Waardigheid en trots op locatie enthousiast uit startblokken

De belangstelling van verpleeghuislocaties voor het programma Waardigheid en trots op locatie is groot. De scan maakt duidelijk hoe een locatie zich verhoudt tot de vereisten van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en met de ondersteuning die het programma biedt, kan die locatie gericht stappen zetten in verdere kwaliteitsverbetering.

Verpleeghuizen die hebben meegedaan aan de scan die in kaart brengt hoe hun kwaliteit zich verhoudt tot de acht onderdelen van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn te spreken over het inzicht dat dit hen oplevert. Zorgcentrum St Franciscus in Gilze bijvoorbeeld. Beleidsmedewerker Henriëtte Kamp vertelt: ‘We hebben ons ingeschreven voor de scan omdat we erg benieuwd waren hoe de kwaliteit die wij bieden zich verhoudt tot de vereisten uit het kwaliteitskader, en ook hoe wij het doen ten opzichte van het landelijk gemiddelde.’

Naar aanleiding van de scan zijn binnen St Franciscus twee dialoogsessies gevoerd: een met medewerkers en een met cliënten. ‘Heel mooi was dat beide groepen nagenoeg dezelfde feedback gaven’, zegt Kamp. ‘het is goed als medewerkers hetzelfde beeld van de organisatie hebben als de cliënten. De kern was dat er echt ruimte is voor persoonlijke aandacht en dat cliënten zich veilig en vertrouwd voelen. Punt van aandacht is wel dat de grote groep vrijwilligers die we – gelukkig – hebben meer aandacht vraagt voor het voeren van een gedegen vrijwilligersbeleid. Ook zou het goed zijn als meer een aanspreekcultuur ontstaat tussen de medewerkers. Dat die er niet altijd is, is wel begrijpelijk: Gilze is een gemoedelijk en gezellig Brabants dorp, met een van oudsher diep gewortelde katholieke traditie. Medewerkers vinden het vanzelfsprekend elkaar en de cliënten te respecteren om wie ze zijn. Elkaar aanspreken gaat op zijn Brabants. De organisatie is hiermee aan de slag gegaan, door op dit punt een communicatietraining voor alle medewerkers op te zetten.’

Praktisch inzicht

Bellis van den Berg van Vilans is inhoudelijk betrokken bij het programma. ‘Het is heel waardevol als verpleeghuizen hier gebruik van maken’, stelt zij. ‘Het biedt inzicht in waar een locatie staat ten opzichte van het kwaliteitskader en welke stappen het moet zetten in de ontwikkeling van zijn kwaliteitsbeleid.’ Projectleider Waardigheid en trots op locatie Nienke Leenstra verwacht dat dit heel veel impact kan gaan hebben. ‘Ik denk dat dit echt de beweging op gang gaat brengen die nu nodig is om in de ouderenzorg tot persoonsgerichte zorg te komen’, zegt ze. ‘De organisaties die meedoen aan het programma en die gebruikmaken van de scan, stellen zich kwetsbaar op en geven aan mee te willen gaan in die beweging. Als daaruit blijkt dat ze hierin heel goed zijn, kunnen ze als voorbeeld dienen voor andere locaties.’ Van den Berg onderschrijft dit. ‘De gerichte ondersteuning die het programma biedt, helpt om een meer lerende cultuur in een verpleeghuis te brengen. De verpleeghuizen die meedoen herhalen ieder half jaar de scan. Dan zien ze ook de voortgang in het proces, wat helpt om bij locaties eigenaarschap op kwaliteit te ontwikkelen.’

Vrijwillig

Ook Dave van der Pluijm, zorginkoper WLZ bij coöperatie VGZ, vindt dat het programma Waardigheid en trots op locatie meerwaarde heeft. ‘Het is een waardevolle handreiking voor locaties die stappen willen zetten in voldoen aan de vereisten aan het kwaliteitskader, maar die daarvoor wel wat ondersteuning kunnen gebruiken’, zegt hij. ‘Tegelijkertijd vind ik het wel goed dat verpleeghuizen de vrijheid wordt gelaten er al dan niet gebruik van te maken. Ik denk dat de meeste heel goed in staat zijn om te bepalen of ze daarin ondersteuning nodig hebben. Bovendien moeten we ze niet overvragen. Kijk naar de huidige krapte op de arbeidsmarkt. We dringen erop aan dat verpleeghuizen persoonsgericht werken en extra medewerkers aantrekken om hiervoor ruimte te bieden, maar die moeten er wel zijn. Maar dit gezegd hebbend: het biedt wel een gestructureerde analyse van hoe een locatie ervoor staat en heel praktische tools om de komende jaren aan kwaliteitsverbetering te werken. Het geeft echt houvast om daarmee aan de slag te gaan.’

Richting geven

De belangstelling om dit te doen is er ook. Leenstra: ‘Op dit moment hebben al 65 locaties aan de scan meegedaan en voor 2019 hebben we er al vijftig in de pijplijn. Ik vind dat een heel mooi resultaat als je bedenkt dat we nog pas in de pilotfase zitten. En hoewel we hadden verwacht dat vooral locaties zouden meedoen die er al goed voorstaan – om hierin bevestigd te worden dus – zien we dat het hier niet toe beperkt blijft. We zien juist ook locaties die goed weten dat ze ondersteuning nodig hebben, maar niet zo goed weten hoe precies. De scan geeft daar dan heel mooi richting aan. En voor die ondersteuning staan ze dan ook echt open.’ Het programma kan deze locaties daar dan gericht ondersteuning in bieden, stelt Van den Berg. ‘Er is heel veel kennis in het veld, maar die is vaak versnipperd’, zegt ze. ‘Wij ontsluiten die voor de locaties die ondersteuning wensen.’ Leenstra onderstreept de waarde hiervan: ‘Door dit gezamenlijk op te pakken en kennis te delen, creëren we de beweging die ervoor zorgt dat straks alle locaties van alle verpleeghuizen aan de vereisten van het kwaliteitskader voldoen.’

Door Frank van Wijck

Meer weten


Geplaatst op: 20 december 2018
Laatst gewijzigd op: 20 december 2018