Kabinet maakt € 480 miljoen vrij voor Wlz-kader 2020

Geplaatst op: 21 april 2020
Laatst gewijzigd op: 22 april 2020

Het kabinet heeft besloten om vooruitlopend op de Voorjaarsnota op advies van de NZa een bedrag van € 480 miljoen vrij te maken voor het Wlz-kader 2020, zodat het verwachte tekort volledig kan worden opgelost. Minister De Jonge heeft de NZa gevraagd om hiervan zo snel mogelijk € 425 miljoen in overleg met de zorgkantoren te verdelen over de regio’s. Dit staat in de Kamerbrief over het Wlz-kader 2020.

De NZa heeft aangegeven dat de verwachte tekorten op het Wlz-kader 2020 zijn toegenomen ten opzichte van het beeld in de januari. Rekening houdend met de groeiende zorgvraag, de inzet van extra middelen om de wachtlijsten te beheersen en de benodigde manoeuvreerruimte om de zorginkoop soepel te laten verlopen, is de NZa tot een benodigd bedrag van € 550 miljoen gekomen. Daarvan kan € 70 miljoen worden bekostigd uit de reeds gereserveerde herverdelingsmiddelen. De overige € 480 miljoen wordt door het kabinet vrij gemaakt.

Zekerheid voor zorgkantoren en zorgaanbieders

Deze substantiële verhoging van het beschikbare Wlz-kader draagt eraan bij dat zorgkantoren en zorgaanbieders het vertrouwen voelen om de benodigde zorg te blijven leveren en bekostigen. De Jonge schrijft in zijn brief: ‘Ik vind het belangrijk om vroegtijdig comfort te geven aan de zorgkantoren en zorgaanbieders dat er voldoende middelen beschikbaar zullen zijn om goede zorg in te kunnen zetten voor de kwetsbare cliënten in de Wlz.’

Compensatie en inkomstenderving door corona-crisis

De vroegtijdige duidelijkheid over de extra middelen voor de Wlz is bij uitstek van belang nu aanbieders van langdurige zorg gevolgen ondervinden van het coronavirus. Het kader is daarmee ook toereikend om zorgaanbieders in voorkomende gevallen te compenseren indien er sprake is van inkomstenderving op hun Wlz-productie door de coronacrisis. Het ministerie maakte hierover eerder al afspraken met de veldpartijen en de NZa werkt een deel van deze maatregelen momenteel uit in een speciale corona-beleidsregel die in mei verwacht wordt.

Meer weten