Triage: vliegwiel voor samenwerking in de regio

22 april 2021
14.00 – 17.00 uur (online inloop start 13.45 uur)
Online via Zoom
Inschrijven

Triage helpt om regionale samenwerking te organiseren, bijvoorbeeld in de avond, nacht en weekenddiensten. Hoe werkt triage in de regio? Welke instrumenten en werkafspraken zijn hiervoor nodig? En hoe kan triage bijdragen aan betere zorg voor ouderen? Loop je in jouw regio ook tegen deze vragen aan en wil je je hierop verder oriënteren? Meld je dan aan voor de online netwerkbijeenkomst over duurzame medische zorg op donderdag 22 april.

Waardigheid en trots in de regio organiseert voor de vierde keer een netwerkbijeenkomst over duurzame medische zorg aan ouderen. Dit keer online via Zoom in de vorm van een Triageplein met meerdere ‘kramen’ over triage. Daar ga je met elkaar in gesprek.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor projectleiders,  penvoerders en directe projectbetrokkenen uit de regionale projecten rondom duurzame medische zorg. Direct betrokkenen zijn specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, huisartsen, SEH, bestuurders, zorgmanagers, zorgkantoren en beleidsmakers.

Welkom op het Triageplein

Meer inzicht krijgen in de wereld die triage heet? Breng dan een bezoek aan de kramen op ons online ‘Triageplein’. Acht regio’s vertellen hun ontdekkingsreis hoe zij  anders zijn gaan werken met behulp van triage. Je hoort welke dilemma’s zij hebben, de geleerde lessen (do’s en don’ts) en welke hulpmiddelen zij hebben ontwikkeld om triage te laten werken.

Tijdens je bezoek aan een  kraam ontmoet je de vertegenwoordigers van de regio en andere geïnteresseerden met wie je actief in gesprek gaat. Neem al je vragen mee die je wilt stellen. De tijd is kort. Na twintig minuten is het tijd om verder te gaan.

Alle acht kramen zijn meer dan de moeite waard, maar je kunt er slechts vier bezoeken. Dat betekent dus: keuzes maken. Hieronder een overzicht van de kramen en thema’s. Dit overzicht helpt je bij je keuze. Aanmelden is niet nodig. Je kunt dus tot het laatste moment nog switchen.

Thema’s en kramen

Thema: overkoepelende functie

Regio Midden IJssel: De regioverpleegkundige

Midden IJssel introduceerde een jaar geleden een nieuwe, uitdagende functie: de Regioverpleegkundige. In de avond-, nacht- en weekenddienst doet deze regioverpleegkundige de triage voor meerdere verpleeghuizen van verschillende woonzorgorganisaties in de regio. In plaats van meteen een arts te bellen, nemen verzorgenden of verpleegkundigen in de ANW-uren  bij zorgvragen of verpleegtechnische handelingen contact op met deze Regioverpleegkundige. De druk op de specialist ouderengeneeskunde (SO) neemt zodoende af, ook omdat de Regioverpleegkundige een deel van de vragen zelf kan beantwoorden en benodigde zorg kan verlenen. Mocht dat toch nodig zijn, dan roept de Regioverpleegkundige de dienstdoende arts op. Midden IJssel heeft hier al veel resultaat mee geboekt en gaat de Regioverpleegkundige in samenwerking met de huisartsenpost, ook in de thuiszorg inzetten. Kortom: een veelbelovende nieuwe functie, waarin zorgverleners over de muren van de eigen organisatie werken. De kwaliteit van zorg wordt zodoende steeds meer een gedeelde professionele en bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Producten:

  • Profiel regio-verpleegkundige
  • Flowchart
Naam spreker Organisatie Functie
Maurice Baldizzone Carinova Regioverpleegkundige
Marije Rientjes Carinova Regioverpleegkundige

Regio Drenthe: Empowerment

Verpleegkundigen en verzorgenden die zo veel mogelijk dezelfde taal spreken en handelen. En die zorgvragen beter kunnen structureren. Dat is in de regio Drenthe een feit sinds medewerkers van een aantal zorginstellingen getraind worden in de SBAR-methode. De methode helpt zorgverleners om beter over cliënten te communiceren. Een Triage opleiding helpt zorgverleners om beter de zorgvraag te begrijpen en daar een antwoord op te bieden. Medewerkers hebben de training als empowerment van de zorg ervaren: het vergroot hun werkplezier en verbetert de samenwerking met andere disciplines. Dat is weer belangrijk want de triage-verpleegkundige is beschikbaar voor meerdere locaties. Deze verpleegkundige is altijd direct bereikbaar en kan na een melding in principe binnen dertig minuten bij een cliënt zijn. De verpleegkundige kan de specialist ouderengeneeskunde op afstand raadplegen. De inzet van de triage-verpleegkundige maakt dat op een efficiënte manier aan de eisen van het kwaliteitskader wordt voldaan maar vooral ook dat de zorgverleners op de werkvloer meer zelfstandig kunnen werken.  

Producten:

  • SBAR Methode
Naam spreker Organisatie Functie
Han Geisler wh2g Projectleider
Miranda de Haas Tangenborgh Verpleegkundige

Regio Flevoland: Triageren kun je leren

Specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten kunnen met meer afstand tot de cliënt werken. Dat bewijst Flevoland, waar in 2018 een nieuw triagemodel werd ingevoerd. Het werkt omdat verzorgenden, begeleid door triage-verpleegkundigen, zelf de triage doen. In het nieuwe triagemodel werkt het medisch team op afspraak en is de coördinator van het team een verpleegkundig specialist. Ook SO’s, basisartsen, verpleegkundige specialisten en verpleegkundigen wordt deze werkwijze aangeleerd. Voor hen is in 2020 een masterclass omtrent dit thema tot stand gekomen. In 2021 wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van deze masterclass voor verzorgenden.  In de praktijk leidt de nieuwe werkwijze tot een andere organisatie van de zorg op alle niveaus. Ook versterkt het de relatie tussen het zorgteam en het medisch team. Bedoeling is dat ook andere VVT-instellingen in de regio op deze manier gaan werken, zodat meer regionale samenwerking mogelijk wordt.

Producten:

  • Flowchart
  • Niet pluiskaart
Naam spreker Organisatie Functie
Corinne van den dool Coloriet Verpleegkundige Specialist
Marianne van Ravenswaaij Woonzorg Flevoland Communicatieadviseur

Thema: Triage middels tool

Regio Zuidoost-Brabant: Werken met een website

Een website die verzorgenden-IG en verpleegkundigen handvatten biedt bij de triage, dat is verpleegkundigetriage.nl. De regio Zuidoost-Brabant introduceerde de website om de samenwerking tussen meerdere zorgorganisaties in de regio te ondersteunen. De regio zet in op meer samenwerking binnen de VVT. Daarom investeert de regio in meer eenheid in de taal van de triage en het verbeteren van vaardigheden in het klinisch redeneren. Op de website kunnen zorgprofessionals aan de hand van een stappenplan een triage uitvoeren. Zo weten ze wanneer iets urgent, dringend of niet dringend is. De arts wordt gebeld als dat nodig is en ontvangt alle volledige en gestructureerde informatie. Door het gebruik van eenzelfde instrument door verzorgenden-IG en verpleegkundigen kunnen artsen op basis van eenduidige symptoom- en cliëntinformatie tot een goed oordeel komen wat de samenwerking met verschillende organisaties bevordert en vereenvoudigt.

Producten:

Naam spreker Organisatie Functie
Tiny Wentholt – Janssen Archipel Zorggroep Kwartiermaker innovatie
Jacqueline Kuppens ZZP’er Programmacoördinator VVT transitie Zuidoost-Brabant

Regio Groningen: De triage-app

Een triage-app die meerdere doelen dient: eenheid in de triage én een opleidingsinstrument voor verzorgenden en verpleegkundigen. De regio Groningen ontwikkelt zo’n app. Hier werken meerdere VVT-instellingen uit de regio en het onderwijs (de opleidingen mbo, hbo en vwo) al langer samen aan een regionaal triage model. Het model faciliteert de samenwerking in de avond-, nacht- en weekenddiensten en bevordert een eenduidige triage. De triage-app ondersteunt dit.  Het streven is dat de betrokkenheid van de opleidingen zorgmedewerkers al vroeg leren triageren in de ouderenzorg. Deze bijzondere verbinding tussen verschillende opleidingsniveaus zal bovendien de samenwerking in de praktijk verstevigen.

Producten:

  • Demo van de app
Naam spreker Organisatie Functie
Marcel Laan PQR ICT adviseur Healthcare
Jorrit van Kaam Klare Koek (visualiseren/ontwerpen) Mede-eigenaar
Zonnehuisgroep Verpleegkundige

Regio Utrecht: Het triageboekje

Eenheid in triage, het Triageboekje verzorgd wonen van zorgorganisatie AxionContinu bevordert dat. Het is een hulpmiddel, en biedt zorgmedewerkers de zekerheid dat ze het juiste doen, Aan de hand van het Triageboekje kunnen alle zorgmedewerkers een bewoner snel observeren als zij zien dat er iets niet goed gaat. De triage is gebaseerd op drie standaardvragen: wat zie je, wat meet je en wat lees je? Wanneer het nodig is bellen zorgmedewerkers vervolgens de coördinerend verpleegkundige of de praktijkverpleegkundige die voorwacht zijn voor de arts. Dankzij het gebruik van het Triageboekje wordt de informatie concreet en eenduidig overgebracht. Verpleegkundigen en artsen kunnen op  hun beurt goed inschatten wat nodig is.

Producten:

  • Triageboekje
Naam spreker Organisatie Functie
Agaath Bruin Axioncontinu Praktijkverpleegkundige
Nancy Bruning Axioncontinu Opleider

Thema: Centraal punt spoed/crisis

Regio Kennemerland: Spoedplekken in beeld

Waar in de regio zijn spoedplekken beschikbaar? Het regionaal coördinatie punt CAZHEM Zuid-Kennemerland weet het antwoord op die vraag. Het regionaal coördinatiepunt komt voort uit de samenwerking van vier  VVT organisaties, huisartsen en het ziekenhuis in de regio. Die samenwerking werd geïntensiveerd om de spoedzorg voor ouderen te verbeteren.  Zo hadden huisartsen eerder geen zicht op de capaciteit van de zorgorganisaties: waar is plaats en welke plek past het beste bij de zorgvraag? CAZHEM is de klok rond bereikbaar en kan die vraag meteen beantwoorden. Dat scheelt huisartsen veel ‘uitzoektijd’ en ouderen krijgen eerder zorg op de juiste plek. Vaak kan zo een ziekenhuisopname voorkomen worden. De specialist ouderengeneeskunde heeft een centrale rol in de organisatie van de zorgverlening. De basis van CAZHEM vormt het triagesysteem om snel en eenduidig helder te krijgen wat de zorgvraag is en deze te  ‘matchen’ met passende zorg in de regio.

Producten:

Naam spreker Organisatie Functie
Daniëlle van der Linden Kennemerhart Senior projectmanager

Regio Apeldoorn: Crisisopvang centraal coördineren

Meer eenheid in het hanteren van crisissituaties en binnen 24 uur passende opvang, daar had de regio Apeldoorn behoefte aan. Het antwoord hierop is het CCPA: het crisis coördinatiepunt Apeldoorn, waarin huisartsen, het ziekenhuis en zorgorganisaties uit de regio samenwerken. Verwijzers kunnen vanuit de thuissituatie van de cliënt, de huisartsenpost of de spoedeisende hulp bellen met het CCPA. Vervolgens wordt een passende plek in de regio gezocht voor de cliënt. Het systeem Point wordt ingezet om de triagisten te ondersteunen. Het systeem biedt goed inzicht in de beschikbare capaciteit van de zorgorganisaties en helpt bij  het doorsturen van de basisinformatie naar de organisatie die de opvang regelt. Op deze manier wordt samenwerken bevorderd.

Producten:

Naam spreker Organisatie Functie
Leslie Kroes ZG Apeldoorn Projectleider
Dorien Schrijver Atlant Beleidsmedewerker
Ad van Duursen Gelre Ziekenhuizen Projectmanager transmurale zorg

Accreditatie

Voor specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten is accreditatie toegekend: 2 punten voor deelname aan hele programma.

Datum, tijd en locatie 

  • Datum: donderdag 22 april 2021
  • Tijd: 14.00 – 17.00 uur (online inloop start 13.45 uur)
  • Locatie: online bijeenkomst

Aanmelden