Netwerkbijeenkomst – Verder bouwen in de regio aan duurzame medische zorg

Drie jaar geleden zijn organisaties regionaal gaan samenwerken om te komen tot nieuwe zorg- en opleidingsvormen. Denk aan triage, gezamenlijke ANW, regionaal opleiden en inzet van technologie. Tijdens een online netwerkbijeenkomst op 16 november maken we de balans op, wat hebben we geleerd? En we kijken ook vooruit: hoe gaan de regio’s verder?

Regionale ouderenzorg – plannen voor 2022

Op dinsdag 16 november kijken we naar de geleerde lessen. Wat zijn kansrijke oplossingsrichtingen? Hoe gaan de regio’s in 2022 verder met bouwen aan duurzame medische zorg? We besteden aandacht aan:

  • de koppeling tussen lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen
  • de positie van verschillende beroepsgroepen
  • domeinoverstijgend organiseren van zorg

In een inspirerend programma krijg je handvatten en inzichten om verder te bouwen aan duurzame medische zorg voor ouderen.

Programma netwerkbijeenkomst duurzame medische zorg

Panelgesprek – Verder bouwen aan DMZ in de regio

We starten de middag met een plenair panelgesprek. Centraal staat de regionale beweging rond het anders organiseren van de ouderenzorg, waarin het tekort aan SO’s, gz-psychologen en andere behandelaren een steeds breder vraagstuk wordt. De regionale veranderingen komen van binnenuit. Daarbij zien we soms initiatieven die vastlopen op regionale of landelijke barrières. En regio’s die daarbij regelmatig tegen de stroom in roeien. Kwesties spelen op verschillende en samenhangende beleidsniveaus, zoals bij de beroeps- en brancheorganisaties, bij de landelijke overheid en bij de zorgverzekeraars. Een beweging van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ vraagt flexibiliteit om tot passende zorg te komen.

De regionale beweging is nog niet af. Het panel buigt zich dan ook over de vraag welk vervolg nodig is om ingezette experimenten en veranderingen verder te faciliteren en te borgen.

Panelleden zijn Mariët de Zwaan, bestuurder van Inovum Zorggroep, Liesbeth Zwanepol, kwaliteitsadviseur Zorgkantoor Zilveren Kruis en Lianne van Goch, regionale projectleider van de regio’s West-Brabant en Zuid-Limburg. Het gesprek wordt begeleid door Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg.

Presentatie – Geleerde lessen duurzame medische zorg aan ouderen

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben vanuit het actieonderzoek de afgelopen drie jaar verschillende regionale initiatieven gevolgd over duurzame medische zorg aan ouderen. In deze presentatie blikt Iris Wallenburg terug op het onderzoek en de bevindingen. Wat heeft het onderzoek ons geleerd over het duurzaam inrichten van de medische zorg aan ouderen, ook op plaatsen waar krapte is aan specialisten ouderengeneeskunde? Welke processen bespoedigen regionale samenwerking? En wat is nodig om regionale samenwerking in de ouderenzorg verder te brengen?

Sessies

Vervolgens gaan we uiteen in verschillende sessies. Alvast een greep uit het aanbod:

Voorspoedzorg, een hele geruststelling

Met de Mobiele Diagnose Box® van Voorspoedzorg kijkt een arts op afstand mee met de zorgverlener bij de cliënt, bijvoorbeeld als een cliënt onwel is geworden. De arts stelt vragen en krijgt direct de juiste informatie door. Denk aan vragen als: hoe is de ademhaling? Wat zijn de bloedwaardes? Is het hart in orde? Op deze manier komt de arts eerder tot een diagnose en kan hij beslissen of de cliënt naar het ziekenhuis moet of medicatie nodig heeft. Zo levert de arts direct zorg en advies op afstand en dat geeft snel duidelijkheid.

Voorspoedzorg past zorgtechnologie toe in huidige werkprocessen, zodat we slimmer in plaats van harder werken. Hierdoor kunnen we in de toekomst meer zorg leveren met de huidige capaciteit. 

