Stichting Samen Zorgen doorloopt succesvol kwaliteitstraject: ‘De sprong voorwaarts’

Stichting Samen Zorgen heeft vanaf de zomer 2015 tot eind 2017, met ondersteuning van het programma Waardigheid en trots, in het kwaliteitstraject ‘De sprong voorwaarts’ gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan en leven van haar cliënten. De directe aanleiding hiervoor was dat in juni 2014 de IGZ op locatie De Hoge Hof heeft vastgesteld dat aan 23 van de 41 getoetste criteria niet werd voldaan. Belangrijkste verbeterpunten waren de borging van werkprocessen, het beleggen van verantwoordelijkheden, het niveau van deskundigheid en scholing van het personeel en de verbeterkracht binnen de organisatie.

Download
Bekijk en download direct het rapport ‘De sprong voorwaarts’ van Stichting Samen Zorgen.

Bestuur en management waren vastbesloten de problemen op te lossen. Daarvoor is het traject ‘De sprong voorwaarts’ gestart. Doel was het verbreden van het perspectief en het aanleren van nieuw gedrag van uitvoerende medewerkers, management en ondersteuning, om zo ingesleten patronen bespreekbaar te maken en te veranderen, werkprocessen te verbeteren en invulling te geven aan zelfsturing en eigenaarschap.

Doelen

  • Visie en zorgconcept ‘Samen Zorgen’, gericht op het versterken van de regie van de cliënt waarmee medewerkers weten wat ze doen en waarom en waarin het cliëntsysteem een actieve rol speelt.
  • Basiskwaliteit is op orde en geborgd, met de nadruk op IGZ-thema’s als sturen op kwaliteit en veiligheid, zorgleefplan/cliëntdossier, deskundigheid en inzet personeel, medicatieveiligheid, vrijheidsbeperking, mondzorg, hygiëne, woon-/leefsfeer en veiligheid.
  • Het ontwikkelen van competenties van zorgprofessionals die aansluit bij de zorgzwaarte van cliënten, met ruimte voor professionals om te leren en te ontwikkelen. Het ontwikkelen van competenties op alle niveaus, gericht op het versterken van het verandervermogen van de organisatie.
  • Cultuur en leiderschap: werken met meer zelfstandigheid in teams, eigenaarschap van de individuele medewerkers en visie-gedreven en contextbewust leiderschap. Externe stakeholders herkennen SSZ als deskundige, open en transparante organisatie.

Resultaten

  • Er is veel energie en tijd geïnvesteerd in de communicatie met de cliënt, bijvoorbeeld in de vorm van huisbezoeken bij nieuwe cliënten, gesprekken met familie en familie-avonden. Daardoor is er meer aandacht gekomen om de zaken die er voor de cliënt toe doen een plaats te geven in de dagelijkse zorg en is ook de bejegening onderwerp van gesprek geworden.
  • Na het op orde brengen van de basiskwaliteit, zijn er nu geen (grote) risico’s of acute problemen meer met de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De basiskwaliteit is op orde. Het management is zich bewuster van signalen die duiden op problemen met de kwaliteit en grijpt daarop in. Met behulp van teamrolhouders en aandachtsvelders wordt gewerkt aan het verbeteren van processen en de borging hiervan.
  • Binnen SSZ zijn leercirkels opgestart om het samen leren en verbeteren te bevorderen en teamrolhouders te versterken in hun rol. In de leercirkels komen de teamleden met dezelfde teamrol bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, gemeenschappelijke thema’s te bespreken en waar nodig afspraken te maken. Werken met leercirkels is een effectieve vorm gebleken, waarin teamrolhouders met en van elkaar kunnen leren en kunnen leren van de ervaringen, kennis en inzichten van ondersteunende diensten. In de leercirkels zijn nieuwe materialen ontwikkeld en zijn afspraken gemaakt die teamrolhouders helpen in de uitvoering van hun rol.
  • Per 1 januari 2017 is de sturing van de organisatie aangepast. Een manager per locatie (locatiemanagement) is vervangen door een manager die zich richt op de zorg in beide locaties en op de wijkverpleging. De andere manager richt zich op de facilitaire processen en de bedrijfsvoering in de hele organisatie.

Wat merken de cliënten van de veranderingen?

De ervaring en beleving van cliënten en contactpersonen is drie maal gemeten, in juni en november 2016 en in september 2017. Opvallend is dat de cliënten in de tweede meting op bijna alle aspecten positiever waren dan bij de eerste meting en dat bij de laatste meting weer sprake is van een (kleine) terugval. De cliënten van ervaren meer aandacht en meer nadruk op hun veiligheid, terwijl ook de communicatie is verbeterd. Zij krijgen beter antwoord op hun vragen en zij zijn beter op de hoogte als er iets verandert in de zorg en dienstverlening.

Meer weten over het kwaliteitstraject van Stichting Samen Zorgen?


Geplaatst op: 11 mei 2018
Laatst gewijzigd op: 11 mei 2018