Zorgcontractering Wlz 2018: meer ruimte voor persoonsvolgende bekostiging

Bij de zorgcontractering voor 2018 ervaren zorgorganisaties een positieve verandering in hun dialoog met het zorgkantoor, zo blijkt uit een evaluatie van de zorginkoop 2018 uitgevoerd door ActiZ onder 150 zorgorganisaties.

De zorgkantoren hebben het afgelopen jaar voor het eerst ingekocht op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Samen leren en verbeteren’. Er is sprake van een beter gesprek tussen het zorgkantoor en de zorgorganisatie over kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg, al zijn er verschillen per regio.  Er blijkt meer ruimte voor persoonsvolgende bekostiging, waarbij het geld de keuze van de cliënt volgt. Zorgorganisaties lopen echter nog steeds een risico, aangezien ze pas laat in het jaar weten of de geleverde zorg daadwerkelijk bekostigd wordt. Als het regiobudget is uitgeput volgt er namelijk alsnog een budgetmodel met plafond of wordt het tarief alsnog naar beneden bijgesteld.

Meerjarenafspraak

Zorgorganisaties hebben behoefte aan meerjarenafspraken. 44% van de zorgorganisaties heeft voor het eerst voor 2018-2020 een meerjarenafspraak gemaakt met het zorgkantoor. Daarnaast had 45% al een doorlopende meerjarenafspraak voor 2017 en 2018 of een andere meerjarenafspraak. Bij slechts 15% van de zorgorganisaties heeft de meerjarenafspraak ook betrekking op de tarieven. Van de respondenten die een doorlopende meerjarenafspraak hadden, geeft 61% aan dat er sprake was van een vermindering in de administratieve lasten bij de zorgcontractering 2018.

Zorgorganisaties willen echte meerjarenafspraken met het zorgkantoor aangaan. Deze afspraken moeten gaan over persoonsvolgende bekostiging, een reëel vast tarief, en maatwerkafspraken die recht doen aan de implementatie van het kwaliteitskader en de regionale agenda. Hierbinnen kunnen zorgorganisaties investeren in goed werkgeverschap en vastgoed en is er ruimte voor  (technologische) vernieuwingen.

De grootste verbeteringen zien respondenten (59%) op het gebied van vermindering administratieve lasten gevolgd door meerjarenafspraken (54%) en vereenvoudiging inkoopbeleid (53%). Voor het verbeteren van het inkoopbeleid 2019 hebben zorgorganisaties diverse suggesties gedaan. Zorgorganisaties benadrukken dat de bekostiging daadwerkelijk persoonsvolgend moet worden, willen geen tariefafslagen en wensen verdere vereenvoudiging van het inkoopbeleid.

Download de rapportage Zorgcontractering Wlz 2018 van ActiZ

Bron: ActiZ

Interviewreeks zorgkantoren

In een interviewserie vertellen de zorgkantoren over de veranderingen in de inkoop van de verpleeghuiszorg en onder andere de invloed van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en persoonsvolgende bekostiging.


Geplaatst op: 2 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 6 maart 2018