Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Netwerk ouderenzorg in West-Brabant van start

Twee huisartsenzorggroepen en zeven thuiszorgorganisaties uit West-Brabant werken samen om kwetsbare ouderen op een uniforme, op elkaar afgestemde en gestructureerde wijze zorg en begeleiding te bieden. Het netwerkverband is onderdeel van het programma Verbonden in Zorg (ViZ) in West-Brabant.

Het gaat om Huisartsen Zorggroep Breda, Zorggroep Het Huisartsenteam en de VVT-organisaties Avoord Zorg en Wonen, Careyn, Ookthuis/Tante Louise, Surplus/St. Elisabeth,  Thebe en TWB Thuiszorg met Aandacht.

Complexe zorgvraag

Het aantal thuiswonende ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid zal de komende jaren fors toenemen. Ook in West-Brabant. Deze ouderen hebben vaak complexe zorgvragen en  behoefte aan ondersteuning, die gericht is op kwaliteit van leven, beter functioneren en meer zelfredzaamheid. Om te kunnen voldoen aan hun wensen en noden is een integrale, gestructureerde aanpak van ouderenzorg vanuit de eerstelijn nodig.

Multidisciplinaire Kernteam(s) Ouderenzorg

Om de gewenste ondersteuning te kunnen realiseren, werkt ViZ Ouderenzorg vanuit iedere huisartsenpraktijk met een multidisciplinair Kernteam  Ouderenzorg. Elk  Kernteam Ouderenzorg bestaat uit een huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. Het team zorgt er in nauwe samenwerking voor, dat een oudere zo lang als mogelijk en wenselijk op een prettige manier thuis kan blijven wonen. De aanpak is persoons- en vraaggericht, proactief en preventief.

Nieuw: Wegwijzer zorgvernieuwing – Positionering en bekostiging specialist ouderengeneeskunde naast de huisarts
Deze wegwijzer zorgvernieuwing schetst drie routes voor eenvoudiger inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn en normalisatie van zorg. lees verder

Breed palet aan zorg en hulp

Vanuit een multidisciplinaire schil rond de teams is een breed pallet aan zorg- en hulpverleners inzetbaar, uit zowel het medische als het sociale domein. Naast zorg heeft het kernteam aandacht voor preventie en alle aspecten op het gebied van wonen en welzijn, waarmee iemand te maken krijgt bij het ouder worden. Hiervoor legt het team de verbinding met de gemeente voor het regelen van aanpassingen in huis, de aanschaf van hulpmiddelen of bij het organiseren van andere vormen van ondersteuning, waaronder de inzet van informele zorg. Daarom is ook goede afstemming met de gemeenten belangrijk.

Regionale implementatie

De werkwijze van ViZ Ouderenzorg is niet geheel nieuw. Er wordt voortgeborduurd op kleinschalige initiatieven uit de regio waarmee de ervaringen zo goed en plezierig zijn, dat de  werkwijze nu heel breed en grootschalig geïmplementeerd wordt in alle regionale huisartsenpraktijken.

Bron: Verbonden in zorg

Meer weten


Geplaatst op: 11 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 11 juli 2017