een publieksversie van dit inkoopkader. Download het document en ontdek waarover zorgkantoren met zorgaanbieders in gesprek zijn.

lees meer

Van Rijn biedt 5e voortgangsrapportage Waardigheid en trots aan bij de Tweede Kamer

6 juli 2017 - In zijn brief aan de Tweede Kamer van 4 juli 2017 beschrijft staatssecretaris Van Rijn de voortgang van het programma Waardigheid en trots.

lees meer

Impactanalyse verpleeghuiszorg 2017 - Nederlandse Zorgautoriteit

31 maart 2017 - Lees de impactanalyse van de NZa over de financiële effecten van zorgverlening op basis van het onlangs vastgestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

lees meer

IGZ start met nieuw toetsingskader ouderenzorg en gehandicaptenzorg

30 maart 2017 - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) start met het nieuwe toetsingskader bij het toezicht in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg.

lees meer

Raden tevreden met extra middelen zinvolle dagbesteding en deskundig personeel

24 februari 2017 - Uit onderzoek blijkt dat cliëntenraden en OR's van zorgaanbieders tevreden zijn met de inzet van de extra middelen voor zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering in verpleeghuizen.

lees meer

Verkenning Intimiteit en Seksualiteit in de Ouderenzorg

15 februari 2017 - In opdracht van het ministerie van VWS is er binnen Waardigheid en trots een verkenning uitgevoerd om te komen tot een eerste inventarisatie van relevante tools en literatuur evenals vraagstukken over intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg.

lees meer

Kamerbrief over voortgang 'Waardigheid en trots'

6 februari 2017 - Van Rijn informeerde 3 februari 2017 de Tweede Kamer over de voortgang van 'Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen'.

lees meer

Reactie Van Rijn op Manifest ‘Scherp op ouderenzorg’

21 november 2016 - Staatssecretaris Martin van Rijn geeft zijn reactie op het Manifest 'Scherp op ouderenzorg' in een brief aan de Tweede Kamer. Van Rijn is blij met het manifest. "Samen kunnen we het verschil maken voor onze ouderen, de verzorgenden en verplegenden in verpleeghuizen."

lees meer

Adviesrapport ZiN 'Extramurale behandeling ontleed'

11 november 2016 - In dit rapport geeft Zorginstituut Nederland (ZiN) antwoord op de vraag of de extramurale behandeling die voorheen onder de AWBZ viel onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) past.

lees meer

Capaciteitsplan 2016 - Deelrapport 5 'Specialist Ouderengeneeskunde'

30 oktober 2016 - Het Capaciteitsorgaan heeft het Capaciteitsplan 2016 aan minister Edith Schippers van VWS en aan het zorgveld aangeboden. Met betrekking tot de specialisten ouderengeneeskunde blijft de instroom achter ten opzichte van eerdere adviezen.

lees meer

Eindevaluatie Experiment regelarme instellingen (ERAI)

5 oktober 2016 - Lees het rapport 'Eindevaluatie experimenten regelarme instellingen' dat 02 mei 2016 verscheen op de website van het ministerie van VWS.

lees meer

Nieuwe kwaliteitsstandaarden overbelaste mantelzorg en slaap-waak ritme

28 juli 2016 - V&VN, ZonMw zullen nieuwe kwaliteitsstandaarden ontwikkelen voor de onderwerpen 'overbelaste mantelzorg' en 'verstoord slaap-waak ritme'.

lees meer

Marius Buiting: ‘Bij dementiezorg moet het om de bedoeling gaan, niet om regels en kaders’

18 juli 2016 - Marius Buiting, directeur van NTVZ toezichthouders in zorg & welzijn, heeft een duidelijke opvatting over hoe dementiezorg moet worden vormgegeven.

lees meer

Infographic Zorg- en verblijfsvormen kwetsbare ouderen

15 juli 2016 - Het Ministerie van VWS heeft een infographic gemaakt, waarop te zien is welke zorg- en verblijfsvormen voor kwetsbare ouderen er zijn.

lees meer

Schippers en Van Rijn: 33 miljoen extra voor revalidatie kwetsbare ouderen

11 juli 2016 - Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) verhogen het budget voor eerstelijns verblijf structureel met 33 miljoen euro.

lees meer

Rapport ‘Meer is niet per se beter’ over personele inzet en kwaliteit van zorg

8 juli 2016 - In het rapport 'Meer is niet per se beter' stelt Jan Hamers van de Maastricht University dat het meer inzetten van verzorgend en verplegend personeel niet leidt naar een verbeterde kwaliteit in de verpleeghuiszorg.

lees meer

Martin van Rijn over kwaliteit verpleeghuiszorg: ‘We mogen trots zijn, maar nog niet tevreden’

4 juli 2016 - Staatssecretaris van Rijn opent op 4 juli het congres 'Een jaar later: Ruimte voor verpleeghuizen'.

lees meer

Aanmelding nieuwe instroom Ruimte voor verpleeghuizen gesloten

20 juni 2016 - Staatssecretaris Van Rijn stelde aanbieders in de gelegenheid om een nieuw voorstel in te dienen voor Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen. De deadline hiervoor is op 17 juni gesloten.

lees meer

Staatssecretaris Martin van Rijn snoeit in zorgregels

16 juni 2016 - Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) pakt met nieuwe schrapsessies en met lessen uit eerdere experimenten en projecten onnodige regels aan.

lees meer

Zorginstituut: Rapportage Ronde Tafelgesprekken verblijfsvoorzieningen Wlz

14 juni 2016 - In de rapportage verkent het instituut wat er voor nodig is om persoonsgerichte zorg te bereiken met voldoende rechtszekerheid voor bewoners.

lees meer

Bezuiniging half miljard op verpleeghuis- en gehandicaptenzorg geschrapt

13 juni 2016 - De geplande bezuinigingen uit het Regeerakkoord van een half miljard vanaf 2017 op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn van de baan.

lees meer

Kortdurend verblijf in zorginstelling per 2017 in basispakket

31 mei 2016 - De zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, eerstelijns verblijf, wordt per 1 januari 2017 betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.

lees meer

Voorstel indienen voor deelname aan Waardigheid en trots

25 mei 2016 - Zorgorganisaties kunnen tot 17 juni 2016 een voorstel indienen om deel te nemen aan Waardigheid en trots binnen de thema's deskundigheidsbevordering, technologie, zeggenschap en intercollegiale toetsing.

lees meer

Aankondiging Congres ‘Een jaar later: ruimte voor verpleeghuizen’

17 mei 2016 - Op 4 juli 2016 delen de meer dan 150 deelnemende organisaties aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen hun ervaringen en resultaten tot nu toe.

lees meer

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe instroom Waardigheid en trots

13 mei 2016 - Op 25 mei 2016 is er een voorlichtingsmiddag waar geïnteresseerde zorgaanbieders meer informatie ontvangen over het programma Waardigheid en trots.

lees meer

Van Rijn: 'Samen maken we Nederland dementievriendelijk'

9 mei 2016 - Om de samenleving zo veel mogelijk oog te laten hebben voor mensen met dementie, lanceerde Van Rijn op 9 mei de campagne 'Samen dementievriendelijk'.

lees meer

Verslag tweede bijeenkomst beleidsontwikkelingen in de Wlz: "Wat is de 'nieuwe' kwaliteit?" (14 april 2016)

20 april 2016 - Donderdag 14 april ging het ministerie van VWS met mensen uit de zorgsector in gesprek over beleidsontwikkelingen in de Wlz. Een verslag van de bijeenkomst.

lees meer

Algemeen overleg 'Ouderenzorg' op 14 april 2016: waar gaat het over?

12 april 2016 - Waarover gaat het tijdens het Algemeen overleg Ouderenzorg op 14 april? Waardigheid en trots zet de belangrijkste ontwikkelingen en documenten op een rij.

lees meer

Allert de Geus: kwaliteitskader voor toezichthouder waardevol, maar een ondergrens

4 maart 2016 - Het nieuwe kwaliteitskader verpleegzorg is volgens Allert de Geus (Zinzia Zorggroep) in de kern een goed initiatief om richting te geven aan de kwaliteitsverbetering in verpleeghuiszorg.

lees meer

Leidraad personeelssamenstelling verpleeghuiszorg

3 maart 2016 - De 'Leidraad personeelssamenstelling verpleeghuiszorg' beschrijft hoe een zorgaanbieder tot een optimale mix aan competenties kan komen.

lees meer

Algemeen overleg 'Wet langdurige zorg (Wlz)' op 3 maart 2016

29 februari 2016 - Op 3 maart 2016 vindt het Algemeen overleg 'Wet langdurige zorg (Wlz)' plaats in de Tweede Kamer. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

lees meer

Van Rijn legt lat langdurige zorg hoger

26 februari 2016 - Staatssecretaris Van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start een experiment met persoonsvolgende bekostiging in de Wet langdurige zorg.

lees meer

ActiZ’ toekomstvisie langdurige zorg en chronisch zieken vernieuwd

24 februari 2016 - Brancheorganisatie ActiZ heeft haar toekomstvisie uit 2010 samen met leden, stakeholders, externe ervaringsdeskundigen en jongeren herijkt.

lees meer

Tweede voortgangsrapportage Waardigheid en trots

23 februari 2016 - Van Rijn heeft namens de Taskforce Verpleeghuizen de tweede voortgangsrapportage met resultaten van Waardigheid en trots aan de Tweede Kamer aangeboden.

lees meer

Partijen in de zorg pakken regie op Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

19 februari 2016 - De partijen in de Taskforce 'Waardigheid en trots' hebben in het concept Kwaliteitskader Verpleegzorg samen de elementen benoemd waaraan goede verpleegzorg moet voldoen.

lees meer

Factsheet Extra middelen verpleeghuiszorg zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering

19 februari 2016 - ActiZ, ZN en VWS hebben een factsheet opgesteld met vragen en antwoorden over de extra middelen voor verpleeghuiszorg in het kader van Waardigheid en trots.

lees meer

De nieuwe werkwijze van de IGZ bij verpleegzorg voor ouderen

11 februari 2016 - De Inspectie voor de Gezondheidzorg past haar toezicht aan op de veranderingen in de ouderenzorg. Hoe ouderen de zorg ervaren maakt voortaan ook deel uit van de kwaliteit.

lees meer

Hulp zorgaanbieder bij schrappen administratieve lasten

9 februari 2016 - Zorgaanbieders die hun administratieve lasten willen verminderen, krijgen daarbij hulp van de nieuwe toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg'.

lees meer

Onderscheid hbo- en mbo-verpleegkundige door nieuwe beroepsprofielen

4 februari 2016 - De stuurgroep 'Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging' heeft het eindrapport over de beroepsprofielen en de overgangsregeling overhandigd aan minister Schippers.

lees meer

Innovatieplaats Cure: Meld u aan!

15 januari 2016 - Wilt u op een andere wijze betere zorg leveren? Maar loopt u daarbij tegen de grenzen van de huidige regelgeving aan? Experimenteer dan met minder regels!

lees meer

Nieuwe impuls voor goed bestuur in de zorg

14 januari 2016 - Met het nieuwe beleidskader “Goede zorg vraagt om goed bestuur” geven Schippers en Van Rijn een nieuwe impuls aan de beleidsagenda voor goed bestuur in de zorg.

lees meer

Beschikkingen met budgetafspraken Wlz 2016 in februari

7 januari 2016 - De NZa heeft zorgaanbieders per brief geïnformeerd dat de beschikkingen met de budgetafspraken Wlz 2016 medio februari worden gepubliceerd.

lees meer

IGZ houdt toezicht op nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

5 januari 2016 - De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt vanaf 1 januari 2016 toezicht op de naleving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

lees meer

Zorginkoop Wlz 2016: van spreadsheets naar dialoogmodel

21 december 2015 - Zorginkoop Wlz 2016 laat duidelijke trendbreuk met het verleden zien. Interview met Angela Bransen, beleidsadviseur zorg bij Zorgverzekeraars Nederland.

lees meer

Dialoogmodel zorginkoop Wlz: eerste ervaringen positief

18 december 2015 - Zorgaanbieders, cliëntenraden en zorgkantoren zijn positief over het dialoogmodel dat dit jaar is gebruikt bij de zorginkoop Wlz 2016.

lees meer

Experimenteer met minder regels in de Innovatieplaats Cure

17 december 2015 - In de 'Innovatieplaats Cure' krijgen 15 zorgaanbieders met Zvw-zorg de mogelijkheid om bepaalde wet- en regelgeving tijdelijk buiten werking te stellen.

lees meer

Evaluatie Proeftuinen Ouderenzorg: lerende teams

4 december 2015 - Aan de hand van ‘leerateliers’, onderdeel van het project Proeftuinen Ouderenzorg, is onderzocht aan welke samenstelling en randvoorwaarden optimale teams voldoen.

lees meer

Opleidingen en zorginstellingen slaan handen ineen voor zorgvragen van de toekomst

3 december 2015 - Aan Edith Schippers, Jet Bussemaker en Martin van Rijn zijn woensdag de eerste 5 regionale actieagenda’s van het Zorgpact gepresenteerd.

lees meer

Extra middelen Waardigheid en trots: zinvolle daginvulling en deskundig personeel

1 december 2015 - De extra middelen voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen worden van 2016 tot en met 2020 ingezet voor zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

lees meer

AO Kwaliteit verpleeghuiszorg: het ‘nieuwe kijken’ naar goede zorg in verpleeghuizen

