Toename besmettingen corona in verpleeghuizen

Geplaatst op: 12 oktober 2022
Laatst gewijzigd op: 12 oktober 2022

Helaas zien we dit najaar (oktober 2022) een toename van het aantal coronabesmettingen en daarmee ook een toename van de besmettingen in verpleeghuizen. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het coronarisiconiveau verhoogd naar fase 2, op advies van het RIVM. Fase 2 wil zeggen dat de impact van het virus op de samenleving en zorg is verhoogd. Vooral kwetsbaren lopen meer risico.

Actuele informatie besmettingen verpleeghuizen

Door de vaccinaties worden ouderen minder ziek, maar dit voorkomt niet dat er toch soms weer meerdere bewoners in teams of afdelingen besmet raken. Bekijk het coronadashboard van de Rijksoverheid voor actuele informatie over besmettingen in de verpleeghuiszorg.

Sector bepaalt nu zelf coronabeleid

De algemene maatregelen rond corona zijn nog steeds van kracht. Daarnaast is het uitgangpunt nu dat de sectoren zélf hun eigen beleid bepalen. Twaalf landelijke organisaties in de langdurige zorg (ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NIP, NVAVG, NVO, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN, Zorgthuisnl en Verenso) hebben met elkaar beschreven hoe zij dit beleid willen vormgeven:

Zorgorganisaties geven zelf invulling aan landelijke kaders en beleid. Zij hebben een duidelijke visie met draagvlak onder alle betrokkenen en met ruimte voor individuele afwegingen. Zij zoeken hierbij een zo optimaal mogelijke verhouding tussen kwaliteit van leven en veiligheid in relatie tot virus(uitbraken). Zij doen dit door bij bewoners, naasten en professionals na te gaan wat zij belangrijk vinden. Het gaat om het behoud van het plezier in het leven met zoveel mogelijk sociale contacten, bewegingsvrijheid en eigen regie. En op basis daarvan als management in samenwerking met cliëntenraad, VAR/PAR en regiebehandelaars per locatie maatwerkafspraken te maken. Maatregelen zijn te allen tijde proportioneel en worden afgewogen op individueel, locatie- en organisatieniveau. Er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met standaardbeleid voor alle virussen die een uitbraak tot gevolg kunnen hebben.’

Actuele coronamaatregelen

Maatregelen die genomen moeten worden, zijn voor de sector inmiddels bekend:

  • Basishygiënemaatregelen
  • Alert zijn op besmettingen
  • Benutten mondmaskers
  • Zieken in isolatie indien mogelijk
  • Cohortverpleging indien noodzakelijk

Eigen kennis opfrissen?