Rapportage IGJ: VVT-sector tijdens de coronacrisis

Geplaatst op: 4 september 2020
Laatst gewijzigd op: 26 augustus 2021

Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nauw contact onderhouden met de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) in Nederland. Eerst vooral telefonisch en digitaal, later ook weer door het afleggen van bezoeken. De inspectie deelt haar conclusies en aanbevelingen in een rapport.

In de VVT-sector voerde de IGJ de afgelopen maanden ruim 1.700 gesprekken. Niet alleen met bestuurders, maar ook met zorgmedewerkers, behandelaren en cliëntenraden. De contacten gingen bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, werkdruk, persoonsgerichte zorg, dilemma’s en knelpunten. Daarnaast keken ze specifiek naar het outbreakmanagement en de bezoekregelingen.

Met behulp van aangepaste toezichtstrategieën en toetsingskaders maakten ze de gevolgen van het coronavirus voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg tot integraal onderdeel van het toezicht.

Aanbevelingen IGJ

In de sectorrapportage staan de conclusies en aanbevelingen die de IGJ trekt uit de gesprekken die ze hebben gevoerd. De belangrijkste aanbevelingen op een rij:

Regionaal organiseren

Zet maatregelen om besmettingen met het coronavirus te voorkomen (lockdown en bezoekregelingen) niet meer alleen landelijk in. Er moet ruimte zijn voor lokaal en regionaal maatwerk. Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. En zijn ook in staat daarin zorgvuldig afwegingen te maken waarbij persoonsgerichte zorg centraal moet blijven staan.

Actuele kennis

Investeer blijvend in actuele kennis over cohortverpleging en infectiepreventie. En vergroot deze waar dat nodig is. Eenduidige en stabiele richtlijnen vanuit de branches, het RIVM en de GGD over deze onderwerpen zijn hierbij nodig.

Transparant communiceren

Transparant en duidelijk communiceren van zorgaanbieders met cliënten, familieleden en personeel is noodzakelijk om eventuele onrust weg te nemen. Het is belangrijk hen voortdurend te informeren over en betrekken bij de laatste ontwikkelingen.

Testen

Kwetsbare ouderen moeten zich laagdrempelig kunnen laten testen. Test bijvoorbeeld kwetsbare ouderen in hun thuissituatie.

Behoud dagbesteding

Dagbesteding moet waar mogelijk in stand gehouden worden bij een tweede golf.

Regionale samenwerking

Zorgaanbieders (ook de kleinere) moeten goed aangesloten blijven bij de relevante samenwerkingsverbanden in de regio. Behoud ook de samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders in de regio. Om informatie te delen, van elkaar te leren en zo nodig samen de zorg te kunnen blijven organiseren. Zo zijn samenwerkingsafspraken met apotheken belangrijk ten aanzien van bijvoorbeeld het verstrekken van palliatieve medicatie, zuurstof(apparatuur) en psychofarmaca.

Voorraad beschermingsmiddelen

Zorgaanbieders willen als voorbereiding op een tweede golf beschikken over een voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen. Waarmee ze twee of drie weken vooruit kunnen. Daarom is het belangrijk dat zorgaanbieders aangesloten zijn bij samenwerkingsverbanden binnen de sector en bij distributiestructuren.

Behoud technologie

Behoud de digitale middelen die tijdens de eerste golf zijn ontwikkeld om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren. Om (para)medische consulten op afstand te doen, om cliënten met familie te laten communiceren, om efficiënt te vergaderen en snel samen te komen in samenwerkingsverbanden.

1,5 meter afstand

Het houden van 1.5 meter afstand binnen de zorg is niet overal even goed haalbaar. Meer visie en differentiatie in beleid is nodig. Zorgorganisaties moeten met elkaar en intern onderzoeken of er alternatieve mogelijkheden zijn.

Bron: IGJ

Meer weten