19 november 2015 - Staatssecretaris Van Rijn van het ministerie VWS sprak op 18 november 2015 over de kwaliteit van verpleeghuiszorg en de voortgang van Waardigheid en trots.

lees meer

Van Rijn: bekostiging dementiezorg gaat op de schop

17 november 2015 - Er komt een nieuwe bekostiging voor dementiezorg over de schotten van de verschillende wettelijke regimes heen, stelt Van Rijn.

lees meer

Rapportages Waardigheid en trots naar de Tweede Kamer

16 november 2015 - In de aanloop naar het Algemeen Overleg Kwaliteit Verpleeghuiszorg stuurt Van Rijn de Tweede Kamer een reeks documenten over Waardigheid en trots.

lees meer

Van Rijn: 'Werk en mantelzorg mogen elkaar nooit uitsluiten'

10 november 2015 - Het kabinet wil een gezonde balans tussen plezier in het werk en tijd om voor dierbaren te zorgen, meldt Van Rijn op de dag van de mantelzorg.

lees meer

NZa: Informatievoorziening en profilering zorgkantoren kan beter

10 november 2015 - Het NZa-onderzoeksrapport ‘Informatie voor burgers over langdurige zorg’ concludeert: keuze-informatie is er voldoende, maar de ontsluiting hiervan kan beter.

lees meer

Waardigheid en trots versnelt verbetering van de verpleeghuiszorg

3 november 2015 - Vertegenwoordigers van ruim 70 organisaties voor verpleeghuiszorg waren op 2 november bij elkaar om de start van het werken aan regelruimte te markeren.

lees meer

Van Rijn biedt tussenrapportage IGZ verpleegzorg aan Tweede Kamer aan

13 oktober 2015 - Op 12 oktober heeft Staatssecretaris Van Rijn de Tussenrapportage toezicht IGZ 150 verpleegzorgingstellingen aangeboden aan de Tweede Kamer. In de begeleidende kamerbrief stelt Van Rijn dat hij ondanks de verbeterslag nog niet tevreden is, zolang de kwaliteit van zorg nog niet op het door hem gewenste niveau ligt.

lees meer

IGZ-rapport: Verpleegzorg bij 150 bezochte instellingen verbeterd sinds 2014

12 oktober 2015 - De IGZ heeft het afgelopen half jaar 150 verpleegzorginstellingen extra geïnspecteerd. Zij blijken grotendeels te voldoen aan de normen voor veilige zorg.

lees meer

Eerste Kamer akkoord met Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

7 oktober 2015 - Deze patiëntenwet is een grote stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt.

lees meer

Forse investering in kwaliteit van leven verpleeghuizen

5 oktober 2015 - Op 2 oktober informeerde staatssecretaris Van Rijn (VWS) de Tweede Kamer met de ‘Kamerbrief over kaders langdurige zorg 2016’ over het definitieve kader voor de contracteerruimte Wet langdurige zorg 2016 en het maximale budget voor het persoonsgebonden budget.

lees meer

Campagne tegen eenzaamheid in de langdurige zorg

1 oktober 2015 - De campagne 'Zorg tegen eenzaamheid' wil een bijdrage leveren aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg.

lees meer

Kabinet vraagt aandacht voor dementie

22 september 2015 - Middels een videoboodschap vraagt het kabinet aandacht voor dementie.

lees meer

Kabinet investeert fors in verpleeghuiszorg

16 september 2015 - Het kabinet investeert fors in het verder verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse verpleeghuizen. In 2016 is daar een bedrag van 140 miljoen euro voor beschikbaar.

lees meer

Belangrijke stappen verbetering ouderenzorg gezet

29 juni 2015 - Staatssecretaris Martin van Rijn bood op vrijdag 26 juni de voortgangsrapportage 'Waardigheid en trots' aan de Tweede Kamer aan.

lees meer

Zorginstituut Nederland publiceert Wlz-kompas

4 juni 2015 - Zorginstituut Nederland heeft een online Wlz-kompas gepubliceerd. In het Wlz-kompas duidt het Zorginstituut de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

lees meer

Manifest intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg

20 maart 2015 - Op 19 maart 2015 debatteerde de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Kwaliteitsbrief Ouderenzorg. Rutgers wilde het belang van intimiteit en seksualiteit voor de kwaliteit van leven benadrukken. Zij maakten een manifest.

lees meer

Van Rijn lanceert breed plan voor kwaliteit zorg in verpleeghuizen

11 februari 2015 - Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) presenteerde zijn Plan van Aanpak Kwaliteit Verpleeghuizen in het Haagse verpleeghuis Bosch en Duin.

lees meer