Door: Arno Bakers, directeur en Gerard van Glabbeek, directeur     

Regio: Limburg

Vernieuwend regionaal opleiden, kansen en hindernissen

Hoe kan regionaal opleiden en regionale samenwerking de zorgorganisaties helpen de schaarste van SO’s en GZ-psychologen duurzaam op te lossen? Welke mogelijkheden en hindernissen spelen een rol?

Door: Aukje Reinders, bestuurder vanuit VVT

Regio: Flevoland

Even voorstellen: de orthopedagoog-generalist als nieuwe speler in de ouderenzorg

‘Een orthopedagoog werkt toch alleen met kinderen?’ De ouderenzorg is een groeiend werkdomein voor de orthopedagoog-generalist. Ouderen kunnen op latere leeftijd opnieuw in een afhankelijkheidsrelatie terechtkomen. Voor hen en hun mantelzorgers of professionele verzorgers is de orthopedagoog-generalist een deskundige bij uitstek. Tijdens deze werksessie maak je kennis met deze nieuwe speler binnen de ouderenzorg. Zorggroep Oude en Nieuwe Land presenteert de inzet van de orthopedagoog-generalist als kansrijke oplossing voor het grote tekort op de arbeidsmarkt aan specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen. Binnen deze zorggroep werken inmiddels 2 orthopedagogen-generalist en de organisatie leidt inmiddels ook mastergedragsdeskundigen op als orthopedagoog-generalist.

Door: Mieke van der Horn, orthopedagoog-generalist, Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Regio: Flevoland

Regionale capaciteitsraming

De regio ’t Gooi-Vechtstreek-Almere leidt en begeleidt een meerjarig landelijk programma waarin zij op vernieuwde wijze invulling geven aan capaciteitsraming. Doel is om regionaal meer inzage te krijgen in de regionale opgave en uitdagingen om scenario’s te ontwikkelen voor oplossingen van het schaarstevraagstuk. Daarbij zijn samenwerkingsgerichte beleidsontwikkeling en taakzuiverheid sleutelbegrippen. De regio doet dat samen met vier andere regio’s in opdracht van het ministerie van VWS, directie Langdurige Zorg. De regio’s werken toe naar:

  1. Regionale capaciteitsraming voor SO-basisarts-VS-PA-GZ-psycholoog en verpleegkundige complexe ouderenzorg.
  2. Samenwerkingsgerichte beleidsontwikkeling.
  3. Constructieve dialoog en commitment over taakzuiverheid van de SO-functie.

Het Capaciteitsorgaan helpt hierbij door een speciaal ramingsmodel te ontwerpen voor de ouderenzorg.

Door: Mariët de Zwaan, bestuurder Inovum en penvoerder SO GVA als onderdeel van Duurzame medische zorg in de regio en tevens landelijke penvoerder van het programma regionale Capaciteitsraming DMZ. En Tineke Zijlstra MHA, programmasecretaris Capaciteitsorgaan.

Regio: ’t Gooi-Vechtstreek-Almere

Toekomstbestendige medische behandeldienst voor kleinschalige woonzorgvoorzieningen, gewoon, slim en samen georganiseerd

Zorg moet slimmer en doelmatiger worden. Ook het nieuwe rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geeft aan dat het huidige zorgbeleid onhoudbaar is. Het is tijd voor verandering en daar is dit ‘white label’ concept (gezamenlijke SO behandeldienst) een perfect voorbeeld van. Minder zorgproblematiek, de focus ligt op zorg gedurende de dag, meer uren inzetbaarheid SO in de zorg en minder belasting door wachtdiensten.   

Door: Michael Hamers, bestuurder Zorg Groep Beek en Lianne van Goch, projectleider

Medisch-generalistische zorg voor iedere Nederlander

Het lijkt erop dat de medisch-generalistische zorg (MGZ) voor de kwetsbaarste cliënten het minst toegankelijk is. Arbeidsmarkttekorten, een veranderd zorglandschap en vergrijzing zetten de toegankelijkheid van deze zorg onder druk. Een expertgroep van praktiserend artsen en wetenschappers is door het ministerie van VWS uitgenodigd advies uit te brengen over de toekomstbestendige inrichting van 24/7 MGZ in de regio. Op welke manier krijgt iedere cliënt, met of zonder Wlz-indicatie, gelijke toegang tot MGZ?  Wat is nodig om dit regionaal te organiseren? Hoe kunnen beroepsgroepen daar een rol bij spelen? Met aanbevelingen van de Expertgroep gaan we in gesprek over het toekomstbestendig organiseren van medisch-generalistische zorg.

Door: Expertgroep Toekomstbestendige Inrichting 24/7 MGZ in de regio

Afdeling Tijdelijke Opname Ouderen

ZuidOostZorg en Nij Smellinghe opereren als zorgaanbieders in een vergelijkbare context in de regio Zuidoost Friesland. De afdeling Tijdelijke Opname Ouderen (ATOO) is onderdeel van het traject ANW. Op deze schakelafdeling verblijven ouderen korte tijd, terwijl voor hen de juiste vervolgzorg op de juiste plek wordt georganiseerd. Denk aan geriatrische revalidatiezorg, observatie en diagnostiek of zorg in de thuissituatie. Dit voorkomt dat kwetsbare ouderen onnodig in het ziekenhuis terechtkomen of moeten blijven. Het verblijf van cliënten op de ATOO gebeurt in overleg met de specialist ouderengeneeskunde.

Regio: Zuidoost Friesland

VS in de eerste lijn

Binnen de VVT wordt de druk op de medische vakgroep steeds groter. Minder mensen moeten meer vraagstukken oppakken. Niet alleen intramuraal, maar ook steeds vaker extramuraal. Hoe kan de expertise vanuit de VVT-sector ook extramuraal worden ingezet? In de regio Achterhoek is het mogelijk om het Ambulant Team Ouderen (ATO) te consulteren. De huisarts maakt een keuze uit verschillende modules voor ondersteuning. Naast de inzet van de specialist ouderengeneeskunde is het ook mogelijk om de expertise van de verpleegkundig specialist in de eerste lijn te benutten.

Tijdens deze sessie vertellen wij welke modules worden aangeboden en wat de rol van de specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist is bij de verschillende modules. Lees er alvast meer over op de website van het Netwerk Transmurale Zorg.

Door: Rachel Kwak en Karin de Jager, beiden verpleegkundig specialist

Regio: Achterhoek

De gedragsdeskundige als regiebehandelaar: landjepik of optimaal samenwerken?

Verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar zijn het bewaken van de continuïteit van de behandeling, aanspreekpunt zijn voor het behandelplan en zorg dragen voor voldoende overleg en informatie-uitwisseling tussen behandelaren/zorgverleners. Regiebehandelaarschap door de postmaster gedragsdeskundige (GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist) kan er binnen de ouderenzorg aan bijdragen dat de focus nog meer naar welbevinden en kwaliteit van leven zal verschuiven. Tijdens deze werksessie delen we de eerste resultaten van de pilots regiebehandelaarschap binnen Coloriet en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Welke kansen liggen er? Welke obstakels moeten overwonnen worden? Good practice vanuit de gehandicaptenzorg delen we met de deelnemers om sectoroverstijgend van elkaar te kunnen leren.

Door: Coloriet en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Daniëlle Groenewoud (GZ-psycholoog) en Anke Marsman (Orthopedagoog-Generalist)

Regio: Flevoland

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen, orthopedagoog generalisten, verpleegkundig specialisten, phycisian assistants, verpleegkundigen, verzorgenden, bestuurders, zorgkantoren, beleidsmakers, managers en regionale programmamanagers en projectleiders.

Aanmelden

Alvast meer lezen over duurzame medische zorg? Bekijk dan de volgende artikelen: