Reflectie-instrument veiligheid voor bestuurders in de langdurige zorg

Adequate aandacht voor veiligheid is er als iedere betrokkene vanuit de eigen rol en positie verantwoordelijkheid voelt en neemt. Volgens AciZ zie je vaak echter dat veiligheid in een organisatie slechts gaat over aandacht voor ‘eisen waar nu eenmaal aan moet worden voldaan’.

Hoe kan je als bestuurder in de langdurige zorg verankering van veiligheid in gedrag stimuleren en organiseren? Het reflectie-instrument ‘Veiligheid in transitie’ helpt bij het beantwoorden van deze vraag en is in opdracht van ActiZ ontwikkeld door adviesbureau DamhuisElshoutVerschure.

Toepassing

Het instrument laat de bestuurder gestructureerd reflecteren aan de hand van 6 thema’s. Het geeft antwoord op vragen als ‘Kan ik als bestuurder vertrouwen hebben in het veiligheidsbeleid zoals we dit uitvoeren en kan ik vertrouwen wekken bij belanghebbenden? En op grond waarvan is dat zo?’

Daarnaast leent het instrument zich voor uitwisseling van visie en standpunten met anderen, bijvoorbeeld intercollegiaal of met de raad van toezicht. Het geeft mogelijke input voor een gesprek met professionals, teams en management voor verdere verkenning en ontwikkelopgaven. Ook voor het delen van denkbeelden met belanghebbenden zoals de cliëntenraad, de ondernemingsraad, contractpartners, zorgverzekeraars en inspecties kan het instrument ingezet worden.

Meer weten


Geplaatst op: 5 november 2015
Laatst gewijzigd op: 5 november 